Protokoll fort vid UPS Höstmöte den 24 oktober 2012 i Nyby Servicehus kl 9.00 – 11.45.

Närvarande: 83 ombud från 44 föreningar samt 12 från UPS styrelse enligt avprickningslista, totalt 95 personer. Kaffe och te serverades före mötet.

Ändringar i dagordningen
Efter punkten Godkännande av dagordningen sker fyllnadsval av styrelseledamot och under Aktuella frågor kommer information från gruppen Äldrekontakt.

Välkommen
UPS ordförande Percy Westerlund hälsade välkommen och vände sig särskilt till hedersgästen Lars Bäcklund, Äldreombudsmannen Karin Udenius, avd chefen vid Kontoret för hälsa, vård och omsorg (HVK) Tomas Odin och Fyrishovs VD Liisa Eriksson Hundertmark.

Liisa Eriksson Hundertmark gav historiken till de badalternativ som funnits på platsen invid Fyrisån. Fyrishovs uppdrag är att inbjuda  till  bad,  idrott  och event samt att öka besöksnäringen i kommunen. Det är Sveriges mest besökta anläggning med 1,7 miljoner besökande/år och anläggningen är öppen alla dagar på året. F n bygger man fyra idrottshallar i två plan utan läktare.

Tomas Odin är chef för upphandling, avtalskrivningar och uppföljning av äldre­ och trygghetsboenden på HVK. Kommunen arbetar med beställare/utförande­ modellen och har ca 200 vårdavtal. Förfrågningsunderlaget innehåller ska-krav. Tidigare har Äldrenämnden haft lägsta pris som mål i sin upphandling men detta har frångåtts och nu gäller att alla ska-krav skall var uppfyllda men lite högre kvalitet kan vinna trots ett högre pris.

Kommunen har infört LOV, Lagen om valfrihet i vården och tre alternativ kan anges i ansökan. Avtalen löper på tre eller fyra år med förlängning. Kontoret gör ca 100 uppföljningar per år och åtta anställda arbetar med detta. Bilderna som Tomas visade får ombuden ut och även förfrågningsunderlagen kan lämnas ut på begäran för att kunna användas i SÄV-grupperna.

Helena Thoren-Lindqvist, informationsstrateg på kommunen, kunde inte närvara men Percy framförde hennes ärende: vem har ringt henne och frågat om hon kan delta i ett möte med pensionärer. Helena har tappat informationen och vill att den som ställde frågan hör av sig till henne.

Efter fruktpaus öppnades höstmötet och vice ordföranden Roland Edwardsson ersatte Percy.

Höstmötet öppnas
Roland Edwardsson förklarade höstmötet öppnat.

Val av mötesfunktionärer
På förslag av valberedningens ledamot Per Eric Eriksson valdes:
Lars Bäcklund till mötesordförande
Ewon Enqvist, SPRF avd 7, till sekreterare
Lena Hägg, SPF Luthagen och Sören Gozzi, PRO Fålhagen att jämte ordföranden justera protokollet och vara rösträknare.

Fråga om höstmötet är stadgeenligt kallat
Höstmötet ansågs stadgeenligt kallat.

Godkännande av röstlängd
Deltagarna hade avprickats på upprättad förteckning över anmälda ombud (bil 1). 83 ombud från 44 Föreningar och 12 styrelseledamöter var närvarande. Mötet bevistades således av 95 deltagare. Höstmötet godkände förteckningen som röstlängd.

Fyllnadsval
Valberedningens representant Per-Eric Eriksson föreslog Naz Ahmed­ Shaikh, PRO Samorganisation till styrelseledamot efter Gunnar Glimmerud, PRO. Höstmötet valde Naz Ahmed-Shaikh fram till årsmötet 2014.

Budget och årsavgift
Kassör Sven-Olov Larsson presenterade styrelsens förslag till budget för 2013 baserad på utfallet innevarande år. På förfrågan från ett ombud om storleken på utbetalade arvoden uppstod en diskussion om handläggningen av frågan. Per-Eric Eriksson svarade att höstmötet har att ta ställning till framlagd budget och inte utfallet, detta kan diskuteras på årsmötet 2013.
Sören Gozzi hänvisade till stadgarnas § 10 ”Budget och årsavgift skall beslutas vid höstmötet och bokslut fastställas vid årsmötet”.
Mötesordföranden informerade om att storleken på styrelsearvoden följer de nivåer som gäller i kommunal verksamhet. Sören Gozzi vände sig mot kopplingen till kommunens arvoden med motiveringen att UPS inte är en del av kommunverksamheten. UPS söker 190 000 kr från kommunen för 2013. Höstmötet beslutade att fastställa budgeten för 2013.
Höstmötet beslutade också att avgiften för 2013 är oförändrad, två kronor per medlem och år.

Verksamhetsplan 2013
Roland Edwardsson redogjorde för den stora förändring som sker inom KPR från årsskiftet där KPR fortsättningsvis går under KS (kommunstyrelsen) och inte som tidigare endast  under ÄLN (Äldrenämnden). Förändringen  medför att UPS får kontakt med alla nämnder i kommunen där vi kan diskutera och påverka beslut som rör pensionärerna.
Inom UPS styrelse pågår ett arbete med att se över SÄV-organisationen som är en viktig länk till dem som finns på vårdboenden. Andra viktiga uppgifter är boende- och trafikfrågor samt vård- och omsorgsboenden.
Verksamhetsplanen för 2013 godkändes.

Rapport från Träffpunkt Storgatan 11
Undertecknad, Ewon, redovisade ökade besökssiffror för Storgatan 11 och de förbättringar och inköp som gjorts hittills i år, ofta efter önskemål från hyresgäster. Nytt är öppethållandet på lördagar och det blir dans två lördagar under hösten. Sven-Olov Larsson kompletterade  redovisningen  med att berätta om de 400 000 kronor som ÄLN tagit tillbaka av tilldelade medel.
UPS söker 1,4 milj kr från kommunen för 2013, avser endast ett år.

Aktuella frågor
Värdighetsgarantin. ÄLN har erhållit statliga bidrag för att utforma värdighetsgarantin och hur den ska genomföras skall diskuteras. Kommunfullmäktige antar senare förslaget. Garantin finns presenterad på kommunens hemsida.

Boendefrågor
Sven-Olov Larsson redovisade från sitt välbesökta seminarium 20 sept. där han ställde frågan Var vill vi bo när vi åldras? och vad ska UPS göra. Nils Andersson, PRO, Vattholma påtalade diskrimineringen av gamla människor.

UPS-doktorn
Gunnar Michaelson informerade om ABC, Läkemedel för äldre, där A står för apotekets lista, B står för behandlandelistan (läkarens ordinationer) och C för cymptomlistan = felmedicinering, Phase 20, listan där man skriver in sina symptom och ser om de stämmer med medicineringen. Gunnar presenterade en egen slogan = vi ska ut och gå, mellan tio och två, för det är ljusast då !

Kollektivtrafiken
De stora förändringarna som Landstingets kollektivtrafiknämnd presenterar berör pendeltrafiken mot Stockholm som SL tar över, samtidigt som Upp­tåget börjar köra mot Järlåsa-Heby och ordnar tätare trafik och fler tågvagnar mot Tierp-Gävle. Det kommer en ny tidtabell som ska gälla from 9 december i år. UPS bevakar att stomlinjema inte medför att andra linjer försvinner, att mjuka linjer inrättas på flera linjer, att trafiken till UAS ordnas på ett bra sätt och att gatu- och samhällsmiljönämnden undersöker möjligheterna till pensionärsrabatter utöver det befintliga Seniorkortet. För vår landsbygdstrafik har UPS påpekat fördelarna med att linjelägga skolskjutsarna.

Färdtjänsten
Mötesordföranden Lars Bäcklund informerade om turerna kring färdtjänsten, där gatunämndens beslut har överklagats. Fullmäktige har återremitterat ärendet angående egenavgiften.

LÖK
Förslaget om Lokal ÖverensKommelse mellan föreningslivet och kommunen om framtida samarbetsformer går nu ut på remiss och den 25 oktober presenteras och diskuteras förslaget på Storgatan 11 för föreningslivet.

Äldrekontakt
Volontärsamordnare Therese Björkstrander informerade om verksamheten Äldrekontakt, en ideell organisation som ska starta i Uppsala. Tanken är att skapa lokala grupper som vänder sig till äldre äldre som har svårt att ta sig ut. www.aldrekontakt.se

Avslutning
Då inga övriga frågor förelåg förklarade ordföranden sammanträdet avslutat. Till presidiet överlämnades av Roland Edwardsson chokladaskar för utfört arbete.