Plats och tid: KPR — Kommunala pensionärsrådet Mötesrum: KS-salen, Stadshuset 2017-04-19 kl. 13.00-15.15

Ordinarie ledamöter: Förtroendevalda:
Erik Pelling (S), kommunstyrelsen, ordf. KPR
Stefan Hanna (C), kommunstyrelsen
Jonas Segersam (KD), kommunstyrelsen
Elisabeth Ståhle (MP), kulturnämnden
Björn Lind (V), omsorgsnämnden
Birgit Moberg (S), idrotts- och fritidsnämnden § 15-18
Harald Nordlund (L), gatuoch samhällsmiljönämnden

Ordinarie ledamöter: För UPS (Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd):
Jan Ask, vice ordförande KPR
Sven-Olov Larsson
Ewon Enqvist
Karin Näslund-Westman

Ersättare: För UPS:
Eva Gosselman
Britt-Mari Ekholm
Mats Hallor
Lars O Ericson

Övriga deltagare: Tjänstepersoner:
Daniel Karlsson utredare äldreförvaltningen, sekreterare KPR
Sten Bernhardsson, direktör kulturkontoret § 15-18
Brita Christiansen, planarkitekt stadsbyggnadsförvaltningen § 21

Utses att justera:
Karin Näslund-Westman  Paragraf 15-22

§15 Val av justerare och fastställande av justeringstid
Karin Näslund-Westman utses att jämte ordföranden justera protokollet. Protokollet justeras torsdagen den 27 april i receptionen på Svartbäcksgatan 44.

§16 Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns enligt utsänt förslag.

§17 Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns.

§18 Information från kulturnämnden
Sten Bernhardsson informerar om kulturnämndens verksamhet ur ett äldreperspektiv.

UPS konstaterar att kulturnämnden erbjuder en imponerande verksamhet för den äldre målgruppen. Kultur i vården är ett uppskattat inslag och UPS undrar på vilket sätt denna verksamhet erbjuds på vård- och omsorgsboendena.

Sten Bernhardsson svarar att kulturnämnden (inom ramen för Kultur i vården) organiserar turnéledda verksamheter såsom konserter på boendena, medan studieförbunden lägger mer resurser på skapande och aktiverande verksamhet.

UPS framhåller att andra kommuner ibland har någon person inom hemtjänstpersonalen som har några timmar i veckan avsatta för att arbeta med kulturverksamhet/kulturaktiviteter. Görs det på rätt sätt skulle detta kunna positiva effekter. Det är också viktigt att kulturnämnden och äldrenämnden för en kontinuerlig dialog med varandra om hur kulturaktiviteter för äldre kan stimuleras i kommunen.

Elisabeth Ståhle framhåller att kulturombuden finns för att stötta och stimulera den ordinarie personalen inom vård och omsorgsverksamheterna och att kultursekreteraren inom Kultur i vården har en viktig roll i att förmedla fortbildande insatser. Hemtjänsten är dock tidspressad, vilket innebär att kulturombudens roll inte är helt enkel.

UPS undrar hur UPS arbetar för att göra kulturen mer tillgänglig och om det inte även skulle vara möjligt att erbjuda kulturverksamhet också på trygghetsboendena i kommunen.

Sten Bernhardsson svarar att det är oerhört viktigt att det kulturella utbudet i kommunen är tillgängligt för alla. Tillgänglighet också en viktig parameter när kulturnämnden beviljar stöd och bidrag till olika organisationer. Vid sidan av detta är det också viktigt att ge tydlig information, så att det är lätt att veta att man exempelvis vid behov kan reservera en särskilt tillgänglig plats vid olika typer av evenemang. När det gäller trygghetsbostäder tar kulturförvaltningen med sig frågan och återkommer med återkoppling.

Harald Nordlund undrar hur kulturnämndens uppsökande verksamhet gentemot äldre, exempelvis Boken kommer bedrivs.

Elisabeth Ståhle svarar att kulturnämnden arbetar med att lägga ut material på träffpunkterna med information om vilka kulturaktiviteter man kan ta del, av men att det säkert finns behov av att utveckla informations givningen så att fler får kännedom om att Boken kommer finns.

§19 Lägesrapport äldrevänlig stad
Daniel Karlsson informerar om nuläget för kommunens arbete med äldrevänlig stad.

UPS framhåller att man på kommande sammanträden önskar en redovisning från andra nämnder/förvaltningar om hur dessa arbetar med äldrevänlig stad.

Daniel Karlsson svarar att detta bör kunna ske efter det att handlingsplanen i arbetet med äldrevänlig stad har antagits.

§20 Information om detaljplan för kv. Trudhem
Brita Christiansen informerar:

En förfrågan från den privata fastighetsägaren har lämnats in som önskar att bygga bostäder inom kvarteret, i och i direkt anslutning till UPS nuvarande träffpunktslokaler på Storgatan 1. I och med att delar av fastigheten är en känslig miljö med kulturhistoriskt värde kommer kommunen dock ställa krav på att vissa delar inte omvandlas till bostäder. Det gäller framför allt den så kallade tingssalen som ska bevaras och fortsatt vara ämnad för publika ändamål.

UPS framhåller att man har reagerat på ritningarna för planen och undrar om man kommer att få tillfälle att yttra sig över planförslaget. Man framhåller även att man inte förstår vad som är tanken med salarna i förslaget.

Brita Christiansen svarar att kommunen ser behov av offentliga samlingsutrymmen i centrala lägen i staden, samt vill bevara kulturvärdet i Tingssalen.

Erik Pelling undrar om de publika lokalerna på Storgatan 11 räcker för träffpunktens behov.

UPS svarar att så inte är fallet utan att de viktigaste lokalerna är de mindre utrymmena som enligt detta förslag kommer att omvandla till bostäder. UPS framhåller vidare att man kommer att sägas upp från hyreskontraktet i och med 2018-06-30. UPS undrar varför man inte informerats om denna uppsägning tidigare och hur länge kommunen vetat om detta.

Förhoppningen är nu att kommunen kan hitta en bra ersättningslokal för Storgatan 11.

§21 Fråga från UPS om Uppsalahems roll i förtätningen av Eriksberg
UPS framhåller att man har studerat planprogrammet och att man är bekymrade över hur det är tänkt att bli. Nuvarande planprogram ger ingen acceptabel miljö och UPS har reagerat på att man satt upp 2 600 nya lägenheter som mål. Större hänsyn till grönområden inom området måste tas.

UPS undrar vidare vilken roll Uppsalahem spelar i processen. UPS uppfattar att Uppsalahem är osäkra, vilket i sin tur skapar en generell osäkerhet i frågan. Mot bakgrund av detta undrar UPS vad kommunens direktiv till Uppsalahem är. Det som oroar UPS är fattigpensionärernas situation. Hyreshöjningar vid renoveringar kommer att innebära att dessa personer tvingas flytta. Inga fattigpensionärer ska behöva flytta på grund av hyreshöjningar vid renoveringar.

Erik Pelling svarar att planprogrammet bara är det första steget i processen. Det har kommit in många synpunkter och ingen vet ännu vad slutresultatet blir, utan just nu bearbetas synpunkterna på samrådshandlingen innan processen går vidare. Detaljplanerna kommer att vara mer konkreta, och de första av dessa kommer att påbörjas efter sommaren. Planprogrammet innefattar en successiv utbyggnad som kommer att pågå under många år framöver.

Erik Pelling tillägger att renoveringarna ska genomföras på ett socialt hållbart sätt och att intrycket är att Uppsalahem tar detta på allvar. Individuella möten kommer att hållas med hyresgästerna. Lagstiftningen har tidigare varit ett hinder, men Uppsalahem tittar på hur man kan få till stånd kreativa lösningar för att hyreshöjningarna ska kunna bromsas. Någon form av hyreshöjning kommer dock renoveringarna med största säkerhet att innebära.

§22 Sammanträdet avslutas
Ordförande Erik Pelling avslutar dagens sammanträde i Kommunala Pensionärsrådet.