Protokoll fört vid Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråds årsmöte torsdagen den 22 mars 2018 kl 09.00 -11.30 i Korskyrkan, Uppsala.

> Ladda ner som PDF-fil

Mötets öppnande

UPS ordförande, Jan Ask, hälsade välkommen. Mötet syntolkades av Regionens Tolkcentral.
Jan Ask berättade om styrelsens arbete med förändringen av UPS hemsidan och om turerna med kommunen och fastighetsägaren Storgatan 11. Planerna på byggande av lägenheter i fastigheten, där UPS driver en Träffpunkt, har skrinlagts och förhandlingar pågår mellan de två parterna om hyresnivån för Träffpunktens lokaler. 47 föreningar har samlat mer än 600 namn som protest mot att flytta Träffpunkten, namnlistorna överlämnades till Erik Pelling. Än i dag vet UPS styrelse inte om verksamheten blir kvar trots att utflyttning för Träffpunktens del är bestämd till årets slut.
Kontakterna med kommunen tar sig ibland drastiska former, bl a mottog Träffpunkten ett mail från kommunens IT-avdelning med uppmaningen att dra ur kontakten till datorerna. Chefen för IT-avdelningen stoppade beslutet. I samarbetet med Uppsala kommun uppstår ofta problem med att tjänstemännen saknar historik om Träffpunktens verksamhet och de använder en maktposition i sin yrkesutövning i stället för att ställa korrekta frågor. Träffpunkten besöks årligen av mer än 23 000 kommuninnevånare över 65 år, något som bör beaktas av kommunens tjänstemän.

1. Val av mötesfunktionärer
Beslutades enligt vaberedningens förslag:
ordförande för mötet Carl Lindberg, kommunfullmäktiges ordförande sekreterare, Ewon Enqvist
justerare tillika rösträknare Lena Hägg, SPF och Sören Gozzi, PRO.

Demokrati, anförande av Carl Lindberg
Carl Lindberg inledde sin föredragning med att beklaga tjänstemännens hantering av UPS styrelse avseende Träffpunkten.
Därefter berättade han om tillkomsten av demokratin i Sverige för 100 år sedan och hur den har utvecklats i landet bl a med stöd av de grundläggande värden som utvecklats genom Förenta Nationernas olika dokument. Men även om de hot mot demokratin som drabbar länder inom EU. Carl avslutade anförandet med Men vi får inte vara naiva och förledas tro att vår demokrati fortsatt kommer att vara framgångsrik om vi inte tillsammans med övriga medborgare står upp för de demokratiska värdena.

Grundläggande betaltjänster
Länsstyrelsen i Uppsala följer frågor om kontanthanteringen i samhället och till mötet hade inbjudits Trifa Kader för att belysa problemet. Länsstyrelsens uppgift är 1. att bevaka om det fungerar; 2. ansvara för stöd och utveckla insatser vid behov. ”Alla ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till rimliga priser.” Kader menar att politikerna har insett att man måste göra något åt problemen. Flera av ombuden belyste svårigheter med att betala räkningar och hantera kontanter. Trifa Kader tog med sig frågorna och återkommer till UPS med svaren.
Jan Ask tackade för informationen.

Efter 15 minuters paus återupptogs årsmötesförhandlingarna. Ordföranden Carl Lindberg hälsar, via mejlkontakt med Erik Pelling, att frågan om Träffpunktens framtid kommer att lösas positivt.

2. Frågan om stadgeenlig kallelse
Kallelsen skall vara föreningarna tillhanda senast 2 månader före årsmötet och skickades ut via mail den 15 januari.
Årsmötet beslutade enligt stadgarna.

3. Godkännande av röstlängd
Ombuden registrerades vid ankomst i upprättade röstlängder. 86 ombud deltog. Några föreningar hade ej erlagt medlemsavgiften men bereddes möjligheten att delta i årsmötet. Godkändes. Röstlängderna bifogas originalprotokollet.

4. Verksamhetsberättelser för UPS och Träffpunkten Storgatan 11 Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen för UPS genom att läsa rubrikerna. Berättelsen lades med godkännande till handlingarna.
Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen för Träffpunkten genom att läsa rubrikerna. Berättelsen lades med godkännande till handlingarna.

