Protokoll fört vid Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråds årsmöte onsdagen den 16 september 2020 kl 13.00 14.00 genom telefonmöte.

I kallelsen till det nästan 6 månader försenade årsmötet p g a pandemin uppmanades ombuden att delta per telefon. Att ringa till ett i förväg givet telefonnummer kopplat till ett lösenord som skulle knappas in medförde att årsmötet kunde genomföras. P g a ovana med telefonmöten måste ordföranden be ombuden att tyst vänta till dess att mötet öppnades och ett upprop kunde ske. Även biljud måste bort för att inte störa mötet.

1. Mötets öppnande
Prick klockan 13 kunde UPS ́ ordförande Jan Ask hälsa välkommen och förklara mötet öppnat. Valet av att hålla Årsmötet per telefon beror på att flera ombud inte har dator. Ordföranden informerade om hur ombuden begär ordet genom att ange namn och förening samt att avsluta inlägget med ordet slut.
Den komprimerade dagordningen som skickats till samtliga anmälda ombud följdes.

2. Val av mötesfuktionärer
Valberedningens sammankallande, Berit Eriksson, föredrog förslagen.
Till ordförande för mötet valdes Jan Ask. Till sekreterare valdes Ewon Enqvist. Till protokolljusterare valdes Anita Berger, PRO och Pia Sjöberg, SKPF. Till ersättare valdes Solveig Brundin-Eriksson, SKPF.

3. Fråga om stadgeenlig kallelse
Kallelsen utsändes till medlemsföreningarna 2 månader före tidigare utsatt mötestid. Till ordföranden utan mail skickades brev.
Årsmötet beslutade godkänna kallelseförfarandet.

4. Godkännande av röstlängd
Ordföranden läste namnen på anmälda ombud efter föreningstillhörighet och närvaro bekräftades med ett ja och bockades av på i förväg upprättad röstlängd. 34 ombud deltog. Årsmötet beslutade godkänna röstlängden. Röstlängderna bifogas originalprotokollet. Per Olof Osterman, USU, frågade hur en ev. röstning kan ske och ordföranden svarade att ombuden tillfrågas var och en och lämnar sitt svar muntligt.

5. Verksamhetsberättelse för UPS 2019
Ordföranden föredrog rubrikerna i berättelsen. Lades med godkännande till handlingarna.

6. Verksamhetsberättelse för Träffpunkten Storgatan 11
Ordföranden föredrog rubrikerna i berättelsen. Träffpunkten övergick vid årsskiftet till kommunen. Lades med godkännande till handlingarna.

7. Bokslut för UPS 2019
Årets resultat är 28 544 kronor. Det egna kapitalet är vid samma tidpunkt 96 181 kronor.

Bokslut för Träffpunkten 2019
Årets resultat är 0 kronor och p g a att UPS ́ ansvar upphörde den 31/12 har så många kostnader som möjligt bokförts under 2019 för att betalas 2020.

Revisorernas berättelse för UPS och Träffpunkten Storgatan 11
Resultat- och balansräkningarna för UPS och Träffpunkten har varit utsända. Revisor Lennart Sandberg föredrog de båda berättelserna och föreslår:

  • att Resultat och balansräkningarna per 2019-12-31 fastställes
  • att Årets Resultat överförs i ny räkning samt
  • att Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag.

9. Val av styrelseledamöter i UPS
Valberedningens sammankallande. Berit Eriksson, föredrog valberedningens förslag.
Till ordförande för 2 år valdes Karin Näslund-Westman, PRO nyval.
Till sekreterare för 2 år valdes Berthold Lindersten, SPF nyval. Till kassör för 1 år valdes Sven-Erik Nyström, PRO fyllnadsval. Till vice ordförande för 1 år valdes Lars O. Eriksson, SPF, nyval. Till ledamöter i UPS ́styrelse för 2 år valdes
Rune Hedman, USU Eva Gosselman, SKPF
Inger Sjöberg, SPF
Ulla Hjelmqvist, PRO, samtliga omval. Till ledamöter i UPS ́ styrelse valdes Per Lundberg, PRO, 2 år nyval
Eric Knutson, SPF, 1 år nyval
Dag Fredriksson, PRO, 2 år nyval.

10. Val av revisorer
Till revisor för 2 år valdes Rolf Edström, Odd Fellow omval

11. Val av valberedning
Lars Gunnar Borg, PRO 2 år omval
Berit Eriksson, SKPF 2 år, omval
Karin Wahlstedt, SPF 2 år omval
Ulla Myrman, USU 2 år omval
Lars Gunnar Borg utsågs till sammankallande.

12. Avtackningar
Inger Wentzel avtackades för fina insatser i styrelsearbetet och Nas Ahmed Shaikh avtackades för sina fina insatser i stadsplanegruppen bl a som geolog, Ewon Enqvist avtackadesför sina administrativa insatser under flera år.
Alla har erhållit blommor. Jan Ask kommer att avtackas senare enligt UPS nya ordförande.

UPS nya ordförande har ordet
Jan Ask överlämnade UPS ́ordförandeklubba till Karin Näslund-Westman. Hon tackade för förtroendet att leda UPS och meddelade att hon fortsätter driva styrelsens arbete i samma inriktning som tidigare. Hon pålyste att Höstmötet hålls i Korskyrkan den 3 december kl 8.30 – 11.30.

13. Avslutning
Förklarade Jan Ask Årsmötet 2020 avslutat.