Protokoll fört vid Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråds årsmöte torsdagen den 19 mars 2015 kl 09.00 -11.15 Nyby Trygghetsboende i Uppsala.

Årsmötets öppnande
Jan Ask, ordförande i UPS, hälsade ombuden välkomna. Han refererade till en geografiskt omfattande undersökning om ålderism, diskriminering av äldre, hur yngre generationer ser äldre och berättade om sin insändare i UNT ett par veckor tidigare. Därefter förklarade han årsmötet öppnat.

Val av mötesfunktionärer
Beslutades enligt valberedningens förslag:
Lars O. Ericsson, ordförande.
Ewon Enqvist, sekreterare.
Till justerare och rösträknare valdes Birgitta Ström och Margith Lindholm. Till ersättare valdes Gert Carlsson och Dick Jansson.

Mötet ajournerades och landstingsrådet Malena Ranch hälsades välkommen. Hon talade under rubriken: ”Tankar kring landstingets politik kommande mandatperiod”.
Hon inledde sitt anförande med att konstatera att kontakten med Landstingets Pensionärsråd (LPR) är bra. Arbetet med att korta de långa väntetiderna på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping är en prioriterad fråga.

Mobila äldreakuten skall finnas i hela länet. Kan ge kvalificerad vård i hemmet, fokus på vårdgarantin är viktig. Närvårdsplatser inrättas i Kronparken i Uppsala och i Tierp för sjuka med behov av stöd från sjukvårdspersonal för sjukhusanknuten hemsjukvård. Utveckling av metoder för försöksverksamhet med Äldrevårdscentraler (ÄVC) med geriatriker pågår. en fråga från Jan Ask angående tillgång på geriatriker svarade hon att det är brist på dem. En fråga rörde när områden utanför tätorten Uppsala får tillgång till mobila teamet. En annan fråga var att styra besökande till akutmottagningen Samariterhemmet (närakuten) för att minska långa väntetider på Akademiska sjukhusets akutmot­tagning.

När det gäller kollektivtrafiken ligger en resvaneundersökning till grund för att utveckla kollektivtrafiken och införa rabattsystem. Undersökningen kan vara tillgänglig för intresserade inom några veckor. Seniorkortet är inte föremål för rabattering. Framfördes krav på att kollektivtrafiken måste utvecklas för resande direkt mellan orter utanför Uppsala utan att behöva passera Uppsala.

Mötet återupptog förhandlingarna

Fråga om stadgeenlig kallelse
Kallelse till årsmötet skall vara föreningarna tillhanda 2 månader före sammanträdesdag. Handlingarna skickades ut tisdagen den 16 januari. Handlingarna till årsmötet skall vara mötesdeltagarna tillhanda 2 veckor före sammanträdesdagen. Alla anmälningar som inkommit sista anmälningsdag den 2 mars erhöll handlingarna den 5 mars. Senare inkomna anmälningar expedierades omgående.
Mötet beslutade att handlingarna utsänts enligt stadgarna.

Godkännande av röstlängd
Samliga ombud avprickades ombudslistor vid ankomsten. 102 ombud anmäldes. Mötet godkände ombudslistorna som röstlängd. Ombudslistorna bilägges originalprotokollet.

Föredragning av styrelseberättelser för UPS och Storgatan 11
Ordföranden läste rubrikerna i verksamhetsberättelsen för UPS.En underskrift saknas i berättelsen p g a sjukdom.
Styrelseberättelsen för UPS lades med godkännande till handlingarna. Ordföranden läste rubrikerna i verksamhetsberättelsen för Träffpunkt Storgatan 11. Styrelseberättelsen för Storgatan 11 lades med godkännande till handlingarna.

Bokslut för UPS och Storgatan 11
Kassören, Sven-Olov Larsson, föredrog resultat- och balansräkning för UPS. Underskottet enligt budgeten som lades vid höstmötet 2014, -102 185 kronor.. Kassören, Sven-Olov Larsson, föredrog bokslutet för Storgatan 11. Budgeterat underskott vändes till ett litet överskott, 7 651 kronor.

Revisorernas berättelse för UPS och Storgatan 11
Revisorernas berättelse har varit utsänd . Revisorerna föreslår

  • att resultat- och balansräkningarna per 2014-12-31 fastställs
  • att årets resultat överförs i ny räkning, samt
  • att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar.

 

Ansvarsfrihet
Mötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag.

Val av styrelseledamöter
Valberedningens sammankallande, Berit Ericsson, föredragande. Till vice ordförande för två år valdes Roland Edwardsson, SPF. Till kassör för två år valdes Sven-Olov Larsson, SPF.
Till ledamöter för två år valdes Brittmari Ekholm, USU, Mats Hallor, PLR, Sten Lundgren, PRO, Carin Unebrand, SKPF, Rolf Wallner, PRO och Karin Näslund-Westman, PRO.
Mötet beslutade att uppdra åt UPS styrelse att adjungera Inger Wentzel, till styrelsens möten. Inger Wentzel nominerad av Vision.

Övriga ledamöter i UPS styrelse, JanAsk, ordförande, Ewon Enqvist, sekreterare, Majvor Fredin, SKPF, Eva Gosselman, SKPF, Inger Sjöberg, SPF, Gunnar Ekman, USU, Naz Ahmed Shaikh, PRO, har ett år kvar på sina mandat­ perioder.

Val av revisorer och ersättare
Till ordinarie revisor för två år valdes Agneta Götlind, SPF med personlig ersättare Lennart Sandberg, SPF. Gösta Wahlund, SPF och hans ersättare Gunnar Jansson, SKPF har ett år kvar på sina mandatperioder.

Val av valberedning
Till ordinarie ledamot i valberedningen för två år valdes Ingrid Österberg, SPF och Maj Aldskogius, USU och som ersättare för samma period Karin Wahlstedt, SPF.
Berit Ericsson, Per-Eric Eriksson, ordinarie ledamöter av valberedningen och
Torsten Lind, PRO, ersättare, har ett år kvar på sina mandatperioder.

Aktuell information från UPS
UPS ordförande Jan Ask informerade om kommunens färdtjänst som utsatts för kritik sedan starten den 12 januari i år. UPS kräver ökad servicegrad på taxibilarna, rent inne i bilen, och allergifria, rökfria förare och att bilarna håller tiderna. UPS kräver också att prissättningen ses över, varför ska landsbygden tillhöra en dyrare zon.

Uppsala kommun arbetar för att bli Sveriges bästa landsbygd vad avser natur, kultur och boende.

SAV-grupperna (Samråd Äldres Vård) finns nu på 25 av kommunens vård­ boenden. Därmed saknas SÄV-grupper för 7 boenden. Grupperna rapporterar till UPS styrelse.

Andra frågor för UPS styrelse är välfärdsteknik (teknik som förenklar vardagen), bankernas nedrustning, bussarna tar inte emot kontanter samt att det saknas en medicinsk-etiks grupp i Uppsala. Samarbete sker också med Region­ förbundet. Arbete pågår med att ta fram en vision för UPS som handlar om balans mellan generationerna.

Avtackning
Jan Ask avtackade Inger Grandell och Sören Gozzi för deras stora engagemang i för UPS viktiga frågor.
Presidiet avtackades för väl utfört arbete.

Avslutning
Mötets ordförande, Lars O. Ericsson förklarade årsmötet 2015 avslutat.