Protokoll fört vid Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråds årsmöte torsdagen den 28 mars 2019 kl 09.00 – 11.40 i Korskyrkan , Uppsala.

Mötets öppnande
UPS ordförande, Jan Ask, hälsade ombud och gäster välkomna. Mötet syntolkades av Regionens Tolkcentral.

Det har tagit lång tid för ledningen i kommunen att komma igång efter höstens val. UPS har t. ex. ännu inte kallats till möte med Omsorgsnämnden (OMN) eller presidiet i Äldrenämnden (ÄLN). Styrelsen har under året arbetat med många frågor, 455 frågor som alla rör äldre i kommunen. Boendefrågorna som tagits upp i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) har bordlagts flera gånger. Människor blir äldre och kommunen missar att planera för dem, även dem med sjukdom och eller funktionsnedsättningar. Kommunen tar inte hänsyn till sociala förutsättningar i bostadsområden, bygger bort gröna ytor och ökar tätheten mellan byggnader. Sex år i rad har UPS presenterat Socialstyrelsens brukarundersökning som visar att kommunen ligger under genomsnittet i riket vad som gäller bra omsorg på särskilda boenden. Jan Ask påpekar dock att det finns även mycket bra boenden men det är alltid samma boenden som har dåliga siffror år efter år. Den nya undersökningen som UPS har tagit fram avser de senaste fem åren och kommer att läggas ut på UPS hemsida. Under hösten blev det klart att Träffpunkten på Storgatan blir kvar. Fastighetsägaren har presenterat förslag till upprustning av huset både in- och utvändigt. Fönster ska åtgärdas, ny entré,  delvis nya golv, indragning av datakabel mm. UPS har dock försäkrat sig om att verksamheterna i huset inte skall störas av dessa arbeten.

1.  Val av mötesfunktionärer
Valberedningen föreslår Lena Hartwig till ordförande för årsmötet vilket blev mötets beslut. Till sekreterare valdes UPS sekreterare, Ewon Enqvist.

Till justerare, tillika rösträknare utsåg mötet Solweig Brundin-Eriksson, SKPF med personlig ersättare Ulla Svensson, SKPF samt Lars-Gunnar Borg, PRO med personlig ersättare Uno Lund, PRO.

Anförande av Åldreombudsmannen  (ÄO)
Heléne Stenlund berättade om sin bakgrund som arbetsterapeut där hon mött  många äldre. I den nya rollen som äldreombudsman, jämfört med tidigare innehavare av tjänsten, arbetar hon med övergripande frågor i flera olika konstellationer inom kommunen, särskilt med strategerna och deltar i beslut avseende omsorg och boende. Det går att nå henne via telefon eller mail, hon får mest frågor om boenden. Heléne Stenlund samarbetar också med projektet Äldrevänlig kommun. Hon beskrev förutsättningarna för de äldres aktiva liv i kommunen och nämnde särskilt risken för digitalt utanförskap. Hon anser att äldre är en resurs i samhället och att ”äldre väl är som folk är mest”.

Ulla Myrman, Senioruniversitetet, (USU)
Frågade vem i kommunen tar hand om de äldres frågor nu när ÄO:s uppgift är mer övergripande. Heléne Stenlund svarade att de kommer nog till kommunens Seniorguide, även om hon själv får liknande frågor som Seniorguiden, men påpekar att det är viktigt att ha ett övergripande fokus också.

Lars O. Eriksson, SPF Luthagen
Anser att tjänsten som Äldreombudsman blivit ”avlövad” och anser att en uppgift bör vara att besöka särskilda boenden.

Jan Ask tackade den ”avlövade” Äldreombudsmannen.

Anförande av kommunalrådet Carline Hoffstedt (S)
Caroline presenterade sig och sade sig vara genuint glad att vara tillbaka i äldrefrågor och att hon brinner för att vi äldre ska leva ett tryggt liv. Hon redogjorde för den politiska strukturen i kommunen som leds av ett mittstyre.

Av de 10 målsättningar man har är ett mål Äldrevänlig kommun där hon särskilt framhöll att arbetet även omfattar landsbygden och hur man bygger samhällen med god vård och omsorg.  Alla nämnder och kommunala bolag måste hjälpa till för att resultatet ska bli bra. Caroline ser även briser i samhället för äldre. Hon talade om värdet av äldres erfarenheter, höga priser i kollektivtrafiken och långt till hållplatser, äldres ensamhet, bemötande och kvaliteten i vård och omsorg där utbildningsinsatser behövs, diskriminering av äldre, delaktighet i digitala tjänster. Tillsammans kan vi göra mycket och hon ser UPS och pensionärsorganisationerna som ett bollplank för sitt arbete. Framtiden beskrev hon hur den kommer att se ut. Vi är kloka personer och hon hoppas på ett gott samarbete de kommande åren.

