Protokoll fört vid Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråds Årsmöte torsdagen den 25 mars 2021 kl. 09.00─09.55 genom telefonmöte.

1. Mötets öppnande

UPS ordförande Karin Näslund-Westman hälsade varmt välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

2. Upprop av närvarande

Karin Näslund-Westman ropade upp namnen på samtliga deltagare som vid ja-svar bockades av på upprättad röstlängd. Bilägges protokollet.

3. Val av mötesfunktionärer

Berit Eriksson, valberedningen, föredrog valberedningens förslag. Till ordförande för mötet valdes Jan Ask. Till sekreterare valdes Ewon Enqvist. Till protokolljusterare valdes Ulla Milton, PRO och Anders Söderberg, SPF.

Ordföranden Jan Ask informerade om hur ombuden begär ordet genom att ange namn och förening samt att avsluta inägget med ordet slut.

4. Fråga om stadgeenlig kallelse

Kallelsen utsändes till medlemsföreningarna 2021-01-21, 2 månader före mötet enligt stadgarna. Årsmötet beslutade godkänna kallelseförfarandet.

5. Godkännande av röstlängd

23 ombud deltog. Årsmötet beslutade godkänna röstlängden enligt punkt 3.

6. Verksamhetsberättelse för UPS 2020

Ordföranden föredrog rubrikerna i berättelsen. Lades med godkännande till handlingarna.

7. Bokslut 2020

Kassören redovisade resultat- och balansräkning. Ulla Myrman, USU, frågade om diskrepansen mellan budgeten och utfallet för medlemsavgifter som är närmare 40%. Kassören svarade med att 20 medlemsorganisationer ej betalat avgiften när redovisningen upprättades men i nuläget återstår endast 6 ej betalande. Detta har tillfört kontot 16 000 kronor som därmed har rätt nivå.

Ordföranden påtalade att ej betalande medlemsorganisationers ombud ej äger rösträtt vid årsmötet.

8. Revisorernas berättelse för UPS och Träffpunkten Storgatan 11

Resultat- och balansräkningarna för UPS och Träffpunkten har varit utsända. Tf revisor Stig Roos föredrog de båda berättelserna och föreslår

  • Att Resultat och Balansräkningarna per 2020-12-31 fastställes
  • Att Årets Resultat 15 755 kronor överförs i ny räkning samt
  • Att Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag.

10. Val av styrelseledamöter och funktionärer i UPS

Valberedningens Berit Eriksson föredrog valberedningens förslag.

Till vice ordförande för 2 år valdes Brittmari Ekholm, USU, nyval.
Till sekreterare för 1 år valdes Britt-Marie Löfgren, PRO, fyllnadsval/nyval.
Till kassör för 2 år valdes Sven-Erik Nyström, PRO, omval.
Till ledamöter i UPS styrelse för 2 år valdes
Hans Granlund, PRO, omval
Mats Hallor, PLR, omval
Leif Hällström, SPF, omval
Erik Knutsson, SPF, omval
Till revisor för 1 år valdes Stig Roos, fyllnadsval/nyval.

11. Val av valberedning

Lars O. Eriksson, 2 år, nyval
Ulla Myrman. US, 2 år, omval
Lars Gunnar Borg och Berit Eriksson har 1 år kvar av mandatperioden.
Sammankallande är Lars Gunnar Borg.

12. Aktuell information

UPS ordförande berättade att endast digitala möten hållits med kommunen. Aktuella frågor är utanförskapet, åldersdiskriminering, 65+ i den fysiska miljön, platser i äldreboenden, äldrebostäder utanför stadsgränsen. Omsorgsnämnden och Äldreförvaltningen har sammanslagits till en förvaltning men har fortsatt egna nämnder.
Ordförandekonferensen är inställd under våren, men 1 oktober har bokats för konferensen i höst. Höstmötet hålls den 28 oktober. Styrelsens konstituerande möte hålls 6 april.

13. Avtackningar

Lars O. Eriksson avtackades för fina insatser i styrelsearbetet och Rolf Wallner avtackades för sitt arbete i stadsplanegruppen. Berthold Lindersten avtackades för sitt arbete som sekreterare.

14. Avslutning

Mötets ordförande, Jan Ask, önskade styrelsen lycka till i det fortsatta arbetet och förklarade årsmötet 2021 avslutat.

Bilaga till Verksamhetsberättelsen

Styrelsens underskrifter/godkännande av handlingar inför årsmötet per mail och per telefon. På grund av Covid-19 och Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer kan inte UPS styrelse samlas för att godkänna verksamhetsberättelsen för 2020 och den ekonomiska redogörelsen för 2020. Styrelsen har i ett telefonmöte godkänt handlingarna. I stället för underskrifter godkänner styrelseledamöterna 2020-03-25─2020-09-16 och styrelsen fr.o.m. 2020-09-15 per mail och detta räknas som underskrifter.

AU har skrivit på fysiskt

Karin Näslund-Westman, ordförande, vice ordförande Lars O. Ericsson, kassör Sven-Erik Nyström och sekreterare Berthold Lindersten.

Godkänt vid styrelsemöte per telefonmöte och telefon och mail

Jan Ask: Godkänt per mail till K N-W, 2021-02-21
Ewon Enqvist: Godkänt per mail till K N-W, 2021-02-22
Brittmari Ekholm: Godkänt på styrelsemöte, 2021-02-24
Dag Fredriksson: Godkänt på styrelsemöte, 2021-02-24
Eva Gosselman: Godkänt på styrelsemöte, 2021-02-24
Hans Granlund: Godkänt på styrelsemöte, 2021-02-24
Mats Hallor: Godkänt på styrelsemöte, 2021-02-24
Rune Hedman: Godkänt på styrelsemöte, 2021-02-24
Ulla Hjelmqvist: Godkänt på styrelsemöte, 2021-02-24
Leif Hällström: Godkänt på styrelsemöte, 2021-02-24
Naz Ahmed Shaikh: Godkänt per telefon till K N-W, 2021-02-21
Inger Sjöberg: Godkänt på styrelsemöte, 2021-02-24
Erik Knutsson: Godkänt på styrelsemöte, 2021-02-24
Per Lundberg: Godkänt på styrelsemöte, 2021-02-24
Rolf Wallner: Ej godkänt (ej hört av sig)
Inger Wentzell: Ej godkänt (ej hört av sig)

Karin Näslund-Westman /Ordförande UPS