Protokoll fört vid Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråds årsmöte torsdagen den 30 mars 2017 kl 09.00 -11.30 i Korskyrkan, Uppsala.

Mötets öppnande
Jan Ask, UPS ordförande, hälsade alla välkomna och presenterade en kort resume över de äldrefrågor som föreningen driver i olika organ. T ex har föreningen under 2016 etablerat en kontakt med Omsorgsnämnden i kommunen, som vårdar 200 personer över 65 år. Här ställs frågor om personalens kunskaper när det gäller vård av dementa, bostadssituationen, måltidsproblematiken, välfärdsteknik, mm.

Under året blev UPS inbjudet till polisen, som på initiativ av Karin Götblad, inrättat ett Seniorråd för att diskutera äldres situation i trafiken, förhindrande av inbrott och våld inära relationer. Möten sker 2 ggr/år. Vid UPS Ordförande­konferens den 4 maj på Storgatan blir ämnet Trygghet i hemmet. Medverkar gör polisen, Uppsalahems säkerhetsansvarige, brandförsvaret och en skadereglerare. Jan Ask uppmanade alla ordförandena eller annan person lokalföreningarnas styrelser att delta.

Kommunens hemtjänst (chef Lisa Rydberg) har 70% av hela verksamheten i kommunen vilket motsvarar 1 080 brukare. En budget på 270 Mkr och ca 1 000 anställda, varav endast 495 personer är t.v.-anställda. Orsaken är bristen på utbildade undersköterskor. lWS anser att kommunens hemtjänst bör vara eliten vården.

UPstyrelse har, vid möte med Uppsalahems VD Benny Enholm, diskuterat renoveringen av Eriksberg och fått försäkran att man tar med sig erfarenheterna från renoveringen av Kvarngärdet så att en valfrihet införs, dock med en lägsta nivå. lWS anser att många av de äldre som bor i området inte måste till varje pris ha lägenheten renoverad utöver stamutbudet. Vidare bör Uppsalahem påverka kommunen att minska den föreslagna förtätningen och att hyres­kostnaden tas ut över tid.

1. Val av mötesfunktionärer
Beslutades enligt valberedningens förslag:
ordförande för mötet Lars O.Ericsson.
sekreterare Ewon Enqvist.
justerare tillika rösträknare Yvonne van Baal, SKPF och Karl-Gunnar Öhrenius, SPF.
ersättare Anita Berger, PRO och Anders Lindell, PRO.

Kommunens landsbygdsstrategi
Till årsmötet hade inbjudits Mimmi Skarelius Lille, kommunens landsbygdstrateg. Det bor 49 900 personer utanför tätorten Uppsala. Den 30 januari i år beslutade kommunen om satsningar på platser (noder) med grundläggande service, lokaliserade pendlarplatser, närsjukvård (samarbete med landstinget). Prioriterade tätorter är Gunsta, Storvreta och Jälla. Äldreboenden skapas i Storvreta och Björklinge, i den senare byggs Björklinegården ut. Det lokala engagemanget på varje ort tas till vara i utvecklingsarbetet.
UPS ordförande, Jan Ask, tackade Mimmi Skarelius Lille för informationen.

Efter en paus återupptogs årsmötesförhandlingarna.

2. Frågan om stadgeenlig kallelse
Kallelsen skall vara föreningarna tillhanda senast 2 månader före mötet. Utsända via mail eller brev den 23 januari . Det är första gången kallelsen utsänds via mail. Handlingarna till årsmötet skall vara ombuden tillhanda senast 2 veckor före mötet, de skickades ut per brev till de ombud som anmält sig, den 7 marsDärefter har handlingar skickats ut varefter anmälan eller ändringar av ombud inkommit.
Mötet beslutade att utskicken följt stadgarna.

3. Godkännande av röstlängd
Ombuden avprickades vid ankomsten i upprättade röstlängder. 85 ombud. Godkändes och listorna bilägges originalprotokollet.

4. Föredragning av verksam hetsberättelsen för UPS 2016
Ordföranden läste rubrikerna i berättelsen. Den lades med godkännande till handlingarna .

Verksamhetsberättelsen för Träffpunkt Storgatan 11
Ordföranden läste rubrikerna berättelsen och Berthold LinderstenSPF, uttalade missnöje med motiveringen, till att höja priset på kaffet på Storgatan från 5 kronor till 10 kronor, att det är problem att växla in gamla mynt vid pågående byten av sedlar och mynt. Det är dyrt att bli av med gamla mynt även om man är kund i bank eller vid kontantbetalning. Dessutom har priset varit 5 kronor för kaffe och 5 kronor för bröd sedan Träffpunkten öppnades 2011.
Berättelsen lades med godkännande till handlingarna.

5. Föredragning av bokslut för UPS
Kassören, Sven-Olov Larsson, föredrog resultat- och balansräkning för 2016. Resultatet är -4 885 kronor. Underskottet täcks av innestående medel. Utgående balans 33 804 kronor. Arvodet var 2011 138 kronor/h och är i dag 143 kronor/h .
Under hösten har arvodet för första timmen sänkts från 300 kronor till 200 kronor. Årets resultat föres i ny räkning.
Sören Gozzi, PRO, ville att arvodena pressas i 2018 års budget.

6. Föredragning av bokslut för Träffpunkt Storgatan 11
Kassören redogjorde även här för resultat- och balansräkning och uppehöll sig särskilt vid Finska föreningens verksamhet vars ekonomi sköts av UPS på uppdrag av kommunen. Kostnaderna beror på underhåll och reparationer i samlingssalarna där slitaget är högt p g a uthyrningen. Årets resultat, 2 397 kronor res i ny räkning. Utgående balans 123 866 kronor .

7. Revisorernas berättelser för UPS och Träffpunkten Storgatan 11
Revisorernas berättelser har, tillsammans med resultat- och balans­ räkningarna, varit utsända.
Revisorerna föreslår

  • att resultat- och balansräkningarna per 2016-12-31 fastställes,
  • att årets resultat överföres i ny räkniing, samt
  • att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

8. Ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag.

9. Val av styrelseledamöter
Valberedningens sammankallande, Berit Ericsson, föredragande.
Till kassör för två år omvaldes Sven-Olof Larsson, SPF.
Till vice ordförande för 2 år valdes Karin Näslund-Westman, PRO, nyval
Till ledamöter för 2 år valdes
Brittmari Ekholm, USU, omval
Lars O. Ericsson, SPF, nyval
Mats Hallor, PLR, omval,
Leif Hällström, SPF, nyval,
Sten Lundgren, PRO, omval,
Rolf Wallner, PRO, omval.
Ett fyllnadsval på 1 år, Ulla Hjelmqvist, PRO.

10. Val av revisorer och ersättare
Till ordinarie revisor för 2 år valdes Agneta Götlind, SPF, omval. Ersättaren Lennart Sandberg, SPF var inte föreslagen. Uppdrogs åt valberedningen att till Höstmötet förbereda val av ersättare till Agneta Götlind.
Gösta Wahlund, PRO och ersättaren Gunnar Jansson, SKPF har 1 år kvar av mandatperioden .

11. Val av valberedning
Till ledamöter i UPS valberedning valdes Ulla Myhrman, USU, nyval, Karin Wahlstedt, SPF, omval och Berit Ericsson, SKPS, omval och sammankallande. Sören Gozzi, Torsten Lind, båda ordinarie och Barbro Sundström, ersättare, har 1 år kvar av mandatperioden.

12. Motioner
Inga motioner har inkommit till årsmötet. Den av Claes Jansson, PRO, insända motionen ang. bostäder för äldre i Björklinge, var ställd till UPS styrelse och har besvarats av dess arbetsutskott. Motionens innehåll förs vidare till KPR och tas upp UPS’ Höstmöte den 26 oktober.

13. Aktuell information
Jan Ask hänvisade till sitt inledningsanförande .

14. Avtackningar
Maj-Lis Lundin, PRO, avtackades för sitt arbete i styrelsen men framför allt för sitt engagemang i SÄV genom sina besökboendet Lillsjögården i Almunge och mycket välskrivna rapporter från dessa.
Carin Unebrand, SKPF, som med engagemang, kunskaper och styrka deltagit i styrelsen arbete sedan 1996.
Roland Edwardsson, SPF, som varit vice ordförande i styrelsen sedan 2009, deltagit i arbetet i ÄLN och KPR, skrivit många artiklar publicerade i UNT, engagerad iTräffpunktens Programgrupp och i SÄV-arbetet, som han var en av initiativtagarna till.

15. Avslutning
Jan Ask tackade presidiet och förklarade 2017 års årsmötet avslutat.

>> Ladda ner som PDF-fil