Torsdagen den 2 oktober 2014 på Clarion Hotell i Uppsala.
Moderator Magnus Lindgren, ett förflutet hos polisen i Uppsala.

Kommunalrådet Ebba Bush-Thor inledde seminariet.
Uppsala kommun har i dag 33 000 personer som fyllt 65 år. 87% av dem har ej varit i kontakt med Äldrenämnden.
8% av äldre har någon gång varit utsatta för brott, brott i hemmet är svårare att kartlägga men man tror att det kan vara det dubbla, 16%. Det behövs bättre utbildning i att upptäcka brott bland äldre. Det är viktigt att inte se på äldre som en homogen grupp.

Britt-Inger Sareman, forskare i äldrefrågor vid Umeå Universitet började arbeta med frågorna 1986 och disputerade 1994. På 60-talet uppmärksammades barn-misshandel, på 70-talet kvinnomisshandel och nu aktualiseras brott mot äldre.

Olika typer av brott är övergrepp, misshandel, försummelse, kränkningar, vanvård/adekvat vård.

Våldet sker i hemmet – inom vården – utomhus. I hemmet sker det i nära relationer, barnen (missbrukare), hemtjänstpersonal, främlingar. Inom vården tar det sig uttryck i fastbindning, försummelse, vanvård, vårdtag, sexuella övergrepp. Utomhus rollatoranvändare, stor rädsla att något ska hända, otrygghet i närmiljön och ska vi behöva begränsa oss i vår rörelsefrihet?

Riskzonen i åldern är sämre fysik, vårdbehov, sämre ADL-förmåga (demens), en kognitiv försvagning, depression. Geriatriken är nedmonterad.

Svårt och drastiskt beslut att lämna över en anhörig till vården, kanske de sista 20 åren av livet. Vad händer med mångfalden ? när man tvingas leva med dem som man krigat emot ? man har olika språk. En person med demenssjukdom löper dubbelt så stor risk att utsättas för våld. ? Man blir ”egen” när man blir äldre. Tro inte att äldre vill lyssna på Jularbo !

Mot detta står att våga fråga, se signaler, öka stödinsatser, utbildning av vård-personal, stanna kvar och lyssna när någon vill berätta, använd teamarbete.

Socialstyrelsen arbetar utifrån att äldre har längre läketid vid brott och ingen att tala med. De äldre ska ges värdighet, säkerhet och livskvalitet. Stöd ska ges till anhöriga i ett tidigt skede för att undvika ohälsa. Många anhöriga är i yrkesverksam ålder och personal som möter anhöriga ska uppmärksamma detta.

Socialstyrelsens mål för äldrepolitiken under 2006-2013 var:

  • kommunerna ska utveckla värdegrundsgarantin,
  • sätta äldres behov i centrum,
  • skapa delaktighet (i livet) i besluten,
  • erbjuda hjälpinsatser,
  • ge personal regelbunden kompetensutveckling,
  • tala om vart man vänder sig för information, anmälan till kurator, polisen.

 

Socialstyrelsen tar fram ett utbildningspaket för personer i nära våld.

Lag om kommunernas ansvar att förebygga våld.
Finns inte krav på utdrag ur brottsregistret vid anställning inom vården av äldre.

Lars-Ove Burlin från polisen uppmanar äldre att inte öppna dörren. Skaffa skåp och lås in värdefulla saker. Brottsligheten är organiserad och kräver vinst varje gång, de håller reda på guldpriserna. Utomhus är det ofta flera personer som delar på sig, en vid bankomaten, den siste vid entrédörren. Ta ut lite pengar i taget och var gärna två personer vid uttaget. Äldre med rollator är intressanta objekt eftersom de inte kan springa efter tjuven. Polisen har specialutbildade volontärer som kan ge information. I Stockholm har pensionärer tillsammans med polisen skapat Seniorrådet.

I Uppsala har Tryggare Sverige gjort en undersökning om brott i nära relationer genom enkät till hemtjänstpersonal. Skälet till att brott inte anmäls är plikt, lojalitet, kärlek, beroende, rädsla för att bli ensam. I Uppsala finns 6 000 i kommunal vård och därtill kommer privata vårdtagare. Olika former av våld kräver olika hjälp. Utsatta är rörelsehindrade, dementa, äldre med språksvårigheter. Omsättningen på personal är ett hinder.

I Uppsala pågår arbete med att skapa rutiner för handlingsplaner, implementeringsstrategi, checklistor, informationsmaterial och utbildning av vårdpersonal.

Antecknat
Ewon Enqvist

Från UPS deltog även Roland Edwardsson, Inger Grandell och Naz Ahmed Shaikh.