Datum: 2019-09-20 
Tid: 9.00-11.00 
Lokal: Bergius, Stationsgatan 12 

Närvarande 
Förtroendevalda 
Caroline Hoffstedt (S), kommunstyrelsen, ordförande KPR 
Jonas Segersam (KD), kommunstyrelsen 
Tobias Smedberg (V), äldrenämnden 
Erik Boman (S), idrotts- och fritidsnämnden 
Alfonso Marin (KD), kulturnämnden 
Anna-Karin Vaz Contreiras (KD), gatu- och samhällsmiljönämnden 
Gunnel Borgegård (L), äldrenämnden 

För UPS (Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd): Ordinarie ledamöter: 
Jan Ask, ordförande UPS, vice ordförande KPR 
Karin Näslund-Westman 
Ewon Enqvist 
Lars O Eriksson 

Ersättare: 
Eva Gosselman 
Mats Hallor 
Britt-Marie Ekholm 

Övriga deltagare:
Tjänstepersoner: 
Daniel Karlsson, utredare äldreförvaltningen, sekreterare KPR 
Jesper Kyrk, avdelningschef äldreförvaltningen 
Kenny Jansson, samordnare äldrevänlig kommun äldreförvaltningen 
Helene Stenlund, äldreombudsman äldreförvaltningen 
Loft Hammar, projektledare kommunledningskontoret § 28-32 
Björn Ringström, färdtjänsthandläggare stadsbyggnadsförvaltningen § 33 
Lars Östlund, områdeschef äldreförvaltningen § 34 

Frånvarande 
Förtroendevalda 
Salem Sarsour (S), omsorgsnämnden 

UPS 
Inger Sjöberg 

§ 28 
Val av justerare och fastställande av justeringstid 
Ewon Enqvist utses att jämte ordföranden justera protokollet. Protokollet justeras onsdagen den 2 oktober från kl. 9 i receptionen på Stationsgatan 12. 

§ 29 
Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan godkänns enligt utsänt förslag. 

§ 30 
Godkännande av föregående protokoll 
Föregående protokoll godkänns. 

§ 31 
Lägesrapport om pågående arbete med boendeformer för äldre 
För mer information ser bilaga 1

Daniel Karlsson och Lotti Hammar informerar om kommunens pågående arbete med boendeformer för äldre. 

§ 32 
Skrivelse från UPS om äldres boende 
För mer information se bilaga 2 och bilaga 3.

UPS konstaterar att det är positivt att kommunen tagit sig tid att besvara skrivelsen på ett seriöst och detaljerat sätt, även om svar kanske skulle ha kunnat ges något tidigare. 

§ 33 
Lägesrapport om färdtjänsten efter införandet av det nya linjenätet för kollektivtrafiken
För mer information se bilaga 4

UPS ställer följande frågor/synpunkter: 

• Antalet ansökningar om färdtjänst har ökat stadigt under de senast åren. Finns det några andra skäl till detta än att behovet ökat? 

• Hur ser färdtjänsten ut i förhållande till sjukresor? Hamnar kostnaderna rätt? 

• Det nya linjenätet innebär att UL har dragit in varannan hållplats och att flera äldre får för långt till bussen. Detta har sannolikt lett till en ökning av ansökningarna om färdtjänst. 

• Hur ser reglerna för medföljning ut? 

• Hur säkerställs renheten i taxibilarna och att förarna inte luktar starkt av parfym eller rök? 

• Om alla som är 65 år och äldre kunde åka buss avgiftsfritt 9-15 skulle det främja vanan att åka buss och leda till att de äldre fortsätter att åka buss längre. Detta skulle då kunna självfinansera det avgiftsfria bussåkandet genom att minska behovet av färdtjänst. 

Björn Ringström ger följande svar: 

• Det stämmer att antalet ansökningar har ökat i antal, men någon analys har inte genomförts om vad detta beror på och om vad det nya linjenätet eventuellt har haft för effekt. Då antalet personer 80 år och äldre fördubblas till år 2050 förväntas denna ökning fortsätta framöver. 

• Vissa ansöker. om färdtjänst för sjukresor. Har man inte färdtjänst behövs vårdintyg för taxi. När det kommer in bokningar och framgår att det är sjukresa blir personen hänvisad till sjukresor istället. Upplevelsen är att problemet med denna sammanblandning var större tidigare. 

• Konsekvensen av färre hållplatser för färdtjänstansökningarna är ej känd. Ansökningen om färdtjänst bedöms utifrån personens svårigheter att förflytta sig och hur långt man har till närmaste hållplats. Om busshållplatserna blir glesare kan detta därför påverka. 

• Den som är beviljad färdtjänst har rätt till medföljare om man inte klarar av att resa själv. Utöver detta kan alla som har färdtjänst betala en avgift för att ta med medföljare. 

• Fordonen ska vara städade och stark parfymering ska inte användas. Färdtjänsthandläggarna har en roll i att genom hembesök och samåkning med chaufförerna ha en dialog om dessa frågor. Ett arbete med förarcertifiering kommer också att påbörjas, där bl.a. detta kan ingå. 

• Har man vanan att åka buss underlättar det att fortsätta resa i kollektivtrafiken när man blir äldre. Annars kan det lätt bli så att personen upplever att det är svårt och komplicerat. 

Anna-Karin Vaz Contreiras informerar om att förslag finns framtaget om att flytta fram garantitiden för färdtjänsten till 60 minuter och undrar om detta har skickats på remiss till UPS. 

UPS svarar att man inte fått förslaget på remiss. 

§ 34 
Nya riktlinjer på kommunens träffpunkter 
För mer information se bilaga 5

Lars Östlund ger en kort bakgrund till framtagandet av trivselregler/riktlinjer på kommunens träffpunkter: 

Personalen i äldrenämndens öppna verksamhet möter personer med olika synpunkter och värderingar. Idet allra flesta fall fungerar detta mycket bra och verksamheten har inte haft utbredda bekymmer. Dock har incidenter med nedvärderande attityder och uttalanden från deltagare på träffpunkterna förekommit, exempelvis gentemot gäster med invandrarbakgrund. Vid ett tillfälle var även gästerna otrevliga mot en personal, vilket fick till följd att den personen sjukskrev sig. Dessa incidenter visade på behovet att tydliggöra hur gäster och personal förhåller sig till varandra för en god trevnad. 

Det dokument med regler som sedan togs fram uppvisade dock klara brister och äldr&örvaltningen har förståelse för att de gav upphov till synpunkter. En ny formulering har därför tagits fram i form av en gemensam värdegrund på träffpunkterna. 

UPS framhåller att de förra trivselreglerna inte var genomtänkta. Den nya formuleringen är mycket bättre och andas en helt annan och mer positiv attityd än den förra. Riktlinjerna nämner även en sak som träffpunkten Storgatan 11 också haft problem med, nämligen personalens säkerhet. Situationen kan bli prekär då många personer rör sig i träffpunkten, då kan problem uppstå. Exempelvis så har drogpåverkade personer tagit in sig på träffpunkten Storgatan 11. Kommunen behöver diskutera säkerheten och hur personalen ska uppföra sig, både gentemot deltagarna på träffpunkterna och obehöriga som tar sig in. 

UPS undrar även hur besökarna på träffpunkterna får ta del av de nya riktlinjerna. 

Lars Östlund svarar att riktlinjerna kommer att anslås på anslagstavlorna på träffpunkterna, samt lyftas på träffpunktsmötena. 

§ 35 
Lägesrapport äldrevänlig kommun
För mer information se bilaga 6

Kenny Jansson informerar om nuläget gällande projektet äldrevänlig kommun. 

UPS framhåller att det är positivt att det konkret arbetet nu kommer igång och att man har väntat länge på beslut från KS/KF gällande programmet och handlingsplanen. 

§ 36 
Sammanträdestider 2020 

Följande sammanträdestider för KPR 2020 fastställs: 

6 mars kl. 9-11 
29 maj kl. 9-11 
25 september kl. 9-11 
27 november kl. 9-11 

Utöver dessa sammanträdestider så tillkommer ytterligare ett sammanträde under våren för information och dialog kring kommunens arbete med mål och budget. 

§ 37 
Dagordning för kommande möte 

Följande punkter tas med på dagordningen till nästkommande möte den 29 november: 

• Kommunens sittplattsstrategi 

• Dragning av omsorgsförvaltningen/omsorgsnämnden 

• Kommunens arbete med trygghetsvakter 

§ 38 
Sammanträdet avslutas 

Ordförande Caroline Hoffstedt avslutar dagens sammanträde i Kommunala Pensionärsrådet.