Rolf Edström, Odd Fellow
Frågar varför man inte slutar att bygga inom stadens gränser, Föreslår att ett centrum byggs för pensionärerna med både hyresrätter och bostadsrätter.

Erik Knutson, Västra Nova
Samarbetet med Äldrevänlig kommun har upphört och samma frågor återkommer. Uppsala lider av växtvärk. Det politiska samhället fungerar inte anser han.

Caroline Hoffstedt
Svarade att man måste bygga klokt men det blir inte alltid så,  vi måste tar  lärdom av detta. Vi kan inte upphöra med att bygga. Caroline sade också att hon tar med sig kritiken om synpunkterna på arbetet med Äldrevänliga kommunen. Vi gör en mängd insatser och vi är inte framme, men vi jobbart både långt- och kortsiktigt.

Ulla Myrman, USU
Föreslår att kommunen skaffar ett bättre samarbete med Regionen vad avser färdigbehandlade patienter på UAS, det är en fråga för kommunen att lösa.

Berit Eriksson, SKPF
Tar upp frågan om tryggt och säkert liv för äldre på gator och torg, både med cyklar och nu även sparkcyklar i hög fart. Det senare kommer att orsaka många olyckor med cyklar på trottoarer och de hörs dåligt när de kommer.

Caroline Hoffstedt tar till sig kritiken men anser att polisen här har en viktig roll.

Jan Ask, UPS
Anser det viktigt att arbeta över gränserna med andra myndigheter. Han tog även upp Socialstyrelsens undersökning för de senaste fem åren som han redovisade i början av mötet innan Caroline Hoffstedt hade anlänt.

Caroline Hoffstedt avtackades för sitt anförande.

Efter 15 minuters paus återupptogs årsmötesförhandlingarna.

2.  Frågan om stadgeenlig kallelse
Kallelsen skall vara föreningarna tillhanda senast 2 månader före årsmötet och skickades ut via mail 15 januari och till ordföranden utan mail, i brevform samma dag.

Årsmötetet beslutade enligt stadgarna.

3.  Godkännande av röstlängd
Ombuden registrerades vid ankomst i upprättade röstlängder. 82 ombud deltog.
Godkändes. Röstlängderna bifogas originalprotokollet.

4.  Verksamhetsberättelser för UPS och Träffpunkten Storgatan 11
Verksamhetsberättelsen 2018 för UPS upplästes i rubrikform av ordföranden.

Anita Berger, PRO
I avsnittet om kommunens mål och budget (sid 6) anges att ”att ordet jämställd måste bytas till jämlik”. Berger menar att dessa två inte kan bytas ut mot varanda och föreslog att texten ändras till ”jämställd och jämlikhet”.

Marie-Louise Israelsson, SPF Gottsunda
Frågade hur UPS stadsplanegrupp arbetar med förslagen till utbyggnaden i Sunnersta/Gottsunda. Sven-Olov Larsson svarade att det ännu inte finns detalj-planer men det är viktigt att trycka på när det gäller förtätningen. Efter inläggen enades man om att stadsplanegruppen kontaktar föreningarna som berörs av byggplanerna i området.

Sören Gozzi, PRO
Påminde om att pensionärsföreningarna har ledamöter i RPR där synpunkter på  kollektivtrafiken kan framföras.

Ordföranden avslutade diskussionen och verksamhetsberättelsen lades, med ändringsförslaget av Anita Berger, med godkännande till handlingarna.

Verksamhetsberättelsen för Träffpunkten Storgatan 11 för 2018 upplästes i rubrikform av ordföranden och lades med godkännande till handlingarna.

Ett ombud anser det är oroväckande med Träffpunktens ekonomi och frågar vad ska hända.

Jan Ask, UPS
Svararade att anslaget till Träffpunkten har på åtta år ökat med totalt 3% medan lönerna har ökat med 3% varje år. Dessutom har Carina Juhlin, ansvarig tjänsteman inom Äldreförvaltningen, påtalat att personalen har för höga löner, en fråga som ligger långt utanför hennes ansvarsområde. Jan berättade att styrelsen har diskuterat vilka åtgärder som skall vidtas för att förbättra det ekonomiska läget, ökat anslag från kommunen är inte att vänta men UPS måste få pengar för verksamheten.

Lars O. Eriksson, UPS
Upprörs över att kommunala tjänstemän lägger sig i lönesituationen på Träffpunkten och anser att 100 000 kronor till Träffpunkten som förstärkning är garderobspengar för kommunens ekonomi.

Efter ytterligare ett par förtydliganden i frågan konstaterade ordföranden att UPS bevakar frågan och verksamhetsberättelsen lades med godkännande till handlingarna.

