> Ladda ner som PDF-fil

Plats och tid: KPR — Kommunala pensionärsrådet
Mötesrum: Stora salen, Träffpunkten Storgatan 11
2014-09-24, kl. 12.00-14.30

Ordinarie ledamöter: Förtroendevalda:
Ebba Busch Thor (KD), kommunstyrelsen, ordförande
Mats Hansén (M), äldrenämnden
Caroline Andersson (S), äldrenämnden
Dick Jansson (S), kulturnämnden
Ali Akis (V), idrotts- och fritidsnämnden
Lena Lundqvist (FP), gatu- och samhällsmiljönämnden

Ordinarie ledamöter: För UPS (Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd):
Jan Ask, vice ordförande
Roland Edwardsson
Sven-Olov Larsson
Ewon Enqvist

Ersättare: För UPS:
Majvor Fredin
Carin Unebrand
Mats Hallor

Adjungerad:
Karin Udenius, äldreombudsman

Övriga deltagare: Tjänstepersoner:
Tomas Odin, t.f. direktör HVK
Carina Kumlin, avdelningschef HVK
Magnus Johannesson, stabchef HVK
Daniel Karlsson, sekreterare HVK
Maria Ahrgren, kvalitetsutvecklare KLK §69-70
Thomas Österberg, tillgänglighetssamordnare HVK §71

Utses att justera:
Sven-Olov Larsson  Paragraf 64-79

§64 Val av justerare och fastställande av justeringstid

Sven-Olov Larsson utses att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringstid bestäms till tisdag 14 oktober kl. 13.45 i receptionen, plan 4, Stationsgatan 12.

§65 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns enligt utsänt förslag med följande tillägg under övriga frågor:

  • Maten för pensionärerna i skolorna
  • Utredning trygghetsboende

§66 Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll gås igenom och godkänns.

§67 Rapport från nämnder

Kommunstyrelsen:
Ebba Busch Thor informerar:
Kommunstyrelsen har fått en dragning om den spårvägsutredning som har initierats av kommunen. Utredningens slutsatser är att anläggning av spårväg i Uppsala beräknas kosta ca 300-400 miljoner kr per kilometer. Den slutgiltiga spårvägsutredningen presenteras i vår.
Första dialogmötet om den lokala överenskommelsen kommer preliminärt att äga rum den 5 december.

Äldrenämnden:
Nämndens kompetensförsörjningsplan kommer idag att tas av nämnden. Som ett led i att utveckla nämndens kvalitetsarbete kommer även ett branschråd bestående av representanter för bl.a. utförare och nämnd att inrättas.

Kulturnämnden:
Kulturmiljöprogrammet har gått ut på remiss och ingår som en del av underlaget till översiktsplanen. Kulturnämnden har nyligen tagit en preliminär budget för 2015. Under 2014 uppmärksammar även nämnden att Uppsala firar 200 år av fred.

Idrotts- och fritidsnämnden:
Ebba Busch Thor framhåller vikten av att parkbänkar prioriteras i det offentliga rummet.
Caroline Andersson tillägger att man bör diskutera möjligheter att inventera bänkar i samråd med medborgarna.
UPS konstaterar även att det finns brist på vintervänliga bänkar och bänkar utmed ån.

Gatu- och samhällsmiljönämnden:
Lena Lundqvist hälsas välkommen till KPR. Lena är ny ledamot i gatu- och samhällsmiljönämnden och kommer därför att först på nästa sammanträde ge en rapport från nämnden.

§68 Information rehabteam

Carina Kumlin informerar:
HVK har planerat för nytt sätt att arbeta med rehabteam. Beslut är nu fattat av nämnden och teamet startar sin verksamhet den 1 november. Christina Erlandsson är rekryterad som chef för teamet. Syftet med teamet är att fungera som kompletterande och ökat stöd för personer som återkommer från sjukhus eller korttidsplats. (För mer information i frågan hänvisas till bilaga 1. Information rehabteam)
UPS framhåller att man ställer sig positivt till rehabteamet och undrar hur Regionförbundet involveras i detta arbete. UPS undrar också hur man beräknat verksamhetens initiala omfattning eftersom man när man startar upp teamet kommer att ha full personalstyrka men inte fullt rehabiliteringsbehov.
Carina Kumlin svarar att man har haft kontakt med Regionförbundet och att denna kontakt kommer att fortsätta under arbetets gång.
När det gäller verksamhetens omfattning beräknas denna vara uppe i full omfattning efter 3-6 veckor. Vid starten har verksamheten beräknats vara i behov av 20 personer. Verksamheten kommer sedan att följas för att se om personalen räcker.

§69 Kvalitetsredovisning äldrenämnden

Maria Ährgren informerar:
Kontoret arbetar just nu på nästa kvalitetsredovisning för tertial 2. Kvalitetsredovisningen mäter nöjdheten bland Uppsalas brukare. I denna kan man bl. a se att nöjdheten ligger under riksgenomsnittet på flera indikatorer som är kopplade till nämndens värdighetsgarantier.
UPS undrar vad som nämnden och kontoret avser att göra åt de brister som framkommer i redovisningen och när man räknar med att insatser kan få effekt.
Maria Ahrgren svarar att kvalitetsredovisningarna har som syfte att äldrenämnden ska få en löpande bild över läget. Kvalitetsredovisningen görs i samband med tertial och de brister som uppmärksammas kan åtgärdas på längre sikt.
Ebba Busch Thor tillägger att kontoret upprätthåller ett kontinuerligt och omfattande kvalitetsarbete. Kvalitetsredovisningen är ett sätt att följa ett antal nyckeltal över tid på ett effektivt sätt istället för att göra egna brukarundersökningar.

§70 Kompetensförsörjningsplan

UPS framhåller att största skälet till den låga statusen i vård- och omsorgssektorn framför allt är den tunga arbetsmiljön. Åtgärder behöver sättas in omgående mot detta.
UPS undrar även vad som händer med rätten till heltid inom NHO och om NHO själva har rätt att införa detta.
UPS tillägger att man behöver sätta fokus på frågan om innovationer och välfärdsteknik där det finns mycket att göra.
Maria Ahrgren svarar att NHO har samma relation till utförarna som ÄLN och att anställda av Vård & bildning faller in under kommunstyrelsens rätt till heltid. När det gäller innovationer drivs ett gediget arbete under projektet Innobe/Innolife. Frågan om innovationer kommer också att ingå i det framtida branschrådet.

§71 Tillgänglighetsinventering

Thomas Österberg informerar:
Kontoret skriver just nu ihop en ansökan tillsammans med Uppsalahem som medsökande. Inventeringen omfattar 1800 av Uppsalahems lägenheter i Eriksberg och genomförs under 2015. Tanken är att hitta en modell som kan överföras till andra områden. En förhoppning med inventeringen är också att det ska underlätta för företaget, i detta fall Uppsalahem, att kommunicera på ett bättre sätt med kunderna. En fortlöpande dialog om inventeringen kommer att ske i rådet. Arbetet med inventeringen är också ett delprojekt inom kommunens kvarboendeprojekt.
UPS undrar om man i inventeringen också har tänkt på äldres upplevelse av trygghet, ex. i form av snöröjning och borttagning av grus som måste skötas bra så att folk inte stannar inne. Den yttre miljö och belysningen är också viktig och man borde göra en inventering utifrån de statistiska data man har där det framgår var tillgänglighetsproblemen är som störst. UPS tillägger att kommunen äger trygghetsboenden och undrar varför dessa inte ingår i ansökan.
Thomas Österberg svarar att upplevelser av trygghet är särskilt viktigt för äldre som i många fall har särskilda behov. Just tillgänglighetsinventeringen handlar dock om fysisk tillgänglighet, inte upplevelser. Anledningen till att man inte inkluderat kommunens trygghetsboenden i inventeringen har sin förklaring att man ville ha ett sammanhållet begränsat område för delprojektet. Man har också sett att det är lättare att få bidrag beviljat för tydligt definierade bostadsområden.
Caroline Andersson undrar hur bostadsanpassningsbidrag kan användas för att göra större investeringar och anpassningar i ex. hissar i flerbostadshus och hur kommunen kan styra resurser för att uppnå god tillgänglighet.
Thomas Österberg svarar att mycket händer inom regelverket för bostadsanpassningsbidrag. Just nu pågår en nationell utredning om hur regelverket kan förändras. I exempelvis Luleå har försök gjorts med generella bostadsanpassningsbidrag, något som skulle kunna innebära stora samhällsekonomiska vinster (För mer information hänvisas till bilaga 2. ”Tillgänglighetsinventering flerbostadshus” samt bilaga 3. ”Bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägare – en försöksverksamhet i Luleå”).

§72 Konferens om äldres utsatthet för brott

Ebba Busch Thor informerar kort om den kommande konferensen om äldres utsatthet för brott. Kostnader för att delta i konferensen får lyftas i respektive KPR-ledamots nämnd.

§73 Samverkansavtal mellan UPS och kommunstyrelsen

UPS informerar:
Samarbetsavtalet mellan UPS och kommunstyrelsen undertecknades 2003 och UPS anser att avtalet i flera delar inte stämmer överens med den samverkan som sker idag. Samverkansavtalet bör därför ses över och göras mer modernt. Enligt föreskrifter ska kallelse skickas ut två veckor i förväg. UPS framhåller att man fått handlingarna till dagens möte endast per mejl och att alla ledamöter inte har möjlighet att skriva ut dessa. UPS vill därför att stora handlingar skickas ut i brevform.
Ebba Busch Thor svarar att UPS bör skriva i frågan till KPR:s ordförande och kanslichef Per Davidsson. Utifrån detta kan man sedan ha en dialog om hur ett uppdaterat samverkansavtal bäst kan utformas.

§74 E-post Storgatan 11

UPS framhåller att man tidigare ställt krav på att det skulle dras in ett externt nätverk till Storgatan 11 men att detta inte har gjorts. Skälet till att inget externt nätverk dragits in är kostnadsskäl. Teknik & service får heller inte hjälpa UPS utan beställning från kommunal instans. Träffpunktens och UPS bredbandsuppkoppling går via kommunens nät och UPS har under den senaste tiden köpt nya datorer vars mejlprogram inte kan kommunicera med kommunens e-postserver.
Ebba Busch Thor svarar att UPS bör lämna skrivelse i frågan till HVK för besvarande.

§75 Nominering av ledamöter och ersättare i KPR

UPS undrar när och hur nominering och val av ledamöter sker.
Ebba Busch Thor svarar att UPS kan nominera sina ledamöter när man vill.
Inga förändringar i hur ledamöterna i KPR tillsätts är planerade. I och med valet kommer dock de den politiska representationen i rådet att förändras. Nya politiker utses så fort de är på plats.

§76 Ändring av sammanträdestid för nästkommande KPR

Ebba Busch Thor informerar:
Nästa KPR-möte äger rum den 19 november kl. 18-20.30.

§77 Mat i skolorna

UPS framhåller att vissa skolor i kommunen erbjuder seniorer att äta lunch och undrar om HVK arbetat vidare med detta.
Tomas Odin svarar att man på HVK arbetar med frågan i enlighet med beslut i nämnden. HVK återkommer med besked till UPS om var man ligger i tidsplaneringen i frågan.

§78 Utredning trygghetsboende

UPS framhåller att utredningen är lite luddig och att man skulle vilja ha detta tydliggjort.
Ebba Busch Thor svarar att en översyn just nu görs i frågan.

§79 Sammanträdet avslutas

Ordförande Ebba Busch Thor avslutar dagens sammanträde i Kommunala pensionärsrådet.