Protokoll fört vid UPS Höstmöte torsdagen den 17 oktober 2013 i Nyby Servicehus kl. 09.00 – 12.05.

Närvarande: 79 ombud från 46 föreningar, 14 från UPS styrelse enligt avprickningslista, totalt 93 personer. Kaffe, te och smörgås serverades före mötet.

Välkomna
Ordförande Percy Westerlund hälsade de närvarande välkomna.

Information från Upplands Lokaltrafik (UL)
UL:s informationschef Sture Jonsson informerade om den nya biljettsystemet i kollektivtrafiken. Nu är stadstrafiken och regiontrafiken samordnade med en ny zonindelning i biljettstrukturen. Han redogjorde för olika betalningssätt och kommande egenservice på Internet för resenärerna. Lennart Sandberg efterlyser rabatterade resor dagtid för pensionärer men fick till svar att det är inte aktuellt i dagens läge. Många frågor ställdes av ombuden till Sture Jonsson.

Mötets öppnande
Percy förklarade höstmötet öppnat och förrättade val av mötesfunktionärer.

Mötesfunktionärer
Till ordförande valdes Lars Bäcklund. Till sekreterare valdes Ewon Enqvist. Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes ordinarie Maj Aldskogius, USU, ersättare Rolf Eriksson, PRO ordinarie Jarl Lundin, SPF, ersättare Ulla-Britt Hellqvist, SPF.

Frågan om höstmötet är stadgeenligt kallat
Kallelsen sändes den 19 augusti och handlingarna den 2 oktober. Mötet beslutade att kallelse skett stadgeenligt så när som på två dagar för sent.

Godkännande av röstlängd
93 ombud har prickats av vid entrén på upprättad förteckning över anmälda ombud. 79 ombud representerar 46 medlemsföreningar och UPS styrelse var representerad av 14 personer. Höstmötet godkände förteckningen som röstlängd.

Fyllnadsval
Till ledamot i UPS styrelse efter Gunnar Michaelson valdes Ylva Stolpe, RPG Missionskyrkan.

Information om kommunens översiktsplan
Mötet ajournerades för att lyssna till Göran Carlen, Uppsala kommun, som informerade om inflyttning till kommunen de kommande åren och den service i olika former som behövs. Översiktsplanen, som skall revideras 2014, visar att 3 500 personer beräknas flytta in i kommunen varje år och medför en storleksordning på 350 000 invånare år 2050. 20 000 nya bostäder planeras bl a i Gunsta, Jälla och Storvreta. Samtidigt bör staden växa inåt för att hushålla med resurserna enligt Carlen.
Efter en fruktpaus återupptogs mötet.

Verksamhetsplan för 2014
Styrelsens kontakter med Äldrenämnden (ÄLN) och Kommunala Pensionärsrådet (KPR) ökar möjligheterna att nå ut till kommunala nämnder i olika frågor. Mötet anser att kontakten med Landstingets Pensionärsråd (LPR) bör öka, pensionärsorganisationerna utser ledamöter i LPR. Verksamhetsplanen tillstyrktes med detta tillägg. (Bilaga).
Alla pensionärsföreningar med egen hemsida skall uppmanas ha länk till UPSoch Träffpunktens hemsida www.storgatan l I.se.

UPS budget för 2014
Kassören Sven-Olov Larsson presenterade styrelsens förslag till budget för UPS för det kommande året. UPS begär 210 000 kronor från Uppsala kommun för 2014 och fick för 2013 150 000 kronor. Om tilldelningen blir lägre än begärt belopp kommer informationen till medlemsorganisationerna att drabbas.
Budgeten kan justeras på årsmötet 2014 då tilldelningen är känd. Budgeten godkändes och är insänd.

Årsavgiften till UPS 2014
Styrelsen föreslår att årsavgiften för 2014 bibehålles till 2 kronor/medlem i föreningarna. Årsavgiften fastställdes.

Träffpunkt Storgatan 11
Uthyrning av lokalerna och tillströmningen av besökande ökar. Programmet för 2013 har ratt ett positivt mottagande och följer tidigare års mall. Ansökan om medel från kommunen för 2014 belöper sig på 1,3 Mkr. Tilldelningen för innevarande år blev 850 000 kronor med ett senare tillägg för inventarieinköp med 134 000 kronor. Intäkterna för lokaluthyrningen tillfaller kommunen då det är kommunen som är hyresvärd. Rapporten lades med gillande till handlingarna.

Lagen om valfrihet i vårdboende (LOV)
Genomförande av lagen är etablerad i kommunen och medför att fler vårdboenden kan erbjudas för att öka valfriheten. Kommunen inför fasta priser på samtliga enheter. UPS har inlämnat remissvar angående LOV och omsorgs­ boende.

UPS har påbörjat ett projekt för att undersöka behovet av vårdplatser för demenssjuka äldre i kommunen. 600 demensplaster finns f n på vårdboenden men ca 2 500 demenssjuka är kända, det senare talet kan vara högre.

Boendefrågor
KPR inrättar referensgrupper under ledning av Henrik Juhlin från kommunen för att en uppfattning om behov och utformning av boende för tredje åldern.
Deltagare från UPS är en av referensgrupperna.

LÖK, Lokal överenskommelse om samarbete
Avtalet om samarbete mellan föreningslivet och kommunen är nu klart. UPS har skrivit på detta samarbetsavtal.

Minneslots på Storgatan 11
Minneslotsen på Storgatan 11 drivs genom kommunens försorg. Kerstin Lundström arbetar 50% av heltid. Kerstin är sjuksköterska och har 40 års erfarenhet av demenssjukdomar och antalet besökande ökar ständigt till hennes mottagning. Besökande är dels de som drabbas av sjukdomen men också av anhörigvårdare som behöver stöd och råd. Beslut om fortsatt verksamhet tas av kommunen vid höstens budgetmöte.

SÄV
Ledamöter i SÄV-grupperna kallas till möte på Storgatan 11 onsdagen den 20 november kl 13.

Höstens Ordförandekonferens
Hålles torsdagen den 14 november kl 13.30 på Storgatan 11. Kallelse sänds ut.

UPS Årsmöte 2014
Hålles torsdagen den 20 mars på Nyby Servicehus.

Valberedningen
Valberedningens sammankallande , Berit Ericsson, uppmanar samtliga föreningar att under resterande delen av året nominera kandidater till förtroendeuppdrag inom UPS; styrelse , revisorer och valberedning.
Valberedningens kommer inför årsmötet 2014 att påminna om nomineringarna i samband med utskicket i januari.

Avslutning
Ordföranden tackade för uppmärksamhet en och förklarade höstmötet avslutat. UPS ordförande Percy Westerlund tackade presidiet och meddelade att avgående styrelseledamoten Gunnar Michaelson kommer att avtackas i samband med hans kursverksamhet på Storgatan 11.