Datum: 2022-09-02
Tid: 10.30–15.30
Plats: Storgatan 11
Närvarande: 32 deltagare

Mötets öppnande

Karin Näslund-Westman, Ordförande UPS och SÄV-ansvarig hälsade alla välkomna till denna dag som är den första planeringsdagen i SÄV sedan 2007.

Karin berättade att Eva Gosselman har avlidit. Eva, var en god representant för SÄV-verksamheten och som varit med i många år både i UPS som ledamot och i SÄV sedan verksamhetens början. Eva ansvarade för introduktion av nya SÄV-ombud.

Information om UPS och SÄV

Därefter informerade Karin Näslund-Westman om UPS och var i organisationen SÄV befinner sig och gav även en historik om hur SÄV startade.

Återkoppling

Vid en återkoppling hur träffarna på boendena ser ut, och det har varit olika på olika boenden. En del har blivit inbjudna till olika aktiviteter, en del andra har det varit turbulens. Frågor angående hur man kan få se det boendes rum, om att få vara med på anhörigträffarna samt träffa olika yrkesgrupper på boendena. Det är en fråga man får ta med verksamhetschefen. Det har även varit tungrott beroende på att det bytts ut verksamhetschefer hela tiden.

Planering

Önskemål om vad de behövde ha för information och vilka gäster önskades framöver på våra träffar. Anna Gelvås och Yvonne van Baal kommer att hålla i informationsmöten med nya SÄV ombud.

Stödgrupp

Önskan om att det skulle finnas en stödgrupp för ombuden. Frågan gick då till ombuden att tänka på vilka som var intresserade av att vara i en sådan grupp och vara behjälplig i olika frågor. Intresserade kommer att tas upp på nästa träff för ombuden.

Frågeunderlag / Checklista

Ombuden fick sedan tre olika förslag på hur underlaget för frågor till träffarna på boendena kan se ut. Sen fick de sitta i grupper och diskutera hur de tyckte det var och sedan ge feedback från grupperna. Det som kom upp var att de alla tyckte att det var ett bra komplement till det gamla vi haft och att under rubrikerna finns det möjligheter att utveckla frågorna.

Information om Socialstyrelsens enkät

Karin Näslund-Westman gick igenom rapporten från 2020 gällande Socialstyrelsens enkät” Vad tycker de äldre om äldreomsorgen ”. Där framgår det tydligt att det som var sämst var ensamhetenen, ändring av insatserna, utevistelse, Frågor från ombuden blev hur gjorde man med de boende som inte hade anhörig som behjälplig till att svara på enkäten.

Uppkomna frågor

1. Hur hanteras språket för anställda på boende?

2. Sysselsättningen på boenden?

3. Hur hanteras det många byten av verksamhetscheferna.?

4. Frågan om hur ombuden tog sig till sina boenden blev 7 åker buss, 2 har 70 plus kortet 3 har årskort.  4 åker bil och 2 har parkeringsavgift.

Övrig information

Anita Berger informerade om ett kommande förslag till äldreomsorgslag där ”goda levnadsvillkor” bör finnas med och inte enbart ”skälig levnadsnivå”. Förenade Care kommer att öppna Kaffe Minnesvärd gällande alzheimer. Datum är inte klart dags dato. Information om detta kan man få genom att maila till malo@alzheimersverige.se.

Ombuden

Alla tackade för en intressant och trevlig dag hoppades på en fortsättning av planeringsdagar, kanske redan senare detta år.

Nästa möte

22 september 2022, kl. 09.30–12.00 i Stadshuset.

Avslutning

Karin tackade alla för ett aktivt deltagande under dagen och tackade alla för det fantastiska jobb de gör på sin fritid helt utan ersättning.

Vid pennan

Yvonne van Baal, SÄV sekreterare
Karin Näslund-Westman, Ordförande UPS och SÄV-ansvarig