Plats och tid: KPR — Kommunala pensionärsrådet
Mötesrum: Lokföraren, Bergius
2013-04-25, kl. 8.30-11.10

Ordinarie ledamöter:
Förtroendevalda:
Ebba Busch Thor (KD), kommunstyrelsen/äldrenämnden, ordförande
Rickard Malmström (MP), kommunstyrelsen
Mats Hansén (M), äldrenämnden
Caroline Andersson (S), äldrenämnden
Dick Jansson (S), kulturnämnden
Ali Akis (V), idrotts- och fritidsnämnden

För UPS (Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd):
Percy Westerlund, vice ordförande
Roland Edwardsson
Sven-Olov Larsson

Ersättare:
För UPS:
Majvor Fredin
Margret Kihlén
Carin Unebrand
Mats Hallor

Övriga deltagare:
Adjungerad:
Karin Udenius, äldreombudsman

Tjänstemän:
Inga-Lill Björklund, direktör HVK
Daniel Karlsson, sekreterare HVK
Thomas Eriksson, uppdragsstrateg HVK §12
Kjell Holm, planeringschef HVK §16
Jan Malmberg, ekonomidirektör KLK §13
Per Odelmalm, samordnare KSU §15
Sture Jonsson, kollektivtrafikmyndigheten/UL §15

Utses att justera:
Majvor Fredin  Paragraf 9-19

§9 Val av justerare och fastställande av justeringstid

Majvor Fredin utses att jämte ordföranden justera protokollet.
Justeringstid bestäms till onsdag 15 maj i receptionen, plan 4, Lokföraren.

§10 Fastställande  av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs enligt utskickat förslag.

§11 Genomgång  av föregående protokoll

Protokollet  läggs till handlingarna.

§12 Kösystem trygghetsboende

Thomas Eriksson informerar:
Det finns behov av att tydliggöra förutsättningarna för kösystemet och ett ärende med detta som syfte kommer upp i äldrenämnden i juni. Utgångspunkten är att äldrenämnden beviljar subventioner för värdskap och gemensamhetslokal för boendet. Kön hanteras sedan av respektive fastighetsägare. Tanken är att när man äger bostaden har man större möjlighet att hantera administrationen av kön.

Innan den enskilde ställer sig i kö kan behov finnas av stöd från informationsenheten på HVK. Informationsenheten kan sedan lotsa personen vidare och ev. också hitta system för att ta emot intresseanmälningar till trygghetsboendena, s.k. ”en väg in”.

Percy Westerlund undrar om man inte kan skriva in i avtalsvillkoren att äldrenämnden sköter kön i samband med att man ger subventionen till fastighetsägaren.
Percy Westerlund undrar även om föreståndaren på trygghetsboendena har någon typ av arbetsbeskrivning.

Thomas Eriksson svarar att det är praktiskt möjligt att äldrenämnden administrerar kön men att det skulle ge upphov till ett separat kösystem och att det är tveksamt om fastighetsägarna skulle se positivt på detta. Utgångspunkten när det gäller trygghetsboendena har varit att det är något som den ordinarie marknaden ska hantera.
Det finns ingen formell arbetsbeskrivning för föreståndaren på trygghetsboendet men för att subvention från äldrenämnden ska värdinnan ha HSL-utbildning och personen ska även samverka med frivilligorganisationerna.

Percy Westerlund framhåller att kontinuiteten för de personer på trygghetsboendena som har hemvård oftast är god men att det gäller att skapa kontinuitet, trygghet och gemenskap även för övriga boende.

Ebba Busch tillägger att det ofta är otydligt för den enskilde vad trygghetsbostäder innebär vilket kan leda till missförstånd då det ibland finns felaktiga förväntningar att man t.ex. är berättigad till trygghetsboende via biståndsbeslut. Det är inte aktuellt att äldrenämnden administrerar kön i dagsläget. Kommunen kan inte hålla med allmän info om bostaden utan äldrenämnden vill pröva modellen med ”en väg in”.

§13 Genomgång av förutsättningarna för IVE

Jan Malmberg informerar:
Kommunens bokslut för 2012 uppvisade ett överskott på 0,2 % vilket var en klar försvagning jämfört med föregående år.
Uppsala kommun har etablerat en hög kostnadsökningstakt vilket lett till att det ekonomiska resultatet har försvagats. Det finns därför inget reformutrymme i de svagt ökade skatteintäkterna jämfört med föregående år.

Ebba Busch informerar om att förslaget till kommunens budget (IVE) presenteras i morgon. IVE:n behandlas sedan i kommunfullmäktige 12-13 juni.

Richard  Malmström  konstaterar  att det positiva  resultatet  är lågt och att kommunens  kostnader för 2012 inte endast täckts av skatter utan även av utförsäljning och engångsintäkter vilket borde betyda  att det underliggande resultatet  är sämre  än det faktiska utfallet.

