Enligt den nationella utvärderingen – Vård och omsorg vid demenssjukdom som Socialstyrelsen publicerade 2014, finns stora brister i utredningar och behandling av personer med demenssjukdom. Färre än varannan person som tar kontakt med en vårdinrättning för en misstänkt demenssjukdom får en sådan utredning som rekommenderas av Socialstyrelsen.Primärvården i Uppsala län registrerade inga demensutredningar och specialistvården registrerade färre än 25 utredningar år 2012.

Drygt 25 000 människor i Sverige insjuknar i en demenssjukdom varje år varav 15 000 människor insjuknar i Alzheimers sjukdom. En central rekommendation är att de som söker vården får en basal utredning där patienten bl. a. genomgår minnestest, datortomografi och blodprovstagning. Utredningen ska fastställa demenssjukdomen och utesluta andra sjukdomar. Resultatet blir utgångspunkt för medicinsk behandling och vård. Specialistvården i Uppsala gjorde magnetröntgen av hjärnan i endast 8 % av fallen.

Utvärderingen visar att många inte får en fullständig demensutredning och att mindre än en tredjedel av patienterna behandlas med demensläkemedel. Bristen på geriatriker är mycket stor och trots krav på fler utbildningsplatser prioriteras inte frågan av regeringen. Inte någon av kommunerna i Uppsala län har hemtjänstpersonal som riktar sig bara till människor med demenssjukdom. UPS anser att detta är en oroande tendens framförallt för de människor som insjuknar men även för deras anhöriga som måste ta ett stort ansvar.

Demenssjukdom är en dödlig sjukdom och orsakar stora problem och trauman för både patienter och anhöriga och UPS har därför följande tre krav:

    1. Andelen geriatriker måste öka.
    2. Inför äldrevårdscentraler där vårdpersonalen kan specialisera sig på äldre människors sjukdomar så att de kan få trygga och säkra diagnoser och vård.
    3. Öka stödet till personer som vårdar en anhörig med demenssjukdom.

 

Övrig information:

Plats: Träffpunkten, Storgatan 11
Tid: klockan 11.00
Dag: tisdag 14 oktober
För ytterligare information, Jan Ask 0760 25 27 00

Välkomna.