Plats och tid: KPR — Kommunala pensionärsrådet, Extra sammanträde mål och budget, Mötesrum: Bergius, Stationsgatan 12, 2019-04-11 kl. 9.00–11.00

Ordinarie ledamöter: Förtroendevalda
Caroline Hoffstedt (S), kommunstyrelsen, ordförande KPR
Gunnel Borgegård (L), äldrenämnden
Anna-Karin Vaz Contreiras (KD), gatu- och samhällsmiljönämnden
Erik Boman (S), idrotts- och fritidsnämnden

Ordinarie ledamöter: För UPS (Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd):
Jan Ask, ordförande UPS, vice ordförande KPR
Karin Näslund-Westman
Ewon Enqvist
Lars O Ericson

Ersättare: För UPS:
Eva Gosselman
Mats Hallor
Britt-Marie Ekholm

Övriga deltagare: Tjänstepersoner:
Daniel Karlsson utredare äldreförvaltningen, sekreterare KPR
Carina Juhlin, direktör äldreförvaltningen
Maria Ahrgren, ledningsstrateg kommunledningskontoret
Jonas Nord, uppdragsstrateg äldreförvaltningen

Utses att justera: Lars O Ericson, Paragraf 12-17

§12 Val av justerare och fastställande av justeringstid
Lars O Ericson utses att jämte ordföranden justera protokollet. Protokollet justeras tisdagen den 23 april från kl. 9 i receptionen på Stationsgatan 12.

§13 Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns enligt utsänt förslag.

§14 Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns.

§15 Information och workshop Mål och budget 2020
Maria Ahrgren, kommunledningskontoret informerar.
Mer information finns att läsa i bilaga 1.

UPS har följande frågor/synpunkter:

 • Omsorgsnämnden uppvisar ett betydande underskott 2018 och UPS undrar vad detta underskott beror på.
 • Hur påverkas kommunen av den ökande lånefinansieringen och utförsäljningarna av exempelvis Gottsunda Centrum, hur ser kreditinstituten på detta och hur kan kommunen drabbas av högre räntenivåer framöver?
 • I mål och budgetarbetet finns ett stort fokus på digitalisering vilket är positivt i många delar. Samtidigt så har digitaliseringen gått för fort för många äldre som inte kan hänga med i utvecklingen och stöd och alternativ saknas. Ett projekt pågår inom Senioruniversitet för att anpassa digitaliseringen till de äldres behov.

Maria Ahrgren ger följande svar:

 • En stor del av omsorgsnämndens underskott kan förklaras av de viten som nämnden fått betala på grund av att man inte kunnat verkställa en stor del biståndsbeslut om boende enligt LSS. Därför är arbetet med den strategiska lokalförsörjningsplanen för vård och omsorg viktigt, där behovet av gruppbostäder enligt LSS belyses.
 • Uppsala kommun blev ratade/bedömda av Standard & Poor’s för en månad sedan och fick då goda omdömen. Kreditbetyget är AA+ med positiva utsikter. I kreditbedömningen vägs även ledarskapet bland tjänstepersoner och förtroendevalda in.

Caroline Hoffstedt tillägger att lånefinansieringen innebär en viss ekonomisk risk på kort sikt, men att kommunen också måste ha ett långsiktigt perspektiv. Försörjningskvoten behöver stärkas genom inflyttning av personer i arbetsför ålder och investeringar i exempelvis barnomsorg krävs för att kunna bibehålla befolkningstillväxten. Det gäller därför alltid för kommunen att balansera det kort- och långsiktiga perspektivet.

Försäljning av vissa kommunala tillgångar kan vara nödvändigt för att stärka ekonomin och minska behovet av lånefinansiering. En ev. försäljning av Gottsunda Centrum ska dock sättas i proportion till det stora ägande kommunen har kvar och de nyinvesteringar som görs som betyder ökat kommunalt ägande. En förutsättning för att en försäljning ska genomföras är också att kommunen hittar rätt köpare som är beredd att betala rätt pris.

Nedan sammanfattas KPR:s synpunkter på mål och budgets inriktningsmål och uppdrag inför mål och budgetprocessen 2020. Synpunkterna utgör inspel inom ramen för beredningsveckan 24-26 april. UPS har även möjlighet att inkomma med synpunkter i särskild ordning fram till den 15 maj.

Inriktningsmål 2: Uppsalas stad och landsbygd ska växa genom ett hållbart samhällbyggande.
Det är viktigt att landsbygdsperspektivet inte tappas bort. Vård- och omsorgsboenden måste byggas, också på landsbygden. Till detta behövs exempelvis också servicepunkter.

Utveckla den strategiska planeringen för ökad jämlikhet, ökad trygghet och minskad segregation. (KS, PBN, GSN, Uppsalahem och UKFAB)
Det fanns tidigare ett Seniorråd med representanter från bl.a. UPS och Polisen, men detta har nu upphört, vilket är beklagligt.

Förbättra framkomligheten i staden med gående, cyklister och kollektivtrafik som utgångspunkt. (PBN och GSN)
Förbättrad framkomlighet behöver prioriteras i staden. Brister som behöver åtgärdas är ex. för få cykelställ, sneda/lutande trottoarer samt sparkcyklar som står i vägen för gående och cyklister.

Skapa förutsättningar för fler mobilitetsanläggningar och förbättrad tillgång till säkra cykelparkeringar (Parkeringsbolaget, GSN och KS)
För att cykelparkeringarna ska upplevas som säkra är det viktigt att belysning sätts upp, som det redan finns vid stationen idag. Ett problem i dagsläget är att övervåningarna på cykelställena ofta är svåra att använda. Det får heller inte bli så att man som cyklist ska behöva betala för sin cykelparkering.

Inriktningsmål 7: Uppsala ska vara en äldrevänlig kommun och invånare med funktionsnedsättning upplever trygghet, frihet och tillgänglighet.

I syfte att skapa fler träffpunkter och möjlighet till anpassad friskvård utreda villkor samt finansiering för möjliga partnerskap med det civila samhället och näringslivet. (KS, ÅLN, SCN, OSN och IFN)
Kommunen borde absolut inte dra ned på de nuvarande träffpunkterna, utan istället ge dessa träffpunkter bättre förutsättningar. Att skapa fler träffpunkter kan däremot riskera att sprida resurserna för mycket och drabba de befintliga träffpunkterna negativt. Mer anpassad friskvård kan däremot behöva utvecklas.

Inleda arbete med Region Uppsala för införande av ett lokalt Seniorkort. (KS och ÅLN)
UPS kommer fortsatt att driva fria resor vissa tider på dygnet, i synnerhet på landsbygden.
När det gäller kollektivtrafikreseandet så kommer många signaler från landsbygden att det är för dyrt att ta sig in till staden.

Se över möjligheten att utöka förenklad biståndsbedömning inom vissa verksamheter för äldre. (ÅLN)
Positivt om ett införande skulle kunna genomföras.

Förbättra äldres livskvalitet genom att säkerställa en god måltidsmiljö, när måltider ingår i omsorgen, samt stärka brukarnas inflytande över måltidsituationen. (ÅLN)
Måltider är oerhört viktigt och ingår i omsorgen. Bra om personal i hemvården kan sitta kvar när man äter.

Utred seniorluncher på skolor och privata restauranger. (ÅLN)
Viktigt att det finns möjlighet till seniorlunch jämnt utspritt på flera ställen i kommunen. Uppsala kommun bör nästa år inrätta ett SM i Seniorluncher.
Bra komplement också med seniorluncher på privata eller andra offentliga restauranger, möjlighet finns redan idag på Gottsundaskolan, vilket är mycket trevligt.

Inriktningsmål 8: Uppsalasinvånare, organisationer och näringsliv ska vara delaktiga i att utforma samhället.

Utveckla och samordna kommunens synpunktshantering och felanmälan i form av en väg in för medborgare. (KS)
Vad innebär en väg in i detta sammanhang? Utgår från att det handlar om förenklad administration.

Genomföra trygghetsvandringar och medborgardialoger om trygghet för att tillsammans med invånare identifiera möjliga åtgärder för att öka tryggheten. (KS och GSN) Trygghetsvandringar och medborgardialoger är viktiga för att öka tryggheten..

Fortsatta medborgardialoger för att tillsammans med invånare göra Uppsala till en äldrevänlig kommun. (ÅLN)
UPS har sedan länge haft en idé om ett äldrefullmäktige, något som man fortsatt förordar.

§16 Kartläggning öppna förebyggande insatser
Jonas Nord, äldreförvaltningen informerar om kartläggningen.
Mer information finns att läsa i bilaga 2.

Carolin Hoffstedt framhåller att denna kartläggning ger en nulägesbild över äldrenämndens öppna förebyggande insatser och belyser och problematiserar de utmaningar som finns inom området. Till kartläggningen kommer äldrenämnden även ge äldreförvaltningen ett antal tilläggsuppdrag.

Kartläggningen utgör ett viktigt underlag för framtida avvägningar och prioriteringar av resurser när det gäller kommunens hälsofrämjande insatser och resurser till kommunens äldre. Tanken är att återkomma med en fortsatt dialog om rapporten både i KPR och med samtliga pensionärsföreningar under året.

UPS framhåller att man ser väldigt positivt på att denna kartläggning genomförts och har följande synpunkter:

 • En frivillig rådgivning skulle kunna inrättas på träffpunkterna någon dag i veckan. Många, inte minst äldre män, drar sig för att söka stöd. Det kan upplevas som att man får en stämpel när man söker stöd inom psykiatrin.
 • Det skulle behövas en person på träffpunkterna som skulle kunna vara behjälplig med mer praktiska göromål, som exempelvis ifyllande av blanketter och ansökningar.

Erik Boman framhåller att det är roligt att se att fysisk aktivitet och träning är en så pass viktig del av träffpunkternas verksamhet. Idrotts- och fritidsnämndens äldrestrategi kan bygga vidare på detta. Erik Boman ställer följande frågor:

 • Hur fullbelagd är verksamheten på träffpunkterna?
 • I hur hög grad når träffpunktsverksamheterna personer med invandrarbakgrund. Har det undersökts om det kan vara så att invandrarföreningar tillgodoser behovet?

Jonas Nord ger följande svar:

 • Många av träffpunktslokalerna är ganska trångbodda och det är kötid till vissa aktiviteteter. Det är väldigt positivt att så många besöker träffpunkterna, samtidigt som det också innebär utmaningar i att intresset för vissa aktiviteter är högre än vad kommunen kan tillhandahålla.
 • Personer med invandrarbakgrund är underrepresenterade jämfört med svenskfödda personer som besökare på träffpunkterna, enligt personalens upplevelse. Det finns etniska föreningar som också anordnar aktiviteter. Det skapar också möjligheter att delta i aktiviteter, samtidigt så är det positivt om träffpunktsverksamheten kan nå fler utrikesfödda och därigenom även få en större integrationsfrämjande effekt.

§17 Sammanträdet avslutas
Ordförande Caroline Hoffstedt avslutar dagens sammanträde i Kommunala Pensionärsrådet.