> Ladda ner som PDF-fil

Plats och tid: KPR — Kommunala pensionärsrådet Mötesrum: Bergius, Stationsgatan 12, 2015-08-21, kl. 09.00-11.30

Ordinarie ledamöter: Förtroendevalda:
Erik Pelling (S), kommunstyrelsen, ordförande §27-31
Monica Östman (S), äldrenämnden
Elisabeth Ståhle (MP), kulturnämnden
Louise Bill (M), gatu- och samhällsmiljönämnden §30-35
Björn Lind (V), omsorgsnämnden

Ordinarie ledamöter: För UPS (Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd):
Jan Ask, vice ordförande §27-31, ordförande §32-35
Sven-Olov Larsson
Ewon Enqvist
Roland Edwardsson

Ersättare: För UPS:
Karin Näslund-Westman
Eva Gosselman
Mats Hallor

Övriga deltagare: Tjänstepersoner:
Carina Kumlin, avdelningschef äldreförvaltningen, sekreterare §32-35
Daniel Karlsson, utredningssekreterare, äldreförvaltningen sekreterare §27-31
Ola Kahlström, strategisk samhällsplanerare, stadsbyggnadsförvaltningen
Josefine Åhrman, färdtjänstchef stadsbyggnadsförvaltningen

Utses att justera:
Roland Edwardsson  Paragraf 27-35

§27 Val av justerare och fastställande av justeringstid

Roland Edwardsson utses att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringstid bestäms till onsdag 2 september i receptionen, plan 4, Stationsgatan 12.

§28 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns enligt utsänt förslag.

§29 Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll gås igenom och godkänns.

§30 Information om kommande översiktsplan

Daniel Karlsson, äldreförvaltningen informerar kort om huvuddragen i samrådshandlingen för kommunens översiktsplan.

För mer information se bilaga 1.

Samrådshandlingen finns nu tillgänglig på kommunens hemsida.

UPS får en dragning av tjänstepersoner från kommunen under samrådstiden.

§31 Strategi för stadstrafiken

Ola Kahlström informerar om strategi för stadstrafiken.

För mer information se bilaga 2.

UPS understryker vikten att prioritera tryggheten och säkerheten i trafiken och undrar om bussförarna får utbildning i att köra tryggt och säkert. De särskilt tillgängliga platserna på bussen är ofta upptagna. Det vore önskvärt om föraren kunde hjälpa till så att de med störst behov får tillgång till dessa platser. Akademiska trafikeras också av för få bussar och passagerna till och från sjukhuset får ofta gå för långa sträckor.

UPS  undrar  vidare om strategin bara avser busstrafiken .

Ola Kahlström svarar att strategin bara avser busstrafiken och att bussförarna får utbildning i att köra tryggt och säkert. Ola tar med övriga frågor/synpunkter från UPS.

UPS undrar även hur strategin främjar en tillgänglig kollektivtrafik för att möta behovet för kommunens äldre.

Ola Kahlström svarar att fortsatt satsning görs på att utveckla stomlinjer och att göra bussar och busshållplatser mer tillgängliga.

§32 Rapport från gatu- och samhällsmiljönämnden

Louise Bill och Josefine Åhrman informerar om aktuella frågor från gatu- och samhällsmiljönämnden

För mer information se bilaga 3.

UPS undrar om den nya Flottsundsbron blir tillräckligt bred för att möta behovet för alla trafikanter samt om den också blir öppningsbar.

Josefine Åhrman och Louise Bill svarar att bron blir 17 meter bred och öppningsbar för att kunna möta behovet från samtliga trafikanter och båttrafiken.

UPS framhåller att cyklister ofta inte tar hänsyn till fotgängare och efterlyser åtgärder för att minska cyldingen på trottoaren. Cykelbaneskyltar, ex. på Väderkvarns gatan skymmer också för gångtrafikanter vid korsningar och det är brist på cykelparkering i innerstaden.

Josefine Åhrman svarar att barn får cykla på trottoaren vilket ställer krav på information om vad som är tillåtet för övriga cyklister.

Kommunen vill skapa förutsättningar för att Uppsala ska kunna vara en utmärkt cykelstad. Cykelvärdar ska hjälpa till med cykelrensning så att det ska kunna vara lättare att hitta cykelparkering. Louise Bill och Josefine Åhrman tar med sig frågan om skyltarna, som inte varit känd tidigare.

UPS framhåller att man vill ha information om olycksfall bland äldre i trafiken, ex. hur många som drabbas och vilka skador som detta resulterar i.

Louise Bill svarar att kommunen återkommer i denna fråga.

UPS undrar om det är möjligt att sänka hastigheten från dagens 50 km/h i innerstaden och om det finns diskussioner om att införa biltullar i innerstaden.

Louise Bill svarar att 50 km/h är bashastigheten i innerstaden men att kommunen tar med sig frågan. I dagsläget finns inga konkreta förslag om att införa biltullar.

UPS framhåller att snöröjning och sandröjning i högre utsträckning bör prioritera gång- och cykelbanor framför vägbanor.

Louise Bill svarar att detta görs redan idag men i och med att bilister kör upp snö och sand så ser vägbanorna ibland röjda ut fast så inte har varit fallet.

UPS framhåller avslutningsvis att det har varit positivt med en nämnd i taget som informerar istället för en kortare genomgång från varje nämnd. Det nya upplägget ger förutsättningar för en bättre och mer fördjupad dialog/diskussion.

§33 Information från myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Frågan bordläggs och information ges till KPR vid ett senare tillfälle när möjlighet finns för djupare genomgång av statistiken.

§34 Nästkommande  möte

Nästa KPR-möte äger rum den 30/10 kl. 9-11.30

§35 Sammanträdet avslutas

Ordförande Jan Ask avslutar dagens sammanträde i Kommunala pensionärsrådet.