> Ladda ner som PDF-fil

Plats och tid: KPR — Kommunala pensionärsrådet
Mötesrum: Lokföraren, Bergius
2014-03-12, kl. 08.30-11.00

Ordinarie ledamöter: Förtroendevalda:
Ebba Busch Thor (KD), kommunstyrelsen, ordförande
Mats Hansén (M), äldrenämnden
Dick Jansson (S), kulturnämnden
Ali Akis (V), idrotts- och fritidsnämnden

Ordinarie ledamöter: För UPS (Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd):
Percy Westerlund, vice ordförande
Roland Edwardsson
Sven-Olov Larsson
Ewon Enqvist

Ersättare: För UPS:
Carin Unebrand
Margret Kihlén
Mats Hallor

Adjungerad:
Karin Udenius, äldreombudsman

Övriga deltagare: Tjänstepersoner:
Magnus Johannesson, t.f. direktör HVK
Daniel Karlsson, sekreterare HVK
Per Odelmalm, kollektivtrafiksamordnare KSU §40-43
Sofia Gjerstad, enhetschef KSU §40-43
Ingemar Carlsson, stadsträdgårdsmästare §48
Henrik Juhlin, bostadsstrateg KLK §47

Utses att justera:
Ewon Enqvist   Paragraf 40-52

§40 Val av justerare och fastställande av justeringstid

Ewon Enqvist utses att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringstid bestäms till måndag 24 mars kl. 11.00 i receptionen, plan 4, Stationsgatan 12.

§41 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns enligt utsänt förslag.

§42 Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll gås igenom.

UPS påpekar att närvaron bland de förtroendevalda i kommunen är låg och att det känns som att inte alla ledamöter prioriterar sitt uppdrag i KPR.

Ebba Busch Thor svarar att man tar denna synpunkt med sig. I dagsläget finns en vakans i gatu-och samhällsmiljönämnden som ännu inte är tillsatt.

§43 Påverkansmöjligheter på kollektivtrafiken – linjer, tider, priser mm.

UPS framhåller att man vill får klarlagt vem som är ansvarig för kommunens synpunkter in i länet och till UL gällande kollektivtrafiken. En angränsande fråga är hur man från kommunens sida ska kunna påverka kollektivtrafiken och kollektivtrafiknämnden. Under senare tid har man fått signaler om att det inte finns någon sådan person/funktion i kommunen som har det övergripande ansvaret för frågorna.

Per Odelmalm och Sofia Gjerstad svarar att enheten för trafik och samhälle och gatu- och samhällsmiljönämnden har det kommunala kollektivtrafikansvaret. Vid den senaste taxeförändringen inom kollektivtrafiken hade man dialog med politiska företrädare på kommunen, men det fanns ingen bred remissrunda för att ta in synpunkter.

Den nya kollektivtrafiklagen har inneburit stora förändringar för kollektivtrafikarbetet i kommunen. UL har tagit över huvudansvaret för frågorna men kommunen har fortfarande en viktig roll i att ex. uppmärksamma tillgänglighets- och trafiksäkerhetsaspekterna inom kollektivtrafikarbetet. Finns otydligheter om hur UPS kan framföra sina synpunkter till UL kan man alltid kontakta kommunens enhet för trafik och samhälle på KSU för att få hjälp att slussas vidare.

§44 Äldreombudsmannens årsrapport 2013

Karin Udenius, äldreombudsman informerar:

Detta är Karin Udenius tredje rapport som äldreombudsman och upplägget är i stort detsamma som tidigare. Tonen i rapporten är lättsam innehållande synpunkter och klagomål som lyfts fram och hanterats av äldreombudsmannen. Synpunkterna har inte förändrats så mycket under åren utan det är oftast samma områden som återkommer.

Rapporten innefattar även en novell bestående av en sammanställning av inkomna synpunkter gällande vårdboende. Det finns väldigt mycket bra äldreomsorg i Uppsala kommun men i denna rapport blir det ett naturligt fokus på det som inte är bra.

Aktuella områden i rapporten är bl.a.

  • Trygghetsboende; Synpunkterna gällande trygghetsboende är något färre än i fjol. Detta kan bero på att man öppnat ”en väg in” hos uppsökarna. De flesta synpunkterna avser trygghetsboendenas standard, tillgänglighet, hissar mm.
  • Äldre upplever att de tappar i värde. Problematiken kring ensamhet får inte glömmas bort även om de flesta äldre inte lider av ofrivillig ensamhet.
  • Träffpunkter/aktiviteter; Det är långa köer till seniorgymmen. I Fålhagen finns ingen träffpunkt eller seniorrestaurang efter det att Eskil lagts ned.
  • Anhörigperspektivet; De anhöriga efterlyser flexiblare individuella lösningar, kontinuitet och ett helhetstänk i stället för punktinsatser.

UPS framhåller att äldreombudsmannen rapport är bra och intressant. UPS tillägger att det av rapporten framgår att det finns en kö till kommunens trygghetsboenden men att man samtidigt fått information att Uppsalahem inte fyller sina trygghetsboenden. Dessutom hävdar kommunen att man prioriterar den öppna förbyggande verksamheten samtidigt som ex. biblioteks servicen försämrats. UPS undrar därför hur detta hänger ihop.

Ebba Busch Thor svarar att situationen ser olika ut på olika trygghetsboenden. På ex. de före detta servicehusen är hyran relativt låg och där finns också en kö. På de dyrare trygghetsboendena är efterfrågan inte lika stor eftersom många äldre upplever att dessa lägenheter är för dyra. När det gäller biblioteks servicen kan man i efterhand vara självkritisk, det behövs ett utvecklat samarbete över nämndgränserna för att hålla igång befintlig öppen förebyggande/uppsökande verksamhet.

Dick Jansson uppmanar UPS att driva opinionsbildning, ex. i frågan om biblioteksservice för att på så sätt kunna sätta fokus på frågan.

Ali Akis undrar om äldreombudsmannen själv kan vara anonym i sin roll när hon uppmärksammar brister i verksamheterna.

Karin Udenius svarar att äldreombudsmannen aldrig är anonym och alltid har en dialog med verksamhetscheferna i kommunen. Upptäcker äldreombudsmannen att inkomna synpunkter handlar om systematiska brister lyfts detta alltid till HVKs tjänstemän.

UPS påpekar att anhöriga ofta ringer om LOV och undrar om det finns det någon man kan ringa för att få en samlad bild om boendena i kommunen.

Karin Udenius svarar att HVK tar fram något som heter ”Hitta och jämför” för vårdboenden som är ett hjälpmedel för den enskilde i att få överblickbar information om boendena i kommunen. Biståndshandläggarna informerar också om de olika boendena men måste vara opartiska i sin informationsgivning och kan därför bara guida till en viss gräns. Äldreombudsmannen delar också med sig med information och synpunkter. Många vänder sig också direkt till verksamhetscheferna och åker runt och tittar på boendena.

§45 Rapport från nämnder

Äldrenämnden:

Nordic Health Group (NHG) har undersökt biståndsbedömningen i Uppsala kommun i förhållande till andra jämförbara kommuner med fokus på ersättningsnivå, kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet. Genomlysningen ska redovisas med HVKs egen analys till äldrenämnden.

Public Partner har undersökt HVKs organisation och dess ändamålsenlighet i en rapport. Mot bakgrund av detta har äldrenämnden tagit beslut om att göra vissa förändringar i kontorets organisationsstruktur. Detta innebär i korthet att beställaransvar, uppföljning, avtal, biståndshandläggning och budgetansvar samlas ihop för all äldreomsorg.

Ett hemtagningsteam inrättas med mer av prestationsbaserad ersättning med fokus på rehabilitering.

Kulturnämnden:

Samarbetet kulturnämnden-äldrenämnden är viktigt. Bra exempel på detta är biblioteket i Nyby Servicehus. Mest centralt för den äldre åldersgruppen är kanske främst studieförbundsverksamheten, 2014 innebar ingen nedskärning av stödet till denna verksamhet.

Inom verksamheten kultur i vård och omsorg finns kulturombud och just nu pågår en satsning på minnesträning genom s.k. minneslådor.

Kommunstyrelsen:

Just nu pågår budgetförhandlingarna inför IVE som påverkar ramarna även för äldreomsorgen. En organisationsöversyn av kontor och nämnder pågår vilken kommer att leda till förändringar i nämndstrukturen. Ett förslag till ny organisation skrivs fram under våren och man behöver fundera på hur avrapportering ska ske och på vilken nivå.

UPS framhåller att man har önskemål att få rapporter även från de nämnder som inte är representerade i KPR och efterlyser en lösning på detta.

§46 IVE 2015

UPS framhåller att man enligt KPR:s föreskrifter ska ha möjlighet att påverka det som står i IVE:n och undrar hur man har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Ebba Busch Thor svarar att det på detta möte var tänkt att UPS skulle lämna inspel/synpunkter på fokusområden man vill lyfta och särskilt betona i IVE:n. På nästa KPR den 8 maj kan också synpunkter ges, men då är IVE-processen långt framskriden och möjligheterna till ändringar så små att påverkansmöjligheterna är väldigt begränsade.

UPS konstaterar att man på sittande möte inte har några förberedda synpunkter att lämna.

Ebba Busch Thor svarar att ett nytt möte med UPS i så fall behöver bokas in så snart som möjligt för att stämma av synpunkter i ett tidigt skede i processen.

§47 Tillgänglighetsinventering i flerbostadshus

UPS undrar vad Uppsala kommun gör i denna fråga och var man befinner sig i arbetet.

Henrik Juhlin svarar att kommunen kommer att återrapportera arbetet med tillgänglighetsinventeringen och vad man kommit fram till i april. Tillgänglighetsinventeringen innefattar främst fyra olika typer av miljöer, lägenheten, trapphuset, entréerna, och den offentliga miljön. Inventeringen handlar också om hur fastighetsägare fångar upp olika typer tillgänglighetsfrågor, ex. möjligheten att öronmärka tillgängliga lägenheter genom befintlig kö, ex. på bottenvåningen i samma hus som man redan bor i.

UPS framhåller vikten av grönområden när nya bostadsområden planeras.

Henrik Juhlin instämmer och tillägger att det även är viktigt att höja kvaliteten på befintliga grönområden då behoven av grönområden ökar inom kommunen.

Dick Jansson konstaterar att en inventering är bra men att nästa steg är att undersöka hur man kan göra någon åt problematiken.

Henrik Juhlin svarar att detta också ingår i uppdraget kopplat till tillgänglighetsinventeringen

UPS framhåller att det i gamla hus borde vara lättare att sätta in hissar och undrar om kommunen har kontakt med fastighetsägarna var det är möjligt att sätta in hissar.

Henrik Juhlin svarar att vad som är lämpligt när det gäller insättande av hissar är en fråga för kommunens bygglovsavdelning.

Ebba Busch Thor tillägger att äldrenämnden inte bedriver något aktivt arbete gentemot enskilda fastighetsägare att bygga hissar.

§48 Upprustning Stadsträdgården/trädgårdsarbetet i innerstaden

Ingemar Carlsson informerar om pågående trädgårdsarbete/parkarbete i innerstaden: För Stadsträdgården har en utvecklingsplan tagits fram med en tidshorisont på 10-15 år. En medborgardialog har genomförts och utvecklingsarbetet har delats upp i fem delområden. Fokus i arbetet har bl.a. varit följande:

  • Tydligare integrering av Svandammen med övriga Stadsträdgården.
  • Upprustning broar, kajer mm. kring Lycksalighetens ö
  • Upprustning av lekplatsen i den centrala delen av parken.
  • På lång sikt gå mot en förlängning av Stadsträdgården mot Kungsängsleden i utvecklandet av en sammanhängande stadspark.
  • Utökande av parkens volym genom undanröjande av hinder och avskiljande/blockerande element.
  • Utbyggnad av toaletter.

Dessutom finns upprustningsplaner kopplade till Carolinaparken, Höganäshöjden och Kapellgärdesparken. I Kungsängen byggs en ny aktivitetspark.

Dick Jansson framhåller att man bör ha i minnet att det på grusade gångar är svårt att ta sig fram med rollator.

Ebba Busch Thor konstaterar att det alltid är bra att sätta dit fler bänkar i parkerna än vad man tror är nödvändigt då det ska finnas tillräckligt med bänkar även vid de tillfällen då det är många som besöker parken.

Även UPS framhåller att många äldre har svårt att sitta på gräset och att fler soffor/bänkar därför behöver anläggas. UPS undrar också om Lycksalighetens ö kommer att bli handikapptillgänglig i och med upprustningen och om träningsredskap för äldre finns med i utvecklingsplanen. USP betonar också vikten av det sammanhängande parkstråket Arummet och att strandkanten utformas som ett sammanhängande tillgängligt stråk.

Ingemar Carlsson svarar att Lycksalighetens ö i varje fall nu blir mer tillgängligt än tidigare och att det nu blir lättare att ta sig till och från denna del av parken än tidigare. Träningsredskap för äldre finns inte med i utvecklingsplanen för parken. Ingemar Carlsson tillägger att han utgår från att det inte finns några tankar på att bryta av Arummet som sammanhängande tillgängligt parkstråk.

§49 Planer på äldreboende, krav vid markupplåtelse

Ebba Busch Thor informerar om att det i alla nya bostadsområden ska avsättas mark för vårdboende. Vårdboenden är på gång i östra Sala Backe och Gottsunda.

Magnus Johannesson föreslår att man vid nästa KPR bjuder in fastighetsutvecklare Patrik Stridfält på KSU samt representanter från HVK för att informera om denna fråga.

§50 Handläggning av planfrågor, påverkan under processen

UPS framhåller att man efter att man lämnat synpunkter/yttrande på detaljplaner inte får någon återkoppling om i vilken mån man i planprocessen tagit hänsyn till vad remissinstanserna sagt. UPS tillägger att man skulle vilja få ett förslag till hur detta skulle kunna utformas.

Magnus Johannesson föreslår att KPR till nästa möte bjuder in en planhandläggare för att svara på UPS frågor.

§51 Mötestider hösten 2014

Följande mötestider för KPR 2014 fastställs:
8 maj kl. 16.00-18.30
24 september kl. 12.00-14.30 (inklusive lunch)
19 november kl. 12.00-14.30 (inklusive lunch)

§52 Sammanträdet avslutas

Ordförande Ebba Busch avslutar dagens sammanträde i Kommunala pensionärsrådet.