> Ladda ner som PDF-fil

Plats och tid: KPR — Kommunala pensionärsrådet Mötesrum: Bergius, Stationsgatan 12, 2015-06-12, kl. 09.00-11.15

Ordinarie ledamöter: Förtroendevalda:
Erik Pelling (S), kommunstyrelsen, ordförande
Jonas Segersam (KD), kommunstyrelsen
Monica Östman (S), äldrenämnden
Elisabeth Ståhle (MP), kulturnämnden
Louise Bill (M), gatu- och samhällsmiljönämnden §17-26
Björn Lind (V), omsorgsnämnden
Stefan Hanna (C), äldrenämnden §20-26

Ordinarie ledamöter: För UPS (Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd):
Jan Ask, ordförande
Sven-Olov Larsson
Ewon Enqvist

Ersättare: För UPS:
Karin Näslund-Westman
Eva Gosselman
Mats Hallor

Adjungerad:
Karin Udenius, äldreombudsman

Övriga deltagare: Tjänstepersoner:
Gunn-Henny Dahl, t.f. förvaltningsdirektör äldreförvaltningen
Carina Kumlin, avdelningschef äldreförvaltningen
Daniel Karlsson, sekreterare äldreförvaltningen
Per Anders Öhman, Birgitta Eriksson, Seniorguide Uppsala, äldreförvaltningen §20

Utses att justera:
Sven-Olov Larsson  Paragraf 14-26

§14 Val av justerare och fastställande av justeringstid

Sven-Olov Larsson utses att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringstid bestäms till måndag 22 juni i receptionen, plan 4, Stationsgatan 12.

§15 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns enligt utsänt förslag.

§16 Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll gås igenom och godkänns.

§17 Rapport från kulturnämnden

Elisabeth Ståhle (KTN) informerar:

Kommunens biblioteksplan ska revideras och ska ut på remiss inom kort.

Kulturnämnden har nyligen haft utdelning av kulturstipendier och kulturminnespris. Fri entre har nyligen införts på konstmuseet och Bror Hjorts hus. Nämnden arbetar också med att främja konstens tillgänglighet i det offentliga rummet.

En viktig del av kommunens kulturverksamhet för äldre är ”Kultur i vården”. KTN stödjer programverksamhet, utlåning av minneslådor till vårdboenden, kulturevenemang. Det förutsätts att alla vårdboenden har kulturombud. En turnerande utställning ”det försvunna Uppsala” finns. Det är viktigt att UPS kommer med synpunkter och är delaktiga i ”Kultur i vården” direkt, då KTN inte styr över denna verksamhets utformning.

Carina Kumlin framhåller att äldreförvaltningen ansvarar för förfrågningsunderlagen till kommunens särskilda boenden och att man gärna vill ha information om något boende är särskilt bra eller uppvisar särskilt stora brister när det gäller möjligheterna till kulturupplevelser.

UPS tillägger att man är positiv till konstutställningar utomhus där man kan gå omkring fritt men att man måste tänka på att sätta ut viloplatser eftersom äldre ibland inte klarar att gå längre sträckor utan vila. När det gäller biblioteksplanen vill UPS gärna lämna synpunkter när planen går ut på remiss.

Elisabeth Ståhle svarar att hon tar med sig ovanstående synpunkter och kommer att hålla KPR uppdaterat när det gäller arbetet med biblioteksplanen.

UPS undrar hur man får kontakt med bibliotekarie på vårdboendena samt hur man kan förenkla möjligheterna till att tillgodose sig läsning genom talböcker.

Elisabeth Ståhle svarar att det tidigare fanns mer bokförsörjning på vårdboendena. I takt med att personerna på särskilda boenden generellt sett har sämre hälsotillstånd har detta minskat och är nu mer riktat och sker via läsombud. Användare av Boken kommer kan ett samtal med bibliotekarie en gång per månad. När det gäller talböcker finns redan idag enkla system för att tillgodogöra sig dessa.

Karin Udenius tillägger att vissa boenden har bokvagn som byts ut med jämna mellanrum. Ibland finns en person som går runt på boendet, men det ser väldigt olika ut på de olika boendena.

För mer information se bilaga 1.

§18 Information om kommunens budget 2016

Erik Pelling informerar:

Arbetet med att ta fram underlaget till kommunens budget pågår. Det ekonomiska läget är bekymmersamt med ett prognostiserat underskott detta år. Det ekonomiska läget ser även kärvt ut under kommande år. Detta innebär att alla kommunala nämnder måste anstränga sig för att kommunen ska kunna gå mot en ekonomi i balans. Förslaget till mål och budget kommer att gå ut på remiss i september.

UPS framhåller att man tidigare varit remissinstans i kommunens budgetprocess och att man förväntar sig en möjlighet att lämna remissvar i år också.

Erik Pelling svarar att det kommer att finnas möjlighet till detta.

§19 Översiktsplan 2016

Daniel Karlsson, äldreförvaltningen informerar:

Processen med att ta fram ett förslag till samrådshandling till översiksplan är inne i slutskedet.

UPS konstaterar att man har en plangrupp som vill följa denna process och lämna synpunkter på handlingen.

Erik Pelling svarar att det första tillfället att lämna synpunkter är vid samrådet i augusti/september. KPR kommer även att bjuda in representanter för ÖP-processen till KPR­ mötet i augusti.

§20 Årsrapport Seniorguide Uppsala

Per-Anders Öhman och Birgitta Eriksson informerar:

Föna året 2014 slogs informationsgruppen och uppsökande hembesök ihop till Seniorguide Uppsala. Det övergripande målet för denna verksamhet är trygga och välinformerade äldre. Fokus för verksamheten under 2014 och 2015 har varit att göra sig känd som Seniorguide Uppsala för alla seniorer i kommunen. Seniorguide Uppsala har under året haft kontakt med drygt 10 000 seniorer. Av dessa har cirka 9 000 kontakter varit med enskilda personer i olika ärenden.

Seniorguide Uppsala har under 2014 besökt 35 verksamheter, bl.a. träffpunkter, pensionärsföreningar och 60+mässan. Man samverkar även med kommuninformationen.

Under 2014 lanserades också hälsocoachen, en webbsida för seniorer som inte alltid ha möjlighet att komma ut. Satsningen är också ett led i att öka datorvanan bland kommunens äldre.

Sedan 2006 har alla seniorer i Uppsala kommun, som är 80 år och äldre, och som inte har någon insats från kommunen, erbjudits hembesök för att en kontakt med kommunen samt information om service, aktiviteter och stödinsatser. Denna uppsökande verksamhet hade under 2014 kontakt med drygt 4 800 personer över 80 år, varav ca 950 hembesök. 2014 försökte den uppsökande verksamheten kontakta samtliga 930 personer i kommunen som fyllde 80 år (nya kontakter). Av dessa fick verksamheten  kontakt  med 721 personer varav drygt 300 önskade ett hembesök

Informationshandläggarna på Seniorguide nås på numret 727 65 00 som är bemannat 8-12 samt 13-16 varje vardag. Handläggarna svarar på frågor och lotsar personerna som ringer rätt.

De som ringer frågar om det mesta, men särskilt vanligt är frågor om boende och boendesituation, bostadsanpassning, hjälpmedel och larm. Många som ringer söker också en särskild person på förvaltningen/kommunen. Det är oftast de äldre själva eller anhöriga som ringer och under 2014 tog informationshandläggarna emot ca 4 200 samtal medan endast 23 personer besökte kontoret på Svartbäcksgatan 44. Förutom att ge stöd via telefon hanterar även informationsgruppen enklare serviceinsatser. Under 2014 fanns 425 sådana aktiva ärenden för uppföljning. Antalet nya ärenden var drygt 140.

UPS framhåller att man är tacksam för att denna verksamhet finns och att årsrapporten är ett viktigt dokument som lyfter fram många frågor (både positiva och negativa) som också UPS ser som centrala och som man kommer att bevaka framöver.

Jonas Segersam instämmer och tillägger att verksamhetens sätt att arbeta för att förekomma istället för att förekommas är en viktig del i kvalitetsarbetet gentemot äldre.

§21 Brandförebyggande arbete

Carina Kumlin, äldreförvaltningen informerar:

Särskilda boenden
Vad gäller särskilda boenden sköts det genom olika brandtillsyner som Uppsala brandförsvar utför. Tillsynen gäller dels det byggnadstekniska perspektivet (d.v.s. ”det hårda” exempelvis att dörrar stängs ordentligt),  och dels verksamhetens systematiska brandskyddsarbete där personal ska erhålla relevant förebyggande brandskyddsutbildning etc. Antalet tillsyner på särskilda boenden utförs utifrån hur bra boendet uppfyller kraven, vilket innebär att ifall ett boende sköter  sitt uppdrag blir det färre tillsyner, medan när de inte uppfyller kraven blir det fler.

Hemvården
Gällande hemvården har kommunen sedan 2011 haft ett nära samarbete med Brandförsvaret gällande ett ständigt pågående brandförebyggande arbete. Tillsammans har man tagit fram en brandförebyggande checklista samt tillhörande riktlinjer som alla utförare av hemvård i Uppsala kommun ska utföra hos alla deras brukare/kunder. Mobila sprinklers kan användas vid särskilda behov. Utförarnas brandförebyggande ansvar står med i förfrågningsunderlagen och är ett krav som ställs på alla utförare i Uppsala kommun.

Träffpunkter
Vad gäller träffpunkterna har Brandförsvaret varit ute och informerat på vissa träffpunkter under 2014 efter påtalat intresse från träffpunkten. Då informerades träffpunkternas besökare och personal. Då fick de möjlighet att ta del av checklistan och riktlinjerna, men även om relevant brandförebyggande information överlag. Vid intresse och förfrågningar kommer både Uppsala brandförsvar och/eller äldre- och omsorgsförvaltningens huvudansvarige ut och informerar om brandförebyggande arbete i Uppsala kommun.

UPS framhåller att det brandförebyggande arbetet är en svår fråga och att det är bra att kommunen arbetar bl.a. med mobila sprinklers. UPS undrar om spisvakt installeras för alla som får hemtjänst samt hur kommunen säkerställer att de som driver träffpunkterna tar sitt ansvar för de brandskyddsförebyggande åtgärderna i dessa lokaler.

Carina Kumlin svarar att hemvården kan tipsa om att man kan ansöka om spisvakt och att många äldre också gör så. Äldreförvaltningen kan återkomma med en beskrivning om hur nuläget ser ut till UPS gällande kontroll på träffpunkterna.

§22 Ålderism

Sven-Olov Larsson informerar:

Bilden från den världsomfattande studien World Values Survey visar att Sverige är ett jämförelsevis mycket individualiserat land med låg tilltro till auktoriteter och stark betoning på självförverkligande. Äldres sociala position låg är låg generellt i världen och inte minst i Sverige.

UPS vill lyfta vad man kan göra åt detta och pekar på fyra krav:

  1. Fler äldre i beslutande församlingar. Det finns idag partier i kommunen med väldigt få förtroendevalda över 65.
  2. Mer resurser till äldreforskningen, i synnerhet inom motion, nutrition och droger
  3. Åtgärder för att äldre med särskilt krävande arbeten ska kunna arbeta kvar längre
  4. Synsättet måste vara att äldres erfarenhet är en nationell tillgång

Stefan Hanna tillägger at det är viktigt med representation i beslutande församlingar, både för äldre och yngre. I exempelvis Asien finns en enorm respekt för äldre och äldres erfarenheter, något som vi i Sverige bör kunna dra lärdom av.

För mer information se bilaga 2. Rapporten i sin helhet nås via https://www.uppsalapensionarerna.se/aktuellt/alderism/

§23 Reviderade föreskrifter och samverkansavtal

Daniel Karlsson, äldreförvaltningen informerar:

Tjänstepersoner för äldreförvaltningen och kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till reviderade föreskrifter och samverkansavtal. Förslagen skickas ut till UPS ordförande nästa vecka.

§24 Värdegrund/riktlinjer för handläggning

UPS informerar:

UPS har fått riktlinjer för biståndshandläggning för yttrande men där står ingenting om värdegrund och värdegrundsarbete. Detta borde åtgärdas innan riktlinjerna antas.

Carina Kurnlin svarar att äldreförvaltningen tar med sig UPS synpunkt i frågan.

§25 Kollektivtrafikförsörjning Akademiska sjukhuset

UPS informerar:

Frågan om kollektivtrafikförsörjningen till Akademiska sjukhuset har varit en följetång under flera år. Frågan är hur de äldre ska kunna ta sig upp till Akademiska om det också fortsatt bara kommer att vara yttre Sjukhusvägen som trafikeras av buss. Kommunen behöver bevaka denna fråga.

Erik Pelling svarar att frågan har diskuterats. Landstinget har inte varit enigt i frågan som nu kommer att utredas. Utredningen ska pågå fram till mars 2016. Både kommunen och UL är positiva till att trafikera inre Sjukhusvägen. Frågan tas upp som en punkt på nästa KPR i augusti som en del av ”Strategi för stadstrafiken”.

§26 Sammanträdet avslutas

Ordförande Erik Pelling avslutar dagens sammanträde i Kommunala pensionärsrådet och önskar tillsammans med vice ordförande Jan Ask samtliga ledamöter en Glad Sommar.