På en obebyggd tomt 7 i kvarteret Ubbo vill studentkåren bygga ett fyravåningshotell med garage, sophus, bostäder och utställningslokal. Ett trevånings glashus ska ligga utmed den historiska krönings- och ceremonivägen mellan slottet och domkyrkan. Det ska ”läka ihop” kvarteret dvs stänga det mot Odinslund. Trädgården i tomt 7 med de små trähusen från 1700-talet har varit öppen mot promenadstråket och Odinslund sedan 1870, i mer än 140 år. Nu gällande detaljplan för kvarteret Ubbo från 1966 förbjuder bebyggelse mot stråket för att ha en mötesplats i parkmiljö och träd på båda sidor om vägen. Med den nya planen kan ena sidan av allén bestå av en hög husfasad av glas och metall, knappast ett harmoniskt Kulturstråk.

Detta område är kanske Sveriges finaste kulturmiljö, centrum i riksintresset Uppsala stad och främsta turistmålet. Enligt översiktsplanen ska kvarteret Ubbo värnas och förändras med varsamhet. Det stämmer dåligt med planens okänsliga förslag om en byggrätt på 5 000 kvm på en liten tomt och nya hus som skymmer de gamla.

Studenterna behöver bostäder men byte av mark kan göras. Kommunen vill ha mer besöksmål i området och det finns plats nedanför studentkårens hus. Ett ”Science gallery”, lokal med utställningar m m för främst 15-25-åringar skulle dock passa bättre i Blåsenhus eller vid Ångström.

Om området rustas upp, många av bilparkeringar tas bort och ersätts av träd, blommor och bänkar så kan alla Uppsalabor och besökande vara glada och stolta över sin fantastiska historiska miljö här.

Information på nätet: Detaljplan kv Ubbo – samråd. Protestera mot förslaget. Skriv till Uppsala kommun före 7 januari.

Sven-Olov Larsson, Lena Högling, Naz-Ahmed Shaikh, Inger Sjöberg och Rolf Wallner
Stadsplanegruppen, Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd


> Läs debattartikeln på UNT.se

Fler artiklar i UNT om kv. Ubbo:
Glasfasad och metall i känslig Uppsalamiljö (2018-10-25)
Bevara karaktären (2018-12-30)
Överkörd nämnd (2019-01-05)