Protokoll fört vid Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråds Höstmöte måndagen den 26 oktober 2015 kl 09.00 – 11.50 på Korskyrkan i Uppsala.

UPS ordförande Jan Ask hälsade de närvarande välkomna. Han vände sig särskilt till de inbjudna gästerna, läkare Christina Mörk och sjuksköterska Pia Ekerot från Äldreakuten, Äldredirektör Gunn-Henny Dahl, Uppsala kommun, Äldreombudsmannen Karin Udenius, Uppsala kommun, Simon Magnusson, doktorand och professor Anna Lindström, Uppsala Universitet. De två senare filmade mötet och spelade in vad som sades för att Simon ska skriva en master-uppsats om språkets betydelse för beslutsfattanden.Ytterligare en inbjuden gäst anlände senare, landstingsrådet Bertil Kinnunen (S) från Uppsala läns landsting.

Ordföranden berättade också att UPS delar ut en enkät ”Den Äldrevänliga Staden”, till alla närvarande, som ombads att under mötets gång fundera på svaren, vad som är bra och vad som är dåligt i Uppsala kommun utifrån egna erfarenheter. Det ska ge en vägledning för UPS om vilka frågor som är särskilt viktiga att arbeta med utöver de 20-talet frågor för äldre som UPS har på sin agenda.

Äldreakuten

Christina Mörk berättade hur verksamheten startade på prov 2011 för att 2013 bli permanent med medel från Landstinget och Uppsala kommun. Insatserna riktar sig till sjuka äldre (55+) som inte är så sjuka att de behöver ambulans men inte orkar sitta på akuten på UAS i flera timmar. Pia Ekerot berättade om de hjälpmedel man har med i bilen avsedda för olika sjukdomar. Kostnaden för patienten är densamma som i vården med tillägget 100 kr vid utryckning.

Äldrenämnden (ÄLN)

Gunn-Henny Dahl presenterade sig på klingande norska. Hon är i grunden sjuksköterska med påbyggnad i psykiatri och folkhälsa, har arbetat i lednings-funktioner och inom äldrevården i Uppsala. Hon berättade om ÄLN:s bostadsförsörjningsplan som går ut på remiss i dagarna och om bristen på demensplatser i kommunen och ÄLN:s arbete med inriktning på behoven år 2030.

Rolf Edström vill ta bort ordet ”brukare” och efterlyser en integrerad service för äldre oavsett hälsotillstånd och vill att ÄLN påverkar tillgängligheten i boenden.

Agneta Pewe efterfrågar stöd för äldre som saknar personer för att göra sin röst hörd. Gunn-Henny hänvisade till Seniorguiden som finns på kommunen och vars telefon alltid är bemannad under dagtid och alltid ringer tillbaka. Vidare hänvisade hon till gode man och kommunens Träffpunkter.

Christer Hoverberg, PRO Knutby, frågar varför Björkgården i Knutby skall göras om till korttidsboenden och vad händer med de äldre i samhället som behöver särskilt boende när de blir äldre. Gunn Henny svarade att beslut ännu ej är fattat utan är under utredning. Ingen av de anställda på Björkgården har utbildning i demenssjukdomar.

Lars O Eriksson, SPF, Luthagen, menar att trygghetsboenden utanför city inte varit viktiga för kommunen trots att intresset för den boendeformen är mycket stort och att det är en viktig fråga om kommunen vill bli den bästa landsbygdskommunen.

Sven-Gunnar Eriksson, Aktiva Seniorer, omtalar att trycket på demensboenden är stort, det saknas empati i arbetet när personalen inte orkar. Detta är en ledningsfråga som bör lösas.

Ordföranden hälsade landstingsrådet Bertil Kinnunen välkommen till mötet.

Akademiska sjukhuset

Bertil Kinnunen är ordförande i kollektivtrafiknämnden och ledamot i landstingsstyrelsen. Han hade ombetts tala om hur vi äldre tar oss till och från UAS under ombyggnadstiden. Man är ytterst restriktiv när det gäller busstrafik inom sjukhusområdet och p g a att det f n byggs ett tekniskt försörjningshus för 70-huset som ska byggas om så småningom, är Mjuka Linjens 40-linje tvingad att först gå in i området till 70-huset och ut samma väg och sedan köra in från Dag Hammarskjölds väg till 70-huset och vända ut samma väg. Det pågår en översyn av hur hela stadstrafiken skall utformas i Uppsala där det under många år bara pågått utbyggnader av kollektivtrafiken utan sammanhållen planering.Bussar kommer att passera både inre och yttre sjukhusvägen och på Dag Hammarskjölds väg för att underlätta för oss äldre.Bertil Kinnunen redovisade därefter orsakerna till fördyringarna för den pågående byggenskapen.

