> Ladda ner som PDF-fil

Plats och tid: KPR — Kommunala pensionärsrådet Mötesrum: Bergius, Stationsgatan 12, 2016-06-10, kl. 13.15-14.30

Ordinarie ledamöter: Förtroendevalda:
Monica Östman (S), ordf. äldrenämnden, vice ordf. KPR
Björn Lind (V), omsorgsnämnden
Birgit Moberg (S), idrotts- och fritidsnämnden
Anders Nordström (L), kulturnämnden

Ordinarie ledamöter: För UPS (Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd):
Jan Ask, vice ordförande
Sven-Olov Larsson
Ewon Enqvist
Roland Edwardsson

Ersättare: För UPS:
Karin Näslund-Westman
Eva Gosselman
Mats Hallor
Britt-Mari Ekholm

Övriga deltagare: Tjänstepersoner:
Gunn-Henny Dahl, förvaltningsdirektör äldreförvaltningen
Daniel Karlsson utredare äldreförvaltningen, sekreterare KPR

Utses att justera:
Eva Gosselman  Paragraf 12-20

§12 Val av justerare och fastställande av justeringstid

Eva Gosselman utses att jämte ordföranden justera protokollet. Protokollet justeras tisdagen den 21 juni i receptionen på Svartbäcksgatan  44.

§13 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns enligt utsänt förslag.

§14 Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll gås igenom och godkänns.

§15 Rapport från idrotts- och fritidsnämnden

UPS framhåller att det utskickade materialet ger en gedigen bild av nämndens verksamhet ur ett äldreperspektiv och att den undersökning som redovisas i dokumentet ger en intressant bild av äldres kultur- och fritidsvanor.

Det kan t.ex. ses som överraskande att så många som 38 procent av de äldre nyttjat motionsspår. UPS tillägger att hela 90 procent av de äldre har uppgett att de går på promenader, detta understryker  vikten av att det finns gott om bänkar  utmed promenadstråk  så att äldre har möjlighet  att  vila under promenaderna.

Anders Nordström konstaterar att det är glädjande att se att så många enligt undersökningen deltar i musik- eller kulturskoleverksamhet.

UPS framhåller även att det skulle vara intressant att se hur skillnaden i deltagande ser ut mellan de aktiviteter som är gratis och de som är belagda med avgift.

Birgit Moberg svarar att hon tar med sig denna fråga.

För mer information om denna punkt se bilaga 1.

§16 Den äldrevänliga staden, lägesrapport

Gunn-Henny Dahl informerar:

Uppsala kommun har varit i kontakt med Dublin som är en stad som har kommit långt i detta arbete. Representanter från kommunen ska dit under två dagar i slutet av augusti för att inhämta erfarenheter att ta med i det fortsatta arbetet.

I arbetet med äldrevänlig stad ser kommunen UPS som en viktig part och stöd för att kommunen ska kunna nå målgruppen så bra som möjligt.

UPS svarar att man ser positivt på en bred uppslutning i arbetet och att man gärna vill delta i projektets arbetsgrupp och bidra på andra sätt i arbetet. I UPS finns bl.a. en webbredaktör som skulle kunna bidra i kommunikationsarbetet. UPS undrar även om det finns utsedd sekreterare till mötena i projektets styrgrupp.

Gunn-Henny Dahl svarar att hon tar med sig frågan om sekreterarskapet på styrgruppens möten. Kommunen ser positivt på om UPS även kan bidra med resurser utifrån specifika aktiviteter i arbetet med äldrevänlig stad. Kontakt med aktuell person på UPS kommer att tas utifrån dessa.

För mer information om denna punkt, se bilaga 2-3.

§17 Hur är planeringen av äldreboenden i staden

UPS framhåller att man gjort vissa iakttagelser när man följer och lämnar synpunkter på kommunens planarbete. En sammanhängande strategi, såväl för att möjliggöra för personer att bo kvar i sitt ordinära boende som att kunna flytta till särskilt boende, saknas. Äldrenämnden och äldrenämndens målgrupp hamnar således för perifert i kommunens samhälls- och bostadsplanering.

Monica Östman svarar att äldrenämnden under den senaste tiden har tagit fram en bostadsförsörjningsplan. Kommunen har även kontakt med Uppsalahem om ombyggnationen av Eriksberg med syfte att förbättra tillgängligheten och möjliggöra för äldre att bo kvar längre hemma.

Gunn-Henny Dahl tillägger att kontakterna mellan äldreförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen i dessa frågor under de senaste åren varit få. Kontakterna har nu återupptagits och intensifierats. Behovsplan för särskilt boende, både på aggregerad nivå och på stadsdels-/bygdenivå har tagits fram och delgivits stadsbyggnadsförvaltningen.

Kommunen vill också stimulera externa aktörer att tillskapa andra särskilt anpassade boendeformer för äldre.

UPS framhåller att man även pekat på behovet av tillgänglighet, inte bara i bostaden utan i bostadens närområde.

Gunn-Henny Dahl svarar att KPR skulle kunna bjuda in representant från KLK för att redogöra för status. Frågan ingår även i arbetet med äldrevänlig stad.

§18 Investeringsbidraget från staten till kommunen för trygghetsboenden, hur hanterar kommunen detta

UPS undrar hur nuläget ser ut i frågan.

Daniel Karlsson svarar att frågan är under statlig beredning och att ytterligare information för tillfället saknas. Förvaltningen bevakar frågan men ännu finns inga medel att ansökan om.

§19 Rådens roll i den nya organisationen

UPS informerar om att man har besvarat förslaget till ny organisation och tillägger att man har synpunkter på rådens roll i den nya organisationen. Behov finns av att tydliggöra hur råden inordnas organisatoriskt.

UPS framhåller även att man tycker att ett pensionärsfullmäktige bör inrättas. Detta fullmäktige skulle kunna ta upp och fördjupa frågeställningar som har med äldres villkor att göra med inslag av medborgardialog.

För mer information se bilaga 4.

§20 Sammanträdet avslutas

Ordförande Jan Ask avslutar dagens sammanträde i Kommunala pensionärsrådet.