Plats och tid: KPR — Kommunala pensionärsrådet
Mötesrum: Bergius
2013-09-24 kl. 8.30 – 11.25

Ordinarie ledamöter: Förtroendevalda:
Ebba Busch Thor (KD) kommunstyrelsen/äldrenämnden, ordförande
Rickard Malmström (MP) kommunstyrelsen
Mats Hansen (M) äldrenämnden
Caroline Andersson (S) äldrenämnden
Dick Jansson (S) kulturnämnden
Ali Akis (V) idrotts- och fritidsnämnden
Barbro Möller (C) nämnden för hälsa och omsorg
Jessica Nettelblad (FP) gatu- och samhällsmiijönämnden

Ordinarie ledamöter: För UPS:
Percy Westerlund, vice ordförande
Ewon Enqvist
Roland Edwardsson
Sven-Olov Larsson

Ersättare: För UPS:
Carin Unebrand
Majvor Fredin
Mats Hallor
Margret Kihlen fr o m § 24

Adjungerade:
Karin Udenius, äldreombudsman

Övriga deltagare: Tjänstemän:
Inga-Lill Björklund, direktörför kontoret för hälsa, vård och omsorg,
Julia Holmedal Jonsson, sekreterare, kontoret för hälsa, vård och omsorg

Utses att justera:
Percy Westerlund  Paragraf: 20-29

§20 Val av justerare och fastställande av justeringstid

Percy Westerlund utses att jämte ordförande justera protokollet.
Justeringstid bestäms till onsdag 2 oktober i receptionen, plan 4, Stationsgatan 12.

§21 Fastställande av föredragningslista

Punkten Anvisningar och riktlinjer för Uppsalas parker utgår.
Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd, UPS, saknar en punkt om Tillgänglighetsinventering då det i förra protokollet för KPR 2013-04-25, § 18, står att frågan skulle tas upp på dagordningen till dagens möte. Frågan tas upp som en övrig fråga vid dagens sammanträde och återkommer på nästa KPR.
I övrigt fastställs föredragningslistan enligt utskickat förslag.

§22 Genomgång av föregående protokoll

Protokollet läggs till handlingarna.

§23 Ramuppdrag Stadsdelsutveckling

Örjan Trapp, UAK, informerar om det nämndövergripande uppdraget för stadsdelsutveckling i Uppsala kommun. Socialnämnden för barn och unga har ett kommunövergripande samordningsansvar för stadsdelsutveckling. Ärendet har varit ute på remiss och nu bearbetas de förslag och synpunkter som kommit in till socialnämnden för barn och unga från kommunala nämnder och bolag. Syftet med ramuppdraget är att förtydliga och förbättra förutsättningarna för en hållbar stadsdelsutveckling.
Johan Göthberg, HVK, informerar om äldrenämndens yttrande på remissen. I yttrandet lyfts det hälsofrämjande samt det generationsöverskridande perspektivet fram. Äldrenämnden betonar även i sitt svar att samverkan med de boende och det lokala föreningslivet kan skapa förutsättningar för gemenskap och hållbar stadsdelsutveckling. Tillgänglighet, både vad gäller information och fysisk miljö, framhålls i yttrandet.
UPS påtalar vikten av att de äldres intressen tas med i stadsdelsutveckling även då det gäller nyare områden. UPS framhåller även att kommunen behöver tänka på tillgänglighet i de äldre stadsdelarna närmre centrum. Frågan skickas med till Örjan Trapp från KPR.
UPS framhåller vikten av att kollektivtrafiken utvecklas så att äldre personer lättare kan ta sig till större köpcentrum i Uppsala. Äldreombudsmannen uppfattar att de människor hon möter har behov av närhet till mataffärer till exempel.
Ordförande informerar om att det i nybyggnation nu alltid finns möjlighet att ha butiker i markplan.
KPR påtalar vikten av engagemang när så många nämnder är ansvariga för frågan.

§24 Renhållningsordning för Uppsala kommun

Michael Persson från Uppsala vatten informerar om kommunens renhållningsordning som uppdateras vart fjärde år. Ärendet är ute på remiss till i början av oktober 2013 och förväntas vara ett ärende till Kommunfullmäktige första halvåret 2014.
Avfallsplanens mål är bland annat att materialåtervinningen ska öka och att mängden felsorterat avfall ska minska. Medborgarna ska bidra till ett hållbart samhälle och arbetsmiljön för de som hanterar avfall ska vara god.
UPS ger positiv feedback på återvinningsstationen i Librobäck som har blivit både renare och fått serviceinriktad personal. Man framhåller dock behovet av närhet till återvinningscentraler och att dessa hålls rena och fräscha. Man lyfter även frågan om hur kompostavfall hanteras då det ofta upplevs som smutsigt att hantera.
UPS lyfter även frågan om hur avfallshantering ska hanteras för ideella föreningar. Man önskar även ett samarbete mellan Uppsala kommun och grannkommuner gällande återvinningscentraler.

§25 Återrapportering från KPR till nämnderna samt diskussion om hur rådet fungerar

Ordförande påtalar vikten av att de synpunkter som kommer fram i KPR ska återrapporteras i de nämnder som finns representerade i rådet. Det är av stor vikt att finna fungerande former för detta och även att KPR får information i tidigare skede från nämnderna om vad som är på gång.
UPS lyfter frågan om KPR:s föreskrifter och vill ha en översyn av dessa. UPS påpekar att äldreombudsmannen ska nämnas som adjungerad och att KPR ska ha möjlighet att komma med synpunkter och få information om IVE:n.
IVE:n beslutas bli en punkt på dagordningen vid nästa möte.
Ordförande uppmuntrar rådets ledamöter att komma med förslag till dagordningen.

§26 Tillgänglighetsinventering

Direktören vid kontoret för hälsa, vård och omsorg ställer frågan till KPR om frågan om tillgänglighetsinventering ska tas upp i KPR eller i UPS och enighet råder om att den bör tas i KPR.
Direktören fortsätter att informera om ett nytt projekt som drar igång i oktober om boende i den tredje livsåldern. Henrik Juhlin, KSU, är projektledare. Utöver den tidigare frågan om Sala backe har frågan om tillgänglighet för äldre vidgats till att fokusera på hela kommunen.
Ordförande poängterar att frågan om tillgänglighet är viktig och prioriterad.

§27 Färdtjänst nulägesbeskrivning

Ralf Nord och Lena Lantz, båda KSU, informerar om färdtjänsten i Uppsala kommun.
Personer med funktionsnedsättning som varar i mer än tre månader är berättigade till färdtjänst och betalar enligt särskild taxa. Handläggnings tiden för att få färdtjänst är ca fyra till sex veckor. I vissa fall går det att färdtjänst över dagen som då tas som ett akut beslut för svårt sjuka personer.
Nu tittar KSU på att ta fram förslag till nya geografiska zoner. I nuläget räknas det som riksfärdtjänst om man åker till exempel från Uppsala till Heby, vilket upplevs som komplicerat både för färdtjänsthandläggare och för resenärer.
En fråga gäller nu beställningscentral där KSU tittar på olika lösningar. KSU har fått i uppdrag av gatu- och samhällsmiljönämnden att undersöka möjligheten till eventuell övergång till annan huvudman,
UPS vill att färdtjänst och sjukresor ska bli mer enhetligt. Färdtjänst får inte åkas till vården. UPS påtalar även att man kan få frikort gällande sjukresor men inte när det gäller färdtjänst.
Lena Lantz informerar om att det ser olika ut för olika individer hur mycket man reser med färdtjänst och kan plocka fram statistik på hur resandet ser ut.

§28 Tid för nästa sammanträde

Nästa sammanträde beslutas att hållas 5 december, kl. 15.00-18.00

§29 Sammanträdet avslutas

Ordförande Ebba Busch Thor avslutar dagens sammanträde i Kommunala pensionärsrådet.