Protokoll fört vid UPS’ Höstmöte torsdagen den 20 oktober 2016.

Tid 09.00 11.50
Plats: Korskyrkan, Väktargatan 2, Uppsala
Närvarande
Ombudsförteckning biläggs originalprotokollet.

Öppnande
UPS ordförande, Jan Ask, hälsade ombuden välkomna till mötet och vände sig särskilt till Bengt Eriksson, SPF Sunnersta, som inbjudits för sitt arbete i programgruppen för Träffpunkt Storgatan 11. Detta är tredje gången som UPS förlägger ett ombudsmöte till Korskyrkan som har lämpliga möteslokaler och en hög servicenivå.

Jan informerade om en del av de projekt som UPS arbetar med, WHO-projektet Den Äldrevänliga Staden; överläggningar med Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Äldrenämndens (ÄLN) presidium, Samarbete Äldres Vård, (SÄV) och Programgruppen Storgatan 11.

Projektet, Den Äldrevänliga Staden pågår i 5 år och projektledare är Bo Engström kommunen. Med två huvudinriktningar, samarbete med landsting, länsstyrelse, polisen med flera organisationer och i samtal vid möten med kommunens innevånare lokala platser i staden, kartlägger man hur staden skall bli äldrevänlig. Jan uppmanar ombuden att bjuda in Bo Engström till sina medlemsmöten.

UPS styrelse har under hösten gått igenom protokollen från möten med KPR  och ÄLN fyra år tillbaka i tiden för att kartlägga och analysera de frågor som tagits upp av UPS. I förberedelser till möten i KPR och i ÄLN tar UPS upp flertalet ärenden att behandla men resultatet blir att av 10 frågor tas endast 5 upp till behandling i KPR och motsvarande siffra för ÄLN är 13 frågor och 7 behandlas (senaste möten). Rapport om arbetet lämnas under 2017.

UPS har en stadsplanegrupp som besvarar många av de byggfrågor som läggs ut till granskning. UPS är mycket kritisk till hur kommunstyrelsen behandlar UPS svar avseende förtätning av staden, vattenförsörjningen, kollektivtrafiken m m och UPS kräver i ett brev till kommunstyrelsen att större hänsyn tas till hälsan för äldre att leva i staden.

En annan mycket viktig och aktiv grupp i UPS ’verksamhet är SÄV-grupperna. En beskrivning av arbetet och målet redovisas nedan under punkten Verksamhetsplan 2017.

Val av mötesfunktionärer
Till ordförande för höstmötet valdes Jan Ask.
Till sekreterare för höstmötet valdes Ewon Enqvist.
Till justerare tillika rösträknare valdes Eli Chiverton, SPF och Laila Engström, SKPF och som ersättare Gunnar Lundgren, NFP och Siv Olsson, SKPF.

Fråga om höstmötet är stadgeenligt kallat
Ordföranden meddelade att kallelse sändes senare än stadgarna föreskriver men mötet beslutade att kallelsetiden är tillräcklig för att genomföra höstmötet .

Godkännande av röstlängd
Samtliga ombud noterades vid ankomsten på upprättade deltagarlistor . Mötet beslutade att godkänna röstlängden.

UPS Verksamhetsplan för 2017
Förslaget till verksamhetsplan för 2017 har varit utsänd tillsammans med dagordningen och fanns även att tillgå i papperskopia vid ankomsten.
Ordföranden gick igenom samtliga punkter i verksamhetsplanen och gjorde även förtydliganden ide frågor som fanns med ihälsningsanförandet.
Efter genomgången följde frågor från ombuden.

Claes Leijon, Senioruniversitet, önskar en uppföljning i verksamhetsberättelsen vad resultatet blir av alla frågor som ställs, i berättelsen för 2015 redovisas  endast byggfrågor och presskonferenser. Jan svarar att många frågor som UPS driver redovisas på hemsidan, www.uppsalapensionarerna.se och han föreslår att pensionärsföreningarna själva tar initiativ till att bjuda in politiker till sina medlemsmöten och ställa frågorna direkt. Det är ett effektivt sätt att arbeta med kommunen.

Rolf Edström, Odd Fellows Pensionärsklubb, tog upp problemet med att flytta från villa till annat boende. Jan svarade att det finns förslag att utöka RUT­ bidraget att omfatta detta.

Yvonne van Baal, SKPF, efterlyser att man i WHOprojektet tar upp speciellt boendet för 60+.

Ulf Hansson, PRO Storvreta, berättar att man i Storvreta inte har en samlingslokal och att villkoren är olika för stad och land. Jan svarar att UPS styrelse delar den uppfattningen och att Maj-Lis Lundin i UPS styrelse och han själv deltar i kommunens landsbygdsprogram. Han understryker vikten av att alla i Uppsala kommun skall behandlas lika och som om man bor i staden.

Uno Lund, PRO Gottsunda-Sunnersta, berättar att när boule spelas utomhus sommartid deltar många pensionärer men under vinterhalvåret när man flyttar inomhus för boulespel kostar det 30 kronor/person för spel en gång/vecka, en kostnad som är för hög för att spela flera gånger i veckan.

ren Gozzi, PRO Fålhagen, efterlyser en speciell strategi för frågor som UPS arbetar med. Jan svarar att UPS deltar i en referensgrupp och han är orolig för att våra frågor avseende pensionärers vardag hänskjuts till Den Äldrevänliga Staden-projektet. Så får inte ske!

En mycket viktig uppgift i UPS verksamhet är SÄV-arbetet. Det startade redan under förre ordförandens, Percy Westerlund, tid. Uppdraget innebär att medlemmar i pensionärsorganisationerna besöker verksamhetscheferna på kommunens äldreboenden (kommunen är alltid ansvarig, oavsett vem som driver boendet) och ställer frågor om vården och det sociala livet för äldre och sjuka. Ombuden har ett eget sammanställt frågebatteri för att undersöka hur boendet bedrivs. Uppdraget är förankrat i ÄLS :s presidium och nyetablerade vårdboenden informeras om SÄV-grupperna.

Minnesanteckningar och redovisning av besök på boenden finns på UPS hemsida, liksom stadsplanegruppens svar på översiktsplanen och detaljplaner.

Lars O.Ericsson, SPF Luthagen tar upp problemen med trottoarer som lutar och är osandade, UL:s kollektivtrafiknämnd som beslutat att avståndet mellan busshållplatserna ska öka och dessutom höjer priset på bussresorna. Man får inte försämra villkoren för seniorgruppen att röra sig utomhus som är så viktigt för det sociala livet.

Ulla Hjelmqvist, PRO Vattholma, påtalar att det på Resecentrum är monterat en metallskena som skiljer gatusten från asfaltstråk och som man, särskilt vintertid , kan snubbla på då den inte syns. Jan anser att gatubeläggningar med små fyrkantiga stenar skapar en ojämn yta som är olämplig för äldre att .

En annan fråga som UPS arbetar med är välfärdstekniken. Jan anser att politikerna måste börja prata med personal som arbetar inom vården för att satsa på teknik som finns idag och som hela tiden utvecklas . I ett möte med Regionförbundet i Uppsala berättade de att kommunerna är ovilliga att satsa på hjälpmedel, och vid den av Regionförbundet anordnad konferensen i ämnet, kom endast en politiker . UPS uppmärksammar också att medicinerna är fel och för många. Sven-Olov Larsson, kassör i UPS, berättar att UPS följer Social­styrelsens rapport Öppna jämförelser och diskuterar resultaten med kommunen.

Bengt Eriksson, SPF Sunnersta, arbetar i gruppen som gör programmet för Träffpunkt Storgatan 11. Han berättade om höstens program men kunde också presentera delar av programmet för våren 2017. Han uppmanar alla pensionärer att komma till Storgatan på onsdagar och lyssna på intressanta föredrag, utan kostnad. På Inger Grandells förslag att förlägga seminarierna till eftermiddagar kunde Bengt svara att programgruppen har diskuterat att börja klockan 10.30 i stället för kl 10 och att tiden kortas till 1 timme varje gång.

Erik Wall, PRO Södra Hagunda, påtalade, när det gäller SÄV-grupperna, att det står att verksamhetscheferna kan inbjudas och att skrivningen i stället blir bör inbjudas, då bör ska tolka som ett skall. Eva Gosse/man, UPS’styrelse och verksam i SA.V-arbetet, berättade att cheferna bjuds in två gånger av de fyra som hålls varje år.

Berthold Lindersten, SPF Luthagen, frågar hur det går med planerna (enligt UNT) att Storgatan 11 skall ställas om till lägenheter. Jan svarar att UPS inte fått information om detta, det är kommunen som är hyresgäst och lokalhyran som föreningarna betalar/timme går direkt till kommunen.

Verksamhetsplanen för 2017 fastställdes.

Efter fruktpaus presenterade ordföranden Jan Ask dagens gästföreläsare, Per­ Olov Edin, välkommen. Per-Olov, f d LO-ekonom, av Regeringen erhållit professors titel i ekonomi, talade om hur han ser på landets ekonomi i dagens läge. Med pedagogiska bilder fick deltagarna en föreläsning om hur ekonomin fungerar och vilka faktorer som påverkar utfallet, arbetslöshet kontra sysselsättning, den nedslitna infrastrukturen som bl a medför höga kostnader att leva i, räntors påverkan och även jämförelser med andra länder, bl a USA, Japan och Tyskland. Han gav också sin syn på hur den ekonomiska framtiden kan gestalta sig och presenterade siffror i miljardklassen för att landet inom 10 år ska kunna återfå sin tidigare standard. Han anser också att jobbskatteavdraget var fel satsning och att vi inte skall förvänta oss högre pensioner.

UPS budget för 2017
Kassören, Sven-Olov Larsson, presenterade förslag till budget for kommande året, med uppgift från ÄLN:s presidium om hur stort anslaget blir från kommunen, oförändrat 215 000 kronor. Förslaget fastställdes under förutsättning att ÄLN:s prognos håller. Resultatet för 2017 beräknas till 0 kronor.

Budget Träffpunkt Storgatan 11 för 2017
Prognosen från ÄLN:s presidium, ännu ej fastställd, är oförändrat 1,2 MK, i budgeten angivet till 1.3 MK. Budgeten fastställdes under förutsättning att beslutet blir 1,2 MK. Resultatet för 2017 beräknas till 0 kronor.
Claes Leijon, Senioruniversitetet, föreslår att kostnaderna redovisas även sådan form att det framgår vad som åstadkoms för pengarna.

Medlemsavgiften för 2017
Beslutade mötet att medlemsavgiften för 2017 är oförändrad, 2 kronor/medlem och år.

Valberedningen
Innan Jan avslutade mötet uppmanade Berit Ericsson, valberedningens ordförande, att redan nu fundera på ledamöter i UPS styrelse. Information från valberedningen bilägges kallelsen till årsmötet 2017. Kallelsen skall vara föreningarnas ordföranden tillhanda senast den 30 januari 2017.

Avslutning
Jan Ask tackade för visat engagemang i och intresse för UPS verksamhet och förklarade höstmötet avslutat.