Jan Malmberg svarar att det stämmer att det i resultatet ingår engångsintäkter, bl.a. i form av . tillfälligt stöd från staten genom återbetalning av försäkringspremier. Även om det i resultatet även ingår vissa engångskostnader blir resultatet sämre om man rensar för engångsintäkter och engångskostnader. Långsiktigt kan kommunen inte finansiera sin verksamhet med tillfälliga intäkter.

Percy Westerlund och SvenOlov Larsson undrar när KPR har möjlighet att påverka i IVE­ processen. UPS upplever att man ofta kommit in för sent i processen. Omfördelningar och effektiviseringar riskerar att drabba de äldre. Prioriteringsfrågorna i IVE:n är centrala att ta ställning till och det borde finnas möjligheter att lämna synpunkter på dem sammanhållna bilden över dessa prioriteringar som IVE-förslaget beskriver.

Richard Malmström tillägger att det vore bra om KPR fick komma med konkreta synpunkter/synpunkter när IVE-förslaget tagit en fastare form och att man behöver fundera över hur påverkansmöjligheterna ska utformas nästa år.

Caroline Andersson framhåller att diskussionen i KPR gällande IVE-förslaget behöver föras i ett tidigare skede och att det är väldigt svårt att ta in synpunkter sent i processen när man redan tagit vissa hänsyn och gjort prioriteringar. Det är därför inte naturligt att komma med synpunkter när förslaget är lagt.

Ebba Busch instämmer i att det är svårt att ta in synpunkter sent i processen men tillägger att KPR ska ha möjlighet att påverka IVE:n innan den färdigställs. Under vilka former dessa synpunkter bäst kan tas tillvara behöver man fundera på till nästa års IVE-process.

§14 Äldreombudsmannens årsrapport 2012

Karin Udenius informerar:
I uppdraget som äldreombudsman ingår att skriva en årsrapport. Rapporten har även gått ut till äldrenämnden. Tanken är att det ska finnas omvärldsbevakning kring frågorna och äldreombudsmannen lyfter även aktuella frågor till HVK. Målet har även varit att rapporten ska vara så lättläst som möjligt. Uppdraget som äldreombudsman är brett och en mängd olika typer av synpunkter inkommer med tyngdpunkt på ”mjuka frågor”.

Ebba Busch tillägger att årsrapporten kommer att gå upp till kommunfullmäktige för godkännande. ÄLN har även gett HVK i uppdrag att komma med förslag på åtgärder kopplat till innehållet i rapporten.

§15 Övergång priser och tidtabell för kollektivtrafik

KSU och UL informerar:
En ny organisation för kollektivtrafiken infördes den 1 januari 2012 tillsammans med en ny kollektivtrafiklag. Dessa förändringar innebär att alla som har ett bussbolag nu kan driva busstrafik på kommersiella villkor. Kollektivtrafiken ska nu vara med tidigt i processen när ny bebyggelse planeras. Nya lagen innebär också att samråd ska hållas med kommun och resenärsorganisationerna som ett sätt att komma ut och synpunkter om kollektivtrafiken. Just nu ses kollektivtrafiksituationen över i Uppsala kommun vilket kan innebära stora förändringar i linjenätet.

Sven-Olov Larsson framhåller att man inte kan ta sig till hotell Viktoria med buss och att bussen till Stenhagens Centrum stannar långt från affären.

UL svarar att man räknar med att uppnå en helt annan integrering med stadsbussen och regionbussar framöver. Från i höst kommer ett nytt biljettsystem införas där man inte längre behöver ha olika kort för region- och stadstrafiken.
Stenhagen ingår i den stora studien som görs över kollektivtrafiken i Uppsala. När det gäller hotell Viktoria finns nu mer verksamhet kring detta område vilket borde öka förutsättningarna för mer kollektivtrafik där framöver. Några konkreta förslag kring detta har dock inte tagits fram.

Dick Jansson framhåller att SL har särskilt pris för pensionärer och att i Göteborg åker pensionärerna gratis i kollektivtrafik kl. 9-15 och undrar om något liknande är aktuellt i Uppsala.

UL svarar att det i dagsläget inte är aktuellt med särskilda pensionärspris på värdekorten.

Percy Westerlund framhåller att tidtabell och linjekarta tidigare har skickat ut på remiss och undrar när detta sker denna gång.

UL svarar att man är osäker hur tidtabellsremissen hanteras men att man normalt sett endast skickar ut strategiska dokument på remiss och inte mer detaljerade dokument som tidtabeller och linjekartor.

UL informerar vidare om att de tryckta busstidtabellerna i sin helhet kommer att försvinna, även om ex. bussförare fortfarande kommer ha tillgång till dessa. Däremot kommer man från sommaren att kunna beställa sina egna personliga tidtabeller med de linjer man önskar anpassade för en själv. Beställning av de personliga tidtabellerna görs via internet eller per telefon. Denna lösning har prövats på andra håll i landet med gott resultat och innebär även en mindre belastning på miljön.

Ebba Busch tillägger att man inför kommande förändringar behöver fundera på hur man kan möjliggöