Plats och tid: KPR — Kommunala pensionärsrådet Mötesrum: Bergius, Stationsgatan 12, 2018-09-21 kl. 9.00-11.30

Ordinarie ledamöter: Förtroendevalda:
Stefan Hanna (C), kommunstyrelsen
Jonas Segersam (KD), kommunstyrelsen
Björn Lind (V), omsorgsnämnden
Birgit Moberg (S), idrotts- och fritidsnämnden
Elisabeth Ståhle (MP), kulturnämnden

Ordinarie ledamöter: För UPS (Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd):
Jan Ask, ordförande UPS, ordförande KPR
Karin Näslund-Westman § 22-25
Sven-Olov Larsson
Ewon Enqvist

Ersättare: För UPS:
Eva Gosselman
Britt-Mari Ekholm
Lars O Ericson
Mats Hallor

Övriga deltagare: Tjänstepersoner:
Daniel Karlsson utredare äldreförvaltningen, sekreterare KPR
Roger Jo Linder projektledare äldrevänlig stad, äldreförvaltningen § 22-25
Heléne Stenlund äldreombudsman äldreförvaltningen § 22-25
Ida Hellrup direktör överförmyndarförvaltningen § 26
Malin Ohlsson strategisk samhällsplanerare stadsbyggnadsförvaltningen § 27

Utses att justera: Sven-Olov Larsson  Paragraf 22-32

§ 22 Val av justerare och fastställande av justeringstid
Sven-Olov Larsson utses att jämte ordföranden justera protokollet. Protokollet justeras tisdagen den 2 oktober i receptionen på Stationsgatan 12.

§ 23 Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns enligt utsänt förslag med följande ändringar.
Ärende 7 och 8 bordläggs till nästa sammanträde.

Tillägg till dagordningen:
Punkt 11: Mjuka linjen
Punkt 12. Busshållplatsen Storgatan 11.

§ 24 Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns.

§ 25 Lägesrapport Äldrevänlig stad
Roger Jo Linder samordnare för äldrevänlig kommun informerar:
Från att tidigare ha benämnts äldrevänlig stad så används numera i och med årets mål- och budgetförslag begreppet äldrevänlig kommun. Det finns även tankar om att benämna projektet äldrevänligt samhälle för att förtydliga att detta inkluderar fler än bara kommunala aktörer. Detta behöver tas ställning till efter beslut om program och handlingsplan i fullmäktige.

Ett remissförslag till program och handlingsplan är framtaget. Tanken är att äldrenämnden ska fatta beslut om denna remissversion på nästa nämnd den 27 september. Programmet med tillhörande handlingsplan kommer att ersätta det tidigare äldrepolitiska programmet Senior i Uppsala och har ett perspektiv som sträcker sig fram till 2030. Förslaget till handlingsplanen (remissversionen) innehåller 47 operativa åtgärder som är mätbara och som ska genomföras fram till 2021.

Remissversionen kommer att skickas ut brett till olika kommunala och externa aktörer. Remissversionen är även utskickad till referensgruppen där UPS ingår. Ambitionen är att fullmäktige ska fatta beslut om program och handlingsplan under kvartal 1 2019.

UPS framhåller att man har haft bra tillfällen att lämna synpunkter på programmet och handlingsplanen och att man är nöjd med hur dessa har beaktats. UPS vill dock på detta möte ge två ytterligare synpunkter på förslaget till handlingsplan. UPS undrar varför åtgärden gällande sjukskrivningar bara gäller undersköterskor och inte övrig vårdpersonal. Dessutom saknar UPS åtgärder/aktiviteter för döva och personer med hörselskada då dessa målgruppers situation är mycket speciell, både på boenden och inom hemtjänsten.

Roger Jo Linder svarar att just undersköterskor har de i särklass högsta sjukskrivningstalen, därför är målbilden att minska sjuktalet för just denna yrkesgrupp prioriterad. Omsättningen på undersköterskegruppen är dessutom väldigt stor. När det gäller hörselskador finns detta inte med specifikt. UPS synpunkter noteras och tas med i det fortsatta arbetet med handlingsplanen.

Heléne Stenlund äldreombudsman ger en kort presentation för KPR: Heléne är arbetsterapeut som jobbat länge på operativ nivå i kommun och som nu i sin nya roll som äldreombudsman ska jobba mer samhällsövergripande. Tjänsten som äldreombudsman är organisatoriskt placerad på avdelningen för avtal och marknad på äldreförvaltningen.

Äldreombudsmannen har telefontid, då det är möjligt för allmänheten att ringa och lämna synpunkter. Inom äldreförvaltningen finns också Seniorguide och gränserna mellan dessa funktioner är inte helt klarlagda.

UPS undrar om det i rollen som äldreombudsman kommer att ingå att göra oannonserade uppföljningar.

Heléne Stenlund svarar att äldreombudsmannen inte kommer att fungera som en sådan kontrollfunktion, utan att tillsyn och uppföljningar görs av andra funktioner, ex. avdelningens strateger.

UPS bjuder in Heléne till nästa SÄV-möte den 18 februari.

§ 26 Gode män och förvaltare
Ida Hellrup direktör överförmyndarförvaltningen informerar:
En person som är intresserad av uppdrag som ställföreträdare (god man eller förvaltare) lämnar en intresseanmälan till överförmyndarförvaltningen. Överförmyndarförvaltningen genomför kontroll av gode män/förvaltare varje år mot polisen och kronofogden. Uppsala kommun har inte sedan 2008 haft något fall av ställföreträdare som dömts för förskingring. Det kan ibland finnas missförstånd kring gode mannens roll, att vara god man innebär inte att man är ”utförare” utan man har istället en samordnande roll inom ramen för uppdraget.

Lagstiftningen bygger på frivillighet och det finns generellt svårigheter när det gäller att rekrytera till frivilliga uppdrag. Uppsala kommun har dock inte haft problem att rekrytera generellt, men däremot finns vissa svårigheter med rekrytering för särskilt tunga uppdrag som gäller personer med dubbeldiagnos (missbruk/psykisk sjukdom). Demografin kan i framtiden bli en utmaning med ett större antal äldre, men detta är inget som märks ännu när man tittar på statistiken över Uppsala kommun.

UPS har följande synpunkter/frågor:

 • Uppdragen skiljer sig åt utifrån arbetsinsats och spridningen av arvoden är väldigt låg idag. En större variation i arvodesersättningarna skulle vara önskvärd, liksom en inriktning att i högre grad professionalisera uppdragen.
 • Det är märkligt att det går att ha hur många uppdrag som helst inom flera olika kommuner. Detta borde kunna kontrolleras över kommungränserna och antalet maximala uppdrag per god man borde begränsas.
 • Det behövs en central aktör på nationell nivå som ansvarar för och ser över regelverket för gode män och förvaltare.

Ida Hellrup ger följande svar:

 • SKL har gjort en översyn om ersättningen för uppdragen. Uppsala kommun vill gärna se en ökad spridning där vissa arvoden för enklare uppdrag borde kunna sänkas och vissa arvoden för svårare uppdrag borde kunna höjas. Tyvärr innebar översynen ingen större förändring i SKL:s riktlinjer gällande ersättning.
 • Lagstiftningen innebär inga begränsningar för hur många uppdrag en person kan ta på sig. Uppsala kommun har däremot satt en begränsning om maximalt tio uppdrag. Uppsala län har ett gemensamt register vilket underlättar kontroll av antalet uppdrag, däremot kan man inte kontrollera uppdrag utanför länet. Riksversionen har tagit upp frågan om nationellt ställföreträdarregister och det skulle vara bra om detta kom till stånd, även om det länsgemensamma registret redan finns i Uppsala.
 • Överförmyndaförvaltningen delar uppfattningen att det finns behov av central myndighet för frågor rörande god man- och förvaltarskap.

För mer information, se bilaga 1.

§ 27 Lägesrapport kommunens servicepunkter
Malin Ohlsson strategisk samhällsplanerare informerar om arbetet med kommunens servicepunkter:

UPS har följande frågor/synpunkter:

 • Vad är det som konstituerar en servicepunkt, finns det ex. krav på befolkningsunderlag och undersöks det hur kollektivtrafikförbindelserna till servicepunkterna är?
 • Finns service för livsmedelsdistribution/utkörning av livsmedel med som en del av servicepunktsprojektet?
 • UL bör involveras för att säkerställa att de utan bil kan ta sig från sin bostad till servicepunkterna.

Malin Ohlsson ger följande svar:

 • En servicepunkt ska ha ett av dem fem grundläggande serviceslagen (dagligvaror, drivmedel, apoteks- eller postombud samt betaltjänster). Finns det mer än 3 000 invånare i tätorten kan man inte söka medel för servicepunkt. De flesta servicepunkter har bra kollektivförbindelser. Utmaningen i projektet är att allting utgår från den kommersiella servicen, vilket innebär att kommunen är beroende av att de privata aktörerna inte drar sig ur.
 • Utkörning av livsmedel är något som undersöks inom ramen för projektet och möjligheter till detta finns. Kan ev. göras via driftsstöd till handlarna.
 • En kontinuerlig diskussion med UL förs inom ramen för projektet.

För mer information, se bilaga 2.

§ 28 Busskort/fria resor viss tid för pensionärer
UPS framhåller att socialdemokraterna har lagt fram förslag om subventionerat seniorkort för personer 70 år och äldre som skulle gälla alla tider på dygnet med undantag för tid för rusningstrafik på vardagar. Pensionärskort/fria resor för pensionärer är särskilt intressant för äldre som har det sämst ställt ekonomiskt. Att fler människor kan röra på sig måste värderas ekonomiskt och det är lite märkligt att man inte har anammat detta med pensionärskort/fria resor viss tid för pensionärer i Uppsala tidigare. UPS undrar hur övriga partier ställer sig i denna fråga.

Jonas Segersam (KD) och Stefan Hanna (C) svarar att de och deras partier på kommunal nivå har lyft och stödjer ett förslag om kostnadsfria resor för pensionärer kl. 9-15.

Björn Lind (V) svarar att kommunen måste arbeta för att alla äldre i högre grad ska ha möjlighet att röra sig fritt. Kostnadsfria resor kl. 9-15 är en nödvändig början för att kunna uppnå detta.

Elisabeth Ståhle (MP) svarar att förhandlingar om hur Uppsala ska styras efter valet pågår och det därför är svårt att ge ett exakt besked i frågan redan på detta sammanträde. Elisabeth Ståhle tillägger att hon ber att få ta med sig denna fråga och återkomma med mer exakt besked.

§ 29 Hur ser kommunen på kontantlösa butiker och restauranger?
UPS framhåller att många äldre i hög grad fortfarande använder endast kontanter vid betalning och att så länge som så är fallet så ska butiker och restauranger ta hänsyn till detta. Trots det finns det flera butiker och restauranger som endast tar emot kortbetalning. Hur ser Uppsala kommun på att man exkluderar äldre personer på detta sätt?

Stefan Hanna svarar att det är ett faktum att kontanter kommer att avvecklas som betalningsmedel inom kort och att detta inte är något som politiken råder över. Vi lever nu i en övergångstid där det är besvärligt för främst äldre som inte kan eller vill använda andra typer av betalning än kontanter. Under denna övergångstid är det viktigt att underlätta att tekniken blir enklare och mer användarvänlig. Det finns en logik i att butiker och restauranger agerar på detta sätt som bl.a. har att göra med säkerheten för personalen och det faktum att det också är svårt för handlama att lämna in kontanter hos ex. banken. När det gäller kommunala verksamheter så måste alternativa lösningar användas för att säkerställa att äldre inte exkluderas.

§ 30 Mjuka linjen
Daniel Karlsson äldreförvaltningen informerar: Region Uppsala har påbörjat en översyn av mjuka linjen och som ett steg i behovsanalysen har Regionen bett om stöd från äldreförvaltningen att kartlägga viktiga målpunkter i staden för äldre. På vilket sätt vill UPS vara delaktiga i denna kartläggning?

UPS svarar att man gärna lämnar synpunkter när ett förslag tagits fram.

§ 31 Busshållplats Storgatan 11
UPS informerar:
Det står ofta bilar parkerade på busshållplatsen utanför träffpunkten Storgatan 11. Det skulle behövas en markering i gatan och tydlig skyltning så att detta inte uppstår. Det finns även en uppfart vid busshållplatsen där bilar parkerar och blockerar infarten till parkeringen på träffpunkten. Detta leder till att anställda på träffpunkten inte kan komma in för att bilar står i vägen.

§ 32 Sammanträdet avslutas
Ordförande Jan Ask avslutar dagens sammanträde i Kommunala Pensionärsrådet.