Kommunen planerar för sämre luft på Kungsgatan. Jo, det är sant. I detaljplanen för kvarteret Oden Ygg planerar man förtätning och byggande av ett stort hus för ”centrumverksamhet som ska bidra till att stärka stadsbilden och stadslivet utmed S:t Persgatan och Kungsgatan”.

Huset blir högt och förtränger gaturummet varigenom luftcirkulationen minskas. Det medges faktiskt i planen att luftkvaliteten kommer att försämras längs gatorna.

Vi och andra remissorgan har skriftligen protesterat, men ingen ändring har gjorts.

Kungsgatan är redan nu en av de gator i Sverige som har mest luftföroreningar orsakade av fordonstrafik. Luftföroreningar är gaser och små partiklar i luften som är hälsofarliga att andas in, bl a kvävedioxid och partiklar (PM 10) som kontinuerligt mäts på Kungsgatan.

Naturvårdsverket uppskattar att 5 500 människor i Sverige dör av luftföroreningar varje år och många fler får lungpåverkan.

Man skulle vänta sig att Uppsala kommun prioriterar att förbättra luftkvaliteten på Kungsgatan. Men nu överger man regeringens miljöpolitik om målet ”Frisk luft” och skriver i planen att det räcker om EU:s miljökvalitetsnorm, MKN inte överskrids. Den har lägre krav på hur höga halterna av koldioxid får vara högst sju gånger per år och partiklar högst 35 gånger per år.

Kommunen har försökt bevisa att luftkvaliteten på Kungsgatan inte är hälsofarlig och påstår felaktigt att MKN inte överskrids.

I Detaljplanen presenterade man dels mätvärden för 2013, alltså fem år gamla, och dels en studie från SMHI med simulerade värden vid en utbyggnad enligt planen. Men SMHI:s slutsatser är att värdena är osäkra och kan i verkligheten vara över MKN. En annan studie som kommunen beställt gäller verkliga mätningar från mätstationer på Kungsgatan gjorda 2017, men den studien tar man inte med i detaljplanen. Uppenbarligen för att den visar att MKN överskrids rejält. Mätningarna är gjorda under tre månader, alltså bara en fjärdedels år, men under den tiden har redan tillåtna värden för hela året överskridits.

I år är det ännu värre – koldioxidvärdet som får överskridas sju gånger på ett år har redan gjort det hela 13 gånger!

Denna detaljplan får inte accepteras. Sparbankshuset bör inte styckas och den stora huskroppen som planeras bör inte byggas. Det är varken hållbart, harmoniskt eller hälsosamt. Där Sparbankshuset slutar före S:t Persgatan och andra ställen längs Kungsgatan kan man med fördel plantera träd som kan förbättra luften på gatorna. Experterna på SLU kan ge råd om detta. På parkeringsplatsen på S:t Persgatan kan ett hus få byggas om det inte blir för högt i förhållande till Tingshuset och hindrar att solljus når ner på bostadsgården innanför. Hänsyn bör tagas till de människor som bor i husen runt om – de har framfört modesta och rimliga krav.

Just som jag skulle skicka in denna artikel läser jag i UNT att kommunen tillstår att vi har allvarliga luftproblem och ska åtgärda de ökande luftföroreningarna på Kungsgatan genom att förbjuda viss biltrafik.

Men inget nämns om att slopa planer på att förtäta centrum och bygga högre hus längs gatan för att ”stärka stadsbilden och stadslivet”.

Hur Uppsala kommun med sina byggplaner åsidosätter uppsalabornas hälsa och trivsel och har försökt mörka mätningar är ett ämne som bör diskuteras i samband med valet i höst.

Inger Sjöberg, för Stadsplanegruppen i UPS, Uppsala ­Pensionärsföreningars Samarbetsråd

> Läs debattartikeln på UNT.se