Protokoll fört vid Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråds Höstmöte torsdagen den 23 oktober 2014 kl 09.00 -11.50 på Nyby Trygghetsboende.

UPS ordförande Jan Ask hälsade de närvarande välkomna och presenterade sig i sitt nya uppdrag. Jan är ordförande i den bostadsrättsförening vari Nyby Trygghetsboende ingår. Därefter introducerades dagens talare Maths Isacson, professor i ekonomisk historia vid Uppsala Universitet. Han berättade om Uppsalas gamla industriers historia och började från 1851 och framåt. Ett intressant ämne som presenterades på ett medryckande sätt och uppskattades mycket av ombuden.

Höstmötet öppnas
Ordföranden Jan Ask förklarade höstmötet öppnat.

Val av mötesfunktionärer
Till ordförande valdes Jan Ask
Till sekreterare valdes Ewon Enqvist
Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes ordinarie Zernic Johansson, SKPF och LeifHällström, SPF, ersättare Ulla Hjelmqvist, PRO och Karin Näslund, PRO.

Frågan om höstmötet är stadgeenligt kallat
Kallelse gick ut 25 augusti och handlingarna till mötet den 6 oktober. Mötet beslutade att kallelse skett stadgeenligt.

Godkännande av röstlängd
79 ombud har prickats av vid entrén på upprättad förteckning över anmälda ombud. 18 från styrelse, revisorer och valberedning. Tre gäster, äldreombuds­ mannen Karin Udenius, f d ordf. Percy Westerlund och Bengt Eriksson, Storgatans programgrupp hälsades välkomna. Höstmötet godkände förteckningen som röstlängd.
Efter fruktpaus återupptogs mötet.

UPS Verksamhetsplan för 2015
Styrelsen har påbörjat ett arbete med att ta fram visioner och mål för verksamheten. Arbetet pågår under 2015 och ligger till grund för en aktiv organisation till nytta för medlemsföreningarna.
Verksamhetsplanen har varit utskickad och anmäldes till protokollet.

Budget för UPS 2015
Styrelsens förslag till budget för verksamheten 2015 föredrogs av kassören, Sven-Olov Larsson. Underskott beräknas till 56 000 kronor. Medel finns för att täcka ev. underskott. Föreslagen budget fastställdes.

Budget för Träffpunkt Storgatan 11 2015
Styrelsens förslag till budget för verksamheten 2015 föredrogs av kassören, Sven-Olov Larsson, utvisande ett beräknat underskott på 83 000 kronor. Medel finns för att täcka ev. underskott. Föreslagen budget fastställdes.

Medlemsavgiften till UPS för 2015.
Den av mötet fastställda budgeten för UPS bygger på en oförändrad årsavgift for 2015, 2 kronor för varje medlem. Årsavgiften fastställdes.

Samråd Äldres Vård SÄV
En omarbetad broschyr som kort beskriver verksamheten i SÄV och med uppgift om befintliga särskilda boenden i kommunen presenterades av ordföranden. Målet är att alla särskilda boenden skall en SÄV-grupp. Adresser till de uppräknade vårdboendena finns på UPS hemsida.
Synpunkter på innehållet i broschyren tas emot av UPS’ arbetsutskott. I broschyren finns också beskrivet UPS inriktning och kärnfrågor.

Teknik för äldre
Sven-Olov Larsson redogjorde för den tekniska mässa som hölls på Storgatan den 15 oktober. Han informerade även om de frågeställningar som framförs av UPS vid möten med Äldrenämnden och KPR avseende tekniska hjälpmedel i vården, där Uppsala kommun är mindre aktiv jämfört med andra kommuner i landet.

Pressmeddelande
UPS arbetsutskott inbjöd den 14 oktober media till en presskonferens avseende demenssjukdomar, där både utredning och behandling släpar efter i vården. Tre krav ställdes i meddelandet:

  1. Antalet geriatriker måste öka.
  2. Inför äldrevårdscentraler där vårdpersonalen kan specialisera sig på äldre människors sjukdomar så att de kan trygga och säkra diagnoser och vård.
  3. Öka stödet till personer som vårdar en anhörig med demenssjukdom.

Uppslutningen från media var nedslående, endast UNT24 kom. Resulterade i ett inslag i UNT24 samma dag. UPS kommer att fortsätta med pressmeddelanden om aktuella frågor för kommunens äldre innevånare.

Rapport från Storgatan 11
Sekreteraren Ewon Enqvist, ansvarig för programverksamheten på Träffpunkten, berättade att ingen av programpunkterna har ställts in p g a att besökare inte kommit, en del föredragshållare drar fulla hus medan andra, lika intressanta föredrag, besöks av ca 20 deltagare.
I samband med att lokal hyrs på Storgatan skall möblerna återställas i angiven ordning och bord och golv rengöras. När så inte sker debiteras hyresgästen en kostnad på 500 kronor. Träffpunkten förhyr lokalvård och har inte egen städ­ personal. Föreligger osäkerhet om städningen tillfrågas personalen.
Så fort behovet av kurser för nya datoranvändare är fyllt, kommer fortsättnings­ kurser att påbörjas. Det kan ske under våren 2015. Inbjöds till möte i Förtroenderådet på Storgatan till den 6 november.

Valberedningen
Sammankallande i UPS valberedning, Berit Ericson, SKPF, uppmanade föreningarna att nominera ledamöter till UPS styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet den 19 mars skall, enligt den ändrade stadgan, hälften av styrelsens ledamöter, valda på ett år, utses. Berit påminde om att de nominerade skall vara tillfrågade om uppdraget innan de nomineras. I samband med utskicket till årsmötet i januari kommer ytterligare information.

Trygghetsbostäder
Ordföranden Jan Ask berättade att 70 år är lägsta ålder för att tillgång till ett trygghetsboende. På trygghetsboende finns tillgång till värdinna. Åldern i ett Seniorboende bestäms oftast av byggherren och börjar vid fyllda 55 år, krav på värdinna föreligger ej. Tyvärr är hyreskostnaden för trygghetsbostäder oftast för hög för pensionärer och statsbidraget vid byggandet är mycket lågt, fn 2 000 kr/m2.

Avslutning
Tackade ordförande för uppmärksamheten och för intressanta inlägg i programpunkterna och förklarade höstmötet avslutat.