Landstinget har god likviditet och behöver inte låna pengar men driften kan bli dyr. Lars O Eriksson efterlyser kollektivtrafik under lördagar och söndagar på landsbygden och menar att det är diskriminering av äldre att inte kunna röra sig fritt. Bertil sade att det vore bra om varje invånare hade en egen buss men det kostar för mycket. Kollektivtrafiken kostar 1,8 Miljarder kronor/år, 50% bekostas med skattemedel och resten är intäkter från biljetter, skolskjutsar och annat. Man ser över trafikförsörjningsprogrammet som sedan kommer ut på remiss.Pereric Olsson, SPF Norunda, frågade om zonindelningen och kostnader för resp. års- och månadskort.

Ulf Holmqvist, Aktiva Seniorer, efterlyser särbehandling för multisjuka på UAS. Bertil svarade att en sådan ingång finns i anslutning till Akutmottagningen. Multisjuka ska inte behöva sitta i väntrummet. All behandling av bröstcancer är numera koncentrerad till Samariterhemmet.

Alf Hanslöf , SPF Sävaådalen, instämde i det förkastliga med löpande räkning och Bertil Kinnunen berättade att man nu tecknar om avtalen.

Ordföranden tackade samtliga föredragande för viktig information och därefter vidtog en välbehövlig bensträckare.

Höstmötet

 

1. Höstmötets öppnande

Ordföranden Jan Ask förklarade Höstmötet öppnat.

Följande frågor anmäldes:

  1. Björkgårdens i Knutby nedläggning. Christer Hoverberg
  2. Valberedningen inför årsmötet 2016, Berit Ericsson
  3. Färdjtänsten, Berit Eriksson

 

2. Val av mötesfunktionärer

Till ordförande valdes Jan Ask.
Till sekreterare valdes Ewon Enqvist.
Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes ordinarie Zernie Johansson, SKPF och Hans Aldskogius, SPF Ekebyhus, ersättare Lena Hägg, SPF Luthagen och Gunnel Jägare, Demensföreningen.

3. Fråga om höstmötet är stadgeenligt kallat

Kallelsen sändes ut den 24 augusti och handlingarna till mötet den 6 oktober.
Mötet beslutade att kallelsen skett stadgeenligt.

4. Godkännande av röstlängd

93 ombud har prickats av vid entrén på upprättad förteckning över anmälda ombud, 15 närvarande från UPS´styrelse, revisorer och valberedare. Mötet godkände förteckningen som röstlängd.

5. UPS verksamhetsplan för 2016

Ordföranden Jan Ask redogjorde för innehållet i planen i form av mätbara och icke mätbara mål. Han påpekade särskilt viktiga punkter såsom att öka kommunikationen med medlemsföreningarna och att synas och höras i mass-media.Verksamhetsplanen har varit utsänd och anmäldes till protokollet.

6. Budget för UPS 2016

Kassören, Sven-Olov Larsson, redogjorde för förslag till budget kommande år. Viss ersättning för förhöjda sociala avgifter har erhållits genom att anslaget från kommunen höjts med 18 000 kronor. Budgeten visar ett underskott som täcks av reserverade medel.
Föreslagen budget fastställdes.

7. Budget för Träffpunkt Storgatan 11 för 2016

Kassören, Sven-Olov Larsson, redogjorde för styrelsens förslag till budget för kommande år. Anslaget från kommunen är oförändrat jämfört med 2015. Föreslagen budget fastställdes.

8. Medlemsavgiften till UPS för 2016

Avgiften, oförändrad, 2 kronor per medlem och år, fastställdes.

9. Fyllnadsval

Inger Wentzel, Vision, och tidigare adjungerad till styrelsen, valdes till oridanrie ledamot av styrelsen.

10. Övriga frågor som anmälts till mötet

  • Befarad ändring av Björkgården i Knutby

Christer Hoverberg ställer sig frågan hur kommunen kan inrätta ett korttidsboende på befintliga Björkgården när äldre i samhället behöver vård i framtiden. Vart ska de ta vägen ? Han har överlämnat en skrivelse till kommunen med 1100 namnunderskrifter och uppmanades att fortsätta insamlandet efter att mötet avslutats.

  • Valberedningen inför årsmötet 2016

Berit Ericsson, SKPF avd 3, uppmanade föreningarna att, med hänvisning till alla de frågor UPS driver, aktivt nominera intresserade personer till UPS´ styrelse inför årsmötet 2016. Både nya förslag och sittande ledamöter i styrelsen kan nomineras. Handlingarna till årsmötet skickas ut i mitten av januari nästa år.

  • Frågor om Färdtjänsten

Berit Eriksson, PRO Björklinge, ställde frågor om färdtjänsten kontra sjukresor och kostnader för resor, som besvarades av Jan Ask och Carin Unebrand.

11. Avslutning

Ordföranden tackade för visat engagemang med många frågor och synpunkter och förklarade Höstmötet avslutat.