> Ladda ner som PDF-fil

Plats och tid: KPR — Kommunala pensionärsrådet
Mötesrum: Aspen, Stationsgatan 12, 2014-11-19, kl. 18.00-19.40

Ordinarie ledamöter: Förtroendevalda:
Mats Hansén (M), äldrenämnden
Caroline Andersson (S), äldrenämnden
Dick Jansson, (S), kulturnämnden
Ali Akis (V), idrotts- och fritidsnämnden
Lena Lundqvist (FP), gatu- och samhällsmiljönämnden §83, 86-93

Ordinarie ledamöter: För UPS (Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd):
Jan Ask, ordförande
Roland Edwardsson
Sven-Olov Larsson
Ewon Enqvist

Ersättare: För UPS:
Majvor Fredin
Carin Unebrand
Mats Hallor

Adjungerad:
Karin Udenius, äldreombudsman

Övriga deltagare: Tjänstepersoner:
Carina Kumlin, avdelningschef HVK
Daniel Karlsson, sekreterare HVK
Maria Ahrgren, kvalitetsutvecklare KLK §80-84
Gunvor Nordström-Liiv, uppdragsstrateg HVK §80-85
Carita Öhman, medicinskt ansvarig för rehabilitering HVK §80-85
Ralf Nord, färdtjänstchef KSU §83

Utses att justera:
Caroline Andersson  Paragraf 80-93

§80 Val av justerare och fastställande av justeringstid

Caroline Andersson utses att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringstid bestäms till tisdag 2 december kl. 08.00 i receptionen, plan 4, Stationsgatan 12.

§81 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns enligt utsänt förslag med följande tillägg:

• Hälsocoachen (som punkt 6)

• Utbildningsdag för KPR (under övriga frågor)

• Öppna sammanträden för KPR (under övriga frågor)

§82 Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll gås igenom och godkänns.

§83 Rapport från nämnder

Äldrenämnden:

I december kommer ett branschråd med utförarna att inrättas.

Kulturnämnden:

På förra nämnden fattades beslut om bidragstilldelning till organisationer samt om kommunens kulturarvspris.

Gatu- och samhällsmiljönämnden: Ralf Nord KSU informerar:

Beslut har fattats om att inrätta en beställningscentral i egen regi för färdtjänstresor. Beställningscentralen planeras gå i operativ drift i januari 2015 och en stor informationsinsats går ut till alla färdtjänstkunder under slutet av detta år.

Ett förslag har också lagts fram till kommunfullmäktige om nya egenavgifter som troligen kommer att behandlas av fullmäktige i december.

UPS undrar om det kommer att bli ett samarbete mellan färdtjänsten och sjukresor.

Ralf Nord svarar att inga beslut är fattade men att diskussion pågår och att man bedömer att den politiska viljan till detta finns.

§84 Slutrapport lokala värdighetsgarantier

Maria Ahrgren KLK informerar:

Slutrapporten är godkänd av äldrenämnden och skickas till socialstyrelsen.

Arbetet med värdighets garantierna påbörjades 2011 har under den senaste tiden haft fokus på implementeringen av garantierna hos HVK och utförarna.

UPS undrar om det görs några sammanställningar av goda exempel för att sprida dessa.

Maria Ahrgren svarar att en sådan sammanställning finns på utförarsidorna på kommunens hemsida.

Ali Akis undrar hur värdighetsgarantierna mäts på vårdboendena i kommunen.

Maria Ahrgren svarar att detta mäts i utförarnas brukarundersökningar samt genom HVK:s individuppföljningar på boendena i form av konkreta frågor i intervjuform.

UPS framhåller vikten av att hålla detta arbete levande och undrar hur detta görs på bästa sätt.

Maria Ahrgren svarar att det effektivaste och enklaste sättet att uppnå detta är att verka för att verksamhetscheferna integrerar värdighetsgarantierna i det vardagliga arbetet i verksamheten.

(För mer information om värdighets garantierna se bilaga 1)

§85 Hälsocoachen

Carita Öhman informerar:

Hälsocoachen är en webbplats som utvecklats sedan 2011 som en del av kommunens öppna förebyggande insatser och som ett komplement till kommunens verksamhet inom detta område. Syftet med webbplatsen har varit att med enkel teknik erbjuda lättillgänglig information inom hälsofrämjande insatser. Webbplatsen har testats i fyra år innan den nu lanseras. Många har varit delaktiga i arbetet med att utforma sidorna, ex, syn- och hörselkonsulenter och tolv pensionärer. Webbplatsen kommer även att finnas tillgänglig på finska och persiska. Webbsidorna innehåller bl.a. träningsfilmer, hälsotips samt ett diskussionsforum där man kan lägga in egna ”hälsotips”.

UPS framhåller att sidan är föredömligt uppbyggd och att man kommer att använda sig av den på träffpunkten Storgatan 11. UPS undrar även var man tar initiativ till att nya filmer läggs ut och att man behöver komplettera med filmer som innefattar sittgympa och andra övningar inriktade på att förebygga fallolyckor.

Carita Öhman svarar att filmerna än så länge innefattar fysisk aktivitet där rörelserna är utvalda just i fallpreventivt syfte. I dagsläget finns inga beslut om vilka ev. nya filmer som kommer att läggas ut på webbplatsen men HVK vill ha önskemål och delaktighet i detta arbete från aktörer som UPS.

Caroline Andersson informerar om att hon fått förfrågningar om liknande webbplats för personer med demens och tillägger att detta borde kunna byggas in i en plattform och ett gränssnitt som gäller för hälsocoachen för att därigenom kunna bredda det hälsofrämjande inslaget i webbplatsen.

UPS svarar att det finns en viss skillnad i utformningen av en webbpiats för personer med demens då detta kräver ett slutet forum där man anmäler sig som medlem. UPS tillägger att man dock gärna deltar i en diskussion om hur man kan anpassa plattform och gränssnitt för att samordna detta. UPS har själva en idé om att utforma ett forum på nätet, ”minnesforum”, för personer med demens.

§86 Kommunens arbete med att stödja personer som vårdar en sjuk anhörig

Gunvor Nordström-Liiv informerar:

Anhörigstödet i kommunen består av flera olika delar. En viktig del är Anhörigcentrum som ska fungera som ett kunskapscentrum och en sambandscentral inom anhörigstödet. För att sälcerställa en god tillgänglighet finns ett samlat telefonnummer till anhörigkonsulenter och demensvårdsutvecklare på Anhörigcentrum. Därtill finns anhörigkonsulenter och demensvårdsutvecklare i fyra stadsdelar (Eriksberg, Årsta, Nyby och Luthagen) där man samverkar med verksamheten.

I Anhörigcentrums uppdrag ligger fokus på att möta upp brukaren i ett tidigt skede. Man följer inte med i det senare skedet men har en viktig roll i att vara med och förmedla en bra övergång av stödet. Demensvårdsutvecklaren fungerar också som ett stöd både till både brukaren och den anhörige.

Som avlastning för de anhöriga erbjuds avgiftsfri avlösning upp till 24 timmar i månaden. För att få den anhörige att ta emot denna insats behövs ofta ett visst motivations arbete. När insatsen väl är på plats är den dock oftast mycket uppskattad och präglas av en hög grad av personkontinuitet.

UPS undrar hur man säkerställer att de anhöriga blir hjälpta och avlastade. Det gäller främst de som inte själva förstår att de behöver stöd. UPS tillägger att stödet i hög grad utgår från Uppsala stad och att det ofta brister i hjälpen på landsbygden.

Gunvor Nordström-Liiv och Carita Öhman svarar att det ligger i Anhörigcentrums uppdrag att annonsera i tidningar och att träffpunkter, föreningsliv, distriktsköterskor och uppsökande handläggarna också har en roll i att sprida kunskap om detta, inte minst på landsbygden. Alla krafter behöver hjälpas åt, men det går inte att komma ifrån att det trots detta är svårt att nå alla.

§87 Vård & bildnings arbete med förslag till svensk standard för äldreomsorg

Bordläggs till nästkommande sammanträde.

§88 Den nya majoritetens syn på de äldres roll i samhället

Punkten anmäls av UPS för bordläggning till kommande sammanträde.

§89 Den nya majoritetens syn på äldres boende i Uppsala

Punkten anmäls av UPS för bordläggning till kommande sammanträde.

§90 Kulturpolitiska programmets innebörd för äldre

Punkten utgår.

§91 Utbildningsdag för KPR

UPS framhåller att det finns behov av en utbildningsdag för det ”nya” KPR där man kombinerar social samvaro med en dialog om hur arbetsformerna för KPR bör utvecklas.

§92 Öppna sammanträden i KPR

UPS framhåller att man tycker att det vore önskvärt om sammanträdena i KPR kunde hållas öppna för allmänheten. UPS vill därför skicka med detta önskemål till den nya majoriteten i kommunen och den nya ordföranden i KPR.

Caroline Andersson ställer sig positiv till detta önskemål och tillägger att hon tar med sig detta önskemål till den nya majoriteten i kommunen.

§93 Sammanträdet avslutas

Ordförande Jan Ask avslutar dagens sammanträde i Kommunala pensionärsrådet genom att tacka avgående ordföranden Ebba Busch för gott samarbete under den tid hon varit ordförande i KPR. Avgående politiska företrädare Ali Akis och Caroline Andersson tackar för sig och för gott samarbete i KPR.