5. Bokslut för UPS
Kassören, Sven-Olov Larsson, redogjorde för det ekonomiska utfallet för 2017. Verksamheten uppvisar ett underskott för året med -4 885 kronor. Det egna kapitalet är vid årets slut 36 631 kronor.

6. Bokslut för Träffpunkten Storgatan 11
Kassören, Sven-Olov Larsson, redogjorde för det ekonomiska utfallet för 2017. Verksamheten uppvisar ett underskott för året med -20 651 kronor. Det egna kapitalet är vid årets slut 103 215 kronor. En kort information lämnades om den finska träffpunkten som kommunen driver på Storgatan 11 och redovisas av UPS kassör.

7. Revisorernas berättelser för UPS och Träffpunkten Storgatan 11 Resultat- och balansräkningarna har varit utsända. Revisorerna föredrog de båda revisionsberättelserna för UPS och Träffpunkten.
Revisorerna föreslår

  • att resultat- och balansräkningarna per 2017-12-31 fastställes;
  • att årets resultat överföres i ny räkning, samt
  • att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för 2017
Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag.

9. Val av styrelseledamöter
Karin Wahlstedt föredrog valberedningens förslag.
Till ordföranden för 2 år omvaldes Jan Ask, SKPF.
Till sekreterare för 2 år omvaldes Ewon Enqvist, SKPF.
Till ledamöter i UPS styrelse för 2 år valdes:
Eva Gosselman, SKPF, omval
Rune Hedman, USU, omval
Inger Sjöberg, SPF, omval
Naz Ahmed Shaikh, PRO, omval
Inger Wentzel, Vision, omval
Ulla Hjelmqvist, PRO, omval
Fyllnadsval på 1 år, Hans Granlund, PRO

10. Revisorer och ersättare
Till ordinarie revisor för 2 år omvaldes Gösta Wahlund och som personlig ersättare valdes Gunnar Jansson, SKPF, 2 år.

11. Val av valberedning
Till ledamöter i UPS valberedning valdes
Ulla Myhrman, USU, 2 år
Sören Gozzi, PRO, 2 år
Karin Wahlstedt, SPF och Berit Ericsson, SKPF, sammankallande, har 1 år kvar av mandatperioden.
Till suppleanter i valberedningen valdes Eric Knutson, SPF och Rolf Edström, Odd Fellow.

12. Aktuell information
UPS ordförande, Jan Ask, informerade om den historiebeskrivning av UPS som styrelseledamoten Rune Hedman arbetar med, bl a tillkomsten av UPS och intervjuer med UPS tidigare ordföranden.
Även SÄV, Samråd Äldres Vård, som har till uppgift att informera UPS om verksamheten vid kommunens boenden, har varit föremål för historieskrivning. Det är styrelseledamoten Ulla Hjelmqvist som tagit sig an uppgiften att skriva ner vad som hänt under de 10 år SÄV funnits och som startades av UPS tidigare ordförande, Percy Westerlund.
UPS vice ordförande, Karin Näslund-Westman, leder arbetet med SÄV­ grupperna och håller i de fyra möten gruppen har varje år. Information från kommunala tjänstemän i olika organ, främst från Äldreförvaltningen, (ÄFV) lämnas och verksamhetscheferna på kommunens äldreboenden, oavsett om de drivs privat eller kommunalt, deltar. Frågor förs vidare från UPS till Äldrenämndens presidium.

13. UPS stadgar
Styrelsen presenterade ett omarbetat förslag till stadgarna, dels för att modernisera språket, men även för att kommunikationen med föreningarna förändras i tid, t ex via mail.
Jan Ask gick igenom det nya förslaget och flera påpekanden framfördes från ombuden. Ask påtog sig ansvaret för att framkomna synpunkter läggs in i stadgarna med förtydliganden där så krävs.

14. Avtackningar
Sten Lundgren, PRO, avtackades för flerårigt arbete i styrelsen bl a för den slutliga formuleringen av UPS vision. Mötesordföranden, Carl Lindberg, av­ tackades för sitt föredrag om demokrati och ett väl genomfört årsmöte.
Personalen på Korskyrkan avtackades för bra arrangemang och god service.

15. Avslutning
Jan Ask förklarade 2018 års årsmöte avslutat.