Den 26 februari 2013 besökte vi stadshuset. Två gånger per termin får UPS tillsammans med HSO träffa stadsdirektören. Denna gång var emellertid Kenneth Holmstedt (som går i pension i slutet av mars) upptagen annorstädes, så vi träffade hans biträde Åsa Morén, som också snart går i pension. T o m den 15/4, då den nye direktören Joakim Danielsson tillträder, kommer Christoffer Nilsson att vikariera som stadsdirektör.
Träffen varade ca en timme och från UPS deltog Percy Westerlund, Sven-Olov Larsson och Roland Edwardsson och från HSO Lars Persson.

Huvudtemat för dagens övning var kommunens kommande dystra ekonomi. Året 2012 hade, tack vare engångsintäkter i form av återbäring från kommunens försäkringsbolag, gått med ett mindre överskott. Kommande år ser betydligt dystrare ut och inte minst på grund av skatteutjämningsbidraget, som drabbar Uppsala med ca 100 miljoner, kommer kommunen de närmaste åren att riskera ett betydande underskott.

Vi uppehöll oss särskilt vid utvecklingen av vad som gäller vård och omsorg, unga, vuxna och äldre. Under 2012 gick äldreomsorgen med 12 mkr i underskott, främst beroende på att 70 nya boenden tagits i bruk. Den närmaste IVE-perioden är antalet äldre någotsånär konstant, men efter 2018 är det t ex en drastisk ökning av 85-åringar.

Förutom besparingar och rationaliseringar står kommunen inför bl a behovet av att se över utbudet av program i gymnasieskolan vilket är särskilt angeläget nu när antalet gymnasister minskar i kommunen. Vissa lockar ett fåtal och blir oerhört dyra att genomföra.

Åsa hann också informera om de nya bolagsbildningarna för bl a fastigheter inom skola och fritid.

Roland Edwardsson