Plats och tid: KPR — Kommunala pensionärsrådet Mötesrum: Bergius, Stationsgatan 12, 2018-02-16 kl. 9.00-11.00

Ordinarie ledamöter: Förtroendevalda:
Stefan Hanna (C), kommunstyrelsen § 1-5
Björn Lind (V), omsorgsnämnden
Birgit Moberg (S), idrotts- och fritidsnämnden

Ordinarie ledamöter: För UPS (Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd):
Jan Ask, vice ordförande KPR
Sven-Olov Larsson
Ewon Enqvist
Karin Näslund-Westman

Ersättare: För UPS:
Britt-Mari Ekholm
Eva Gosselman
Lars O Ericson
Mats Hallor

Närvarande åhörare:
Leif Hellström

Övriga deltagare: Tjänstepersoner:
Daniel Karlsson utredare äldreförvaltningen, sekreterare KPR
Roger Jo Linder projektledare äldrevänlig stad, äldreförvaltningen
Jonas Nord uppdragsstrateg, äldreförvaltningen
Sten Larsson, projektledare, stadsbyggnadsförvaltningen
Ewa Wennmark, fritidsstrateg, stadsbyggnadsförvaltningen

Utses att justera: Britt-Mari Ekholm Paragraf 1-7

§1 Val av justerare och fastställande av justeringstid
Britt-Mari Ekholm utses att jämte ordföranden justera protokollet. Protokollet justeras måndagen den 26 februari i receptionen på Stationsgatan 12.

§2 Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns enligt utsänt förslag med följande ändring: Punkt 8 ”Mål och budget 2018 ur ett äldreperspektiv” utgår och bordläggs till nästkommande sammanträde.

§3 Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns.

§4 Rapport från nämnd, idrotts- och fritidsnämnden
Sten Larsson och Ewa Wennmark informerar om idrotts- och fritidsnämndens verksamhet ur ett äldreperspektiv.

Det kommunövergripande styrdokumentet inom området är det idrotts- och fritidspolitiska programmet. Programmet framhåller att särskilda ansträngningar ska göras för att fysisk aktivitet, rekreation och naturupplevelser ska bidra till ökad livskvalitet och hälsa långt upp i åldrarna. En omfattande fritidsvaneundersökning gjordes 2015 och en ny undersökning är planerad att genomföras under 2018. Undersökningen från 2015 visar på att äldre är något mer positiva till möjligheterna att motionera och vara fysiskt aktiva än genomsnittet för alla åldersgrupper. När man ställer frågan om man är nöjd med sin egen fritid blir skillnaden tydligare, äldre uppvisar generellt en större nöjdhet inom detta område.

Idrotts- och fritidsnämnden har även arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan som också visar på äldres behov av lokaler för idrotts- och fritidsverksamhet. Arbete pågår även med att utveckla systemet för lokalbokning för att förenkla för bl.a. äldre att kunna boka lokaler.

UPS har följande frågor/synpunkter:

 • Ligger den kartläggning av anläggningar som UPS deltagit i som grund för arbetet med lokalförsörjningsplanen?
 • Simning och vattengympa är viktiga aktiviteter för många äldre och det finns väldigt få sådana lokaler. Hur går det med utbyggnaden i Fyrishov?
 • I boulehallen så får de som spelar boule inte gå in genom huvudentrén utan hänvisas till en ej tillgänglig utrymningsväg med lastpall. Varför får vi inte gå in genom huvudentrén?

Sten Larsson och Ewa Wennmark ger följande svar:

 • Ja, kartläggningen av anläggningar utgör ett av underlagen för lokalförsörjningsplanen. Det pågår ett brett arbete för att ta fram behovsplaner för lokaler för samtliga av kommunens verksamheter, det arbetat har nu intensifierats.
 • När det gäller Fyrishov så återkommer SBF med besked om nuläge och planeringen till UPS.
 • Tillsyn ur tillgänglighetssynpunkt har genomförts av boulehallen och det är huvudentrén som ska användas. SBF tar med sig frågan om varför det uppstått förvirring i detta.

Stefan Hanna instämmer i tidigare synpunkt om att vattengymnastik är viktigt och tillägger att den planerade utbyggnaden inte tillgodoser behovet av varmvattenbassänger. Dessa bassänger är viktiga för en god rehabilitering i alla åldrar.

Stefan Hanna tillägger att uttrycket ”långt upp i åldrarna” bör omformuleras, istället bör man använda begreppet ”livslångt”.

Björn Lind framhåller att träningsapp till äldre måste kompletteras med annan information och marknadsföring för att hela målgruppen ska kunna nås.

UPS instämmer i ovanstående synpunkter.

Ewa Wennmark svarar att SBF tittar över marknadsföringen av appen, ordet träningsapp är ett begrepp som kan avskräcka vissa inom den äldre målgruppen.

För mer information, se bilaga I.

§5 Lägesrapport äldrevänlig stad
Roger Jo Linder informerar om nuläget för kommunens arbete med äldrevänlig stad.

Resultatet på områdesnivå har återrapporterats till samtliga stadsdelar/landsbygdsområden, med undantag för Almunge som kommer få denna återrapportering inom kort. Tidpunkten för antagande av handlingsplanen i kommunfullmäktige har skjutits upp något och planeras till hösten 2018.

UPS har följande frågor/synpunkter:

 • När det gäller kollektivtrafiken så gjordes medborgardialogen långt innan omläggningen av linjenätet, vilket innebär att resultatet när det gäller exempelvis tidtabeller inte längre är aktuellt.
 • För vissa frågor/påståenden var det svårt att veta utifrån vilket perspektiv man skulle svara (ex. sitt eget perspektiv eller äldreperspektivet i stort).
 • UPS ser fram emot den tidpunkt när handlingsplanen blir färdig och konkreta åtgärder kan påbörjas utifrån denna. Arbetet får inte stanna upp. Handlingsplanen bör visa vad som kan förbättras utifrån de prioriterade områdena. Det är viktigt att de förtroendevalda samlar sig och inte lägger in partipolitiska reservationer som gör att planen behöver processas igen.
 • Trygghet är en väldigt viktig fråga som behöver få plats i det framtida arbetet. Trygghetsfrågor finns också närvarande i alla övriga frågor.

Roger Jo Linder ger följande svar:

 • Medborgardialogen utgick från 131 påståenden som var en direkt översättning från WHO:s guide som ska täcka hela världen. Erfarenheterna från konferenserna ger visst stöd för att frågorna borde ha fokuserats/smalnats av något.
 • Trygghetsaspekten är väldigt viktig och kommunen genomför just nu en ny trygghetsundersökning. Den kommer också vara med och bilda underlag för handlingsplanen.

För mer information, se bilaga 2.

§6 Friskvård i Uppsala kommun
Jonas Nord och Daniel Karlsson informerar:

Inom området friskvård/förbättrad folkhälsa har äldreförvaltningen påbörjat en genomlysning/utredning av äldrenämndens öppna förebyggande insatser (träffpunkter, seniorrestauranger och anhörigstöd). Utredningen genomförs främst genom intervjuer av medarbetare samt enkäter till deltagare inom dessa verksamheter. Kunskapsunderlagen när det gäller de öppna förebyggande insatserna har varit bristfälliga och denna utredning är en del i att kunna ge bättre underlag för strategiska beslut framöver. Utredningen förväntas pågå under hela 2018. Utgångspunkten till utredningen har varit både nationella riktlinjer inom området och inriktningsmål och uppdrag till nämnden i mål och budget. Utredningen är även en del i äldreförvaltningens strategiska arbete för förbättrad folkhälsa och löpande uppföljning och utveckling av sina verksamheter.

UPS har följande frågor/synpunkter:

 • Vilket uppdrag har egentligen de förtroendevalda i kommunen gett tjänstepersonerna när det gäller friskvård och vad vill politiken med friskvård i kommunen? UPS är inte nöjd med de förtroendevaldas insikt i frågan.
 • Erfarenheterna från träffpunkten på Storgatan visar att man främst når de redan engagerade, hur kan träffpunktsverksamheterna marknadsföra sig för att nå även övriga äldre?
 • Vem bestämmer öppettiderna på träffpunkten, är det personalen själva? På ex. 86:an har deltagare uttryckt missnöje över att träffpunkten stänger redan klocka tre.
 • Hur resonerar kommunen när det gäller att stötta föreningar med bidrag för att främja att seniorer ska kunna vara mer aktiva. Det finns föreningar som har nästan bara äldre som medlemmar, men som inte är pensionärsföreningar och därför inte kan söka bidrag av äldrenämnden.

Jonas Nord och Daniel Karlsson ger följande svar:

 • I intervjumaterialet till träffpunkterna ingår frågor om hur man arbetar för att nå just de personer som är svåra att nå. Detta är ett utvecklingsområde som kommer att ingå i den fortsatta utredningen.
 • Äldreförvaltningen tar med sig frågan om begränsningarna av öppettiderna och återkommer till UPS med svar.
 • Äldreförvaltningen har nyligen tagit över handläggningen av pensionärsbidragen som tidigare handlagts på Redovisningsenheten/Ekonomicenter. Bidragsbestämmelserna är från 2007 och äldreförvaltningen planerar att se över dessa. Frågeställningarna som UPS lyfter är några som kommer att belysas inom ramen för detta.

För mer information, se bilaga 3.

§7 Sammanträdet avslutas
Ordförande Jan Ask avslutar dagens sammanträde i Kommunala Pensionärsrådet.