Deltagare från UPS: Percy Westerlund, Roland Edwardson, Sven-Olov Larsson

Demens

  • Platser nu och framöver

Underlag från UPS med beräknat antal i åldersgruppen 60+ med diagnosticerad medelsvår och svår demens i Uppsala: c:a 2500, varav 620 med plats på demensboende. Frågan om var övriga c:a 1880 finns är bara delvis besvarad; ett antal finns på vanligt omvårdnadsboende eller med hemvård i ordinärt boende. Fyra demensvårdsutvecklare finns för rådgivning, stödsamtal. – Kommunen saknar således överblick över hela demensproblemet bland Uppsalas äldre. – Inte heller finns någon plan för hur omvårdnad av dementa som kan komma till med växande antal äldre skall ske i framtiden. Ett nytt vårdboende planeras dock komma till stånd under 2014 och därefter hänvisar ÄLN till den gällande boendeplanen.

  • Kompetenskrav nu och framöver

För de statsbidrag som kommunen erhöll för tre-fyra år sedan utbildades bland annat 80 st Silviasystrar inom demensvården. Hur många av dessa som nu är kvar i arbetet vet vi inte. När stimuleringspengarna från staten upphörde blev det utförarnas sak att klara utbildningen för att nå uppsatta kompetenskrav inom demensvården. Detta framgår av avtalen med vårdgivarna.

Medicinering

  • Läkemedelsgenomgångar

Genomgångar är i första hand en fråga för Landstinget. ÄLN bedriver genom HVK informationsverksamhet och via projektet ”Sammanhållen vård …” en aktiv påverkan både på vårdgivare och sjukvård frågan om regelbundna läkemedelsgenomgångar för äldre. Det är också viktigt att patienten själv håller reda på sina medicinlistor både hos apoteket och hos sin läkare. De behöver inte alltid stämma överens. Blad som visar vilka läkemedel som är direkt olämpliga för äldre personer, liksom vilka som är lämpliga är ett exempel på informationsmaterial.

Den kampanj som bedrevs för två år sedan för att uppmärksamma vårdgivarna på den höga läkemedels-konsumtionen bland äldre förde med sig en förbättring och nedgång beträffande sömnmedel.

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet har väl dokumenterade positiva effekter på hälsan i många avseende. Detta har väl dokumenterats av Statens folkhälsoinstitut i skriften ”FAR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet” och ”FYSS 08 Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling”.  HVK utreder nu möjligheten att inarbeta denna aspekt i äldreomsorgen.

En tankeställare för oss (UPS) är att sprida denna kunskap och praktisera detta i våra program  på träffpunkten och verka för att studiecirklar kommer till stånd inom föreningarna.

Äldres utsatthet vid våld i nära relationer

Kommunen har ett uttryckligt ansvar för denna fråga. HVK har genomfört en enkätstudie riktad till 1500 personer i åldern 65+ i syfte att få en bild av hur omfattande detta våld är. Med en svarsfrekvens på 70 % bedöms resultaten representativa för populationen (bortfallsanalys presenterades dock inte). Det rör sig om flera olika slags våld: trakasserier, hot, fysiskt våld, ekonomiskt våld, sexuella ofredanden, stöld, bedrägeri.  Närmare var tionde svarande uppgav att man någon gång utsatts, främst stöld och bedrägeri. Hälften av de utsatta hade anmält händelsen till polisen. – Nu återstår att utarbeta vilka åtgärder som ÄLN kan vidta i fråga om sina skyldigheter i detta avseende.