Datum: 2019-05-24
Tid: 9.00-11.00 
Lokal: Stora Salen, Träffpunkten Storgatan 11 

Närvarande 

Förtroendevalda 
Caroline Hoffstedt (5), kommunstyrelsen, ordförande KPR
Jonas Segersam (KD), kommunstyrelsen 
Tobias Smedberg (V), äldrenämnden 
Erik Boman (5), idrotts- och fritidsnämnden 
Alfonso Marin (KD), kulturnämnden 

För UPS (Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd): Ordinarie ledamöter: 

Jan Ask, ordförande UPS, vice ordförande KPR
Ewon Enqvist 

Ersättare: 
Eva Gosselman 
Mats Hallor 
Britt-Marie Ekholm 

Övriga deltagare:

Tjänstepersoner: 
Daniel Karlsson utredare äldreförvaltningen, sekreterare KPR 
Carina Juhlin, direktör äldreförvaltningen 
Kenny Jansson, samordnare äldrevänlig kommun äldreförvaltningen 
Helene Stenlund, äldreombudsman äldreförvaltningen 
Tove Västibacken, stadsbyggnadsförvaltningen § 18-22 
Lina Wahlund, kommunledningskontoret 
Anders Fridborg, kommunledningskontoret § 25-27 

Frånvarande 

Förtroendevalda 
Gunnel Borgegård (L), äldrenämnden 
Salem Sarsour (S), omsorgsnämnden 
Anna-Karin Vaz Contreiras (KD), gatu- och samhällsmiljönämnden 

UPS 
Karin Näslund-Westman 
Lars O Eriksson 
Inger Sjöberg 

§ 18
Val av justerare och fastställande av justeringstid 
Britt-Marie Ekholm utses att jämte ordföranden justera protokollet. Protokollet justeras tisdagen den 4 juni från kl. 9 i receptionen på Stationsgatan 12. 

§ 19 
Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan godkänns enligt utsänt förslag. 

§ 20 
Godkännande av föregående protokoll 
Föregående protokoll godkänns. 

§ 21 
Information om trafiksäkerhet och cykelvett till nya studenter 
För mer information ser bilaga 1

UPS framhåller att kommunen verkar göra det man kan göra. Några av de främsta problemen utgörs av att cyklar inte ställs i cykelställen och att vissa personer kör för fort och inte saktar ner farten för gående. 

Tove Västibacken svarar att trygghetsaspekten för gående gentemot cyklister är viktig. Det är få fotgängare som skadas av cyklister men upplevelsen av otrygghet kan trots detta vara stor. Kommunikationen mellan kommunen och polisen har tidigare haft brister som en följd av polisens omorganisation. Nu fungerar detta bättre och konkret samverkan finns exempelvis gällande information om nödvändighet av cykellysen. 

När det gäller cykelställen så har inte kommunen på ett tydligt sätt, exempelvis genom styrdokument, slagit fast hur konflikterna i det begränsade stadsrummet ska hanteras, exempelvis mellan uteserveringar och cykelställ. Här behöver kommunen vara mer tydlig hur olika intressen ska prioriteras. 

Caroline Hoffstedt tillägger att kommunen på olika sätt behöver kunna möjliggöra och göra det enkelt för personer att göra rätt och ha en infrastruktur som stödjer detta. 

Alfonso Marin framhåller att det behövs en informationskampanj om att inte cykla på trottoaren, vilket är ett problem i alla målgrupper. 
Tove Västibacken svarar att kommunen arbetar med detta på olika sätt. Exempelvis så har man skickat ut en enkät där man bl.a. fick peka ut platser där detta upplevdes som ett problem. Kommunen har även arbetat med stora dekaler på gatan med skyltning om att cykling inte är tillåten på vissa avsnitt. Frågan är viktigt att arbeta vidare med. 

§ 22 
Hyrcyklar och elskotrar i Uppsala stad 
För mer information se bilaga 2

Tove Västibacken informerar. 

Kommunikationen med de privata företagen som står för dessa fordon har sett olika ut. När det gäller hyrcyklarna så har det varit mycket svårt att får kontakt med företaget. Kommunen har tidigare haft ett möte med företaget, men nu svarar de inte på kontakt. Företaget som ansvarar för elsparkcyklarna har varit mer affärsmässiga och också haft en dialog med polisen. Kommunen är medveten om utmaningen med dessa fordon, generellt kan sägas att politiken varit positiv till fenomenet. 

UPS framhåller att detta fenomen har uppkommit väldigt snabbt och att man upplever det som ett stort problem. Troligen hade de flesta som tar sig fram med dessa fordon i annat fall gått eller cyklat, vilket innebär att dessa fordon inte är miljövänliga. Dessutom tar de upp utrymme i den offentliga miljön. Kommunen behöver agera och omhänderta de fordon som inte parkeras på rätt sätt. Ett särskilt problem utgörs av de elskotrar/elmopeder som har särskilt breda däck och som parkeras i vanliga cykelsställ, trots att dessa inte passar. Tydliga regler mot företagen behövs också. 

Tobias Smedberg framhåller att det både finns potentiella för- och nackdelar med hyrcyklar/elskotrar. Det är positivt om de personer som använder sig av detta göra det istället för att ta bilen eller bussen samt om detta kan bli en del av en delningsekonomi. Däremot är det negativt om dessa transportmedel tar plats från det offentliga rummet. Det finns även tecken på att personer utnyttjas och att det får stora inslag av riskkapital som bidrar till en spekulationsbubbla, vilket har uppstått i USA. 

Frågan är vad kommunen gör om samma situation skulle uppstå här. Utöver detta så behöver kommunen säkerställa att dessa fordon inte felparkeras och även erbjuda ytor där parkering lätt kan ske. Ett uppdrag bör därför ges från gatu- och samhällsmiljönämnden till stadsbyggnadsförvaltningen om vilken strategi som ska gälla för dessa fordon framöver. 

Caroline Hoffstedt svarar att frågan tas med till ordföranden i gatu- och samhällsmiljönämnden Rickard Malmström. 

UPS tillägger att de cykelställ som finns i två plan innebär svårigheter för personer, exempelvis äldre, som är fysiskt svagare i att använda det övre planet. Vid Centralstationen finns även cykelställ i 1,5 plan som också har brister, framför allt då flera personer använder dessa cykelställ på fel sätt. 

Tove Västibacken svarar att frågan om cykelställ är en stor utmaning, främst i och med den begränsade ytan i centrala staden, vilket gör att det är svårt att få plats. 

§ 23 
Handlingsplan psykisk hälsa 
För mer information se bilaga 3

Lina Wahlund informerar. 

Handlingsplanen har ett helhetsperspektiv och inkluderar alla åldrar, även om ett särskilt fokus finns på barn och unga. Kommunen planerar att efter sommaren bjuda in till en bredare dialog om handlingsplanen. 

UPS framhåller att det är positivt att kommunen sätter fokus på frågan om psykisk hälsa och tar fram en handlingsplan. Det är viktigt att handlingsplanen är tydlig med att det är en stor skillnad på mindre allvarligt dåligt mående (ha en dålig dag) och mer allvarlig psykisk ohälsa och depression. Samverkan med äldrepsykiatrin och psykiatrin i allmänhet bör också tas in i handlingsplanen. 

För äldres mående är det viktigt att kommunen tar ansvar för sina medarbetare och tar hand om personer som går i pension då detta är en stor omställning som kan påverka den psykiska hälsan. Därtill skulle träffpunkterna kunna ta ett större ansvar för äldres psykiska hälsa genom att erbjuda stödgrupper för personer med psykisk ohälsa/suicidtankar. Detta skulle kunna fylla en funktion inte minst för män och ge en trygghet i att det inte journalförs. 

Erik Boman framhåller att idrotts- och fritidsnämnden har en viktig roll i att främja en aktiv fritid och fysisk aktivitet för de äldre. Fysisk aktivitet är viktigt för den psykiska hälsan och bidrar även till att motverka isolering. Kommunen behöver anpassa det utbud som finns så att alla målgrupper kan ta del av det. 

Jonas Segersam tillägger att ett av samhällets största problem är ensamhet och social isolering. Samverkan med civilsamhället och insatser som uppsökande hembesök, fixartjänst och seniorluncher är därför viktigt för att motverka detta. 

Tobias Smedberg framhåller att det är bra med en bred ansats i arbetet mot psykisk ohälsa och efterlyser framtagande av indikatorer för att fånga förekomsten av psykisk ohälsa i en geografisk kontext utifrån sociala hållbarhetsaspekter. Exempelvis inom ramen för den sociala kompassen. Tobias Smedberg tillägger att det finns flera äldre som lever i misär med stora problem med psykisk ohälsa. Det är därför viktigt att titta på målgruppen äldre som lever under dessa förhållanden i handlingsplanen. Upplevelsen är att äldreförvaltningen inte gör hembesök tillräckligt stor utsträckning vid orosanmälan gentemot denna målgrupp. 

Carina Juhlin svarar att för insatser inom psykisk hälsa/psykiatriska diagnoser ansvarar omsorgsnämnden för samtliga åldersgrupper. Får äldreförvaltningen en orosanmälan ska det erbjudas hembesök, men det är frivilligt för den enskilde att tacka ja till detta. 

UPS framhåller att kommunen har gjort ett misstag i att inte fortsätta med seniorluncherna på Fyrishov och att en grundlig ekonomisk konsekvensbeskrivning borde ha gjorts innan detta genomfördes. UPS tillägger även att man tidigare träffat omsorgsnämnden/omsorgsförvaltningen regelbundet men att så inte varit fallet under den senaste tiden. UPS har sökt kontakt men inte hört av förvaltningen. 

Caroline Hoffstedt svarar att omsorgsförvaltningens direktör får möjlighet att komma till KPR på ett kommande sammanträde. När det gäller Fyrishov så pågår ett arbete med syfte att uppnå större likvärdighet i dessa förebyggande insatser över kommunen. 

I området Svartbäcken-Luthagen finns flera seniorrestauranger än Fyrishov. En samlad bild behövs om hur de förebyggande insatserna ska organiseras, där också landsbygden behöver finnas med som en viktig del. Fyrishov har även ett ansvar som kommunalt bolag att erbjuda aktiviter till alla kommunens invånare inklusive de äldre. Det kan jämföras med IFU Arena som på egen hand subventionerar luncher för seniorer i sin restaurang. 

§ 24 
Lägesrapport äldrevänlig kommun 
För mer information se bilaga 4.

Kenny Jansson informerar om nuläget gällande projektet äldrevänlig kommun. 

UPS undrar hur mycket samverkan och samråd som skett med pensionärsorganisationerna specifikt i området Cementgjuteriet. Det har framkommit att de lokala pensionärsorganisationerna inte har känt sig hörda och tillfrågade i detta. 

Kenny Jansson svarar att han tar med sig frågan till stadsbyggnadsförvaltningen. 

§ 25 
Den sociala situationen på landsbygden avseende trygghet och social oro 
För mer information se bilaga 5

Anders Fridborg informerar om den sociala situationen på landsbygden. 

UPS undrar vad kommunen kan göra för att motverka nedskräpning och skadegörelse på landsbygden och vilken kontroll och övervakning som finns över detta. 

Anders Fridborg svarar att när det gäller nedskräpning så kan detta ofta ses som indikation på något annat, vilket gör det viktigt att följa upp. Genom felanmälan så får kommunen underlag på hur detta ser ut och vilka mönster som kan urskiljas. När det gäller att motverka skadegörelse så arbetar kommunen med nätverk på plats, exempelvis genom stärkt vuxennärvaro för att stödja lokalsamhället. 

Under sommaren har även funnits problem på några bad med skadegörelse, för att motverka detta har kommunen satt in rondering med väktare och ordningsvakter. 

§ 26 
Dagordning för kommande möte 

Följande punkter tas med på dagordningen till nästkommande möte den 20 september: 

• Bostäder för äldre, inkluderande kommunens pågående arbete med moderna boendeformer och den skrivelse som UPS tidigare lämnat till kommunen 

• Riktlinjer för kommunens träffpunkter 

• Kommunens sittplattsstrategi (i mån av tid, tas annars upp på mötet i november) 

• Färdtjänsten efter den nya kollektivtrafikens införande (i mån av tid, tas annars upp på mötet i november) 

En ytterligare fråga som eventuellt tas upp vid senare tillfälle handla om hur kommunen på olika sätt kan stötta de äldre undervintern. 

§ 27
Sammanträdet avslutas 

Ordförande Caroline Hoffstedt avslutar dagens sammanträde i Kommunala Pensionärsrådet och önskar samtliga deltagare en Glad Sommar.