5.  Bokslut för UPS
Kassören, Sven-Olov Larsson, redovisade bokslutet för UPS och konstaterade att avgiften från föreningarna sjunker, från 62 medlemsföreningar till dagens 59, viss sammanslagning sker. Årets resultat är 4 774 kronor. Det egna kapitalet är vid årets slut 41 405 kronor.

Bosklut för Träffpunkten
Kassören redovisade bokslutet för Träffpunkten som visar ett underskott på -50 902 kronor. Inga reserver finns. Information lämnades av kassören om den Finska träffpunkten som kommunen driver på Storgatan 11.

Revisorernas berättelse för UPS och Träffpunkten Storgatan 11
Resultat- och balansräkningarna för UPS och Träffpunkten har varit utsända. Revisorerna Agneta Götlind och Gösta Wahlund föredrog de båda revisionsberättelserna,

  • att resultat och balansräkningarna per 2018-12-31 fastställs
  • att årets resultat överförs i ny räkning samt
  • att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.

6.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för 2018
Årsmötet beslutade i enlighet med revisorernas förslag.

7.  Val av styrelseledamöter i UPS
Valberedningens sammankallande Berit Eriksson föredrog valberedningens förslag. Valberedningen pålyste i utskicket till föreningarna i januari att man söker en ny kassör men har inte lyckats besätta posten. Valberedningen föreslår därför att den tillsammans med styrelsen försöker ta fram en kassör till höstmötet 2019. Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.

Till vice ordförande för 2 år valdes Karin Näslund-Westman, omval.

Till ledamöter i UPS styrelse för 2 år omvaldes:
Brittmari Ekholm, USU
Lars O. Eriksson, SPF
Hans Granlund, PRO
Mats Hallor, PLR
Leif Hällström. SPF
Rolf Wallner, PRO

8.  Val av revisorer och ersättare
Lennart Sandberg, SPF, ordinarie för 2 år, nyval och Rolf Edström, Odd Fellow för 2 år, omval.

9.  Val av valberedning
Sören Gozzi med ett år kvar av mandatperiode avsade sig uppdraget.
Berit Eriksson, SKPF för 2 år, omval
Karin Wahlstedt, SPF för 2 år, omval
Lars Gunnar Borg, PRO, 1 år, fyllnadsval
Ulla Myrman har 1 år kvar på sitt mandat.
Till ersättare utsågs Eric Knutson, SPF och Rolf Edström, Odd Fellow, båda omval på 1 år.

10.  Aktuell information
UPS vice ordförande, Karin Näslund-Westman, presenterade en samman-ställning över de f n 35 särskilda boenden som kommunen driver i kommunen, antingen i egen regi eller i privat regi. I sin egenskap av ansvarig i styrelsen för SÄV-arbetet (Samråd Äldres Vård) uppmanade hon ombuden att informera om SÄV-arbetet i sin förening. Flera av boendena saknar SÄV-ombud och hon berättade om introduktionen ombuden får inför uppdraget och möten med SÄV-ombud och verksamhetschefer på boendena. Omsorgsnämnden har också framfört önskemål om SÄV-ombud i sin verksamhet. UPS verksamhet med SÄV-ombud är förankrad i Äldrenämnden.

UPS ledamot i styrelsen med ansvar för landsbygdsfrågor, Ulla Hjelmqvist, berättade att i januari 2019 var UPS´landsbygdsprogram klart som beskriver olika åtgärder för att förbättra för dem som bor på landsbydgen. Programmet finns på UPS´ hemsida och Ulla Hjelmqvist uppmanar föreningarna att lämna synpunkter och förslag till åtgärder i programmet.

Jan Ask berättade att huset på S:t Persgatan, i vinkel mot Träffpunkten kan komma att förändras och tankar finns att det kan bli utrymmen för flera pensionärsföreningar som nu är spridda i staden. Även fastighetsägaren är inne på samma tankar, att det blir ett pensionärernas hus när huskroppen vid nuvarande infarten till gården byggs för äldre.

11.  Avtackningar
Jan Ask framförde UPS tack till avgående revisor Agneta Götlind för hennes insatser i UPS.
Avgående kassören, Sven-Olov Larsson, avtackades för slitet med ekonomin, det arbete han nedlagt i stadsplanegruppen och hans insatser för driften av Träffpunkten.
Mötets ordförande, Lena Hartwig, avtackades för professionell hantering av dagens föredragningslista.
Samtliga erhöll blommor och choklad.
Slutligen avtackades personalen på Korskyrkan för bra arrangemang och god service samt hörsel- och skrivtolkar från regionen.

Avslutning
Ordföranden Lena Hartwig förklarade årsmötet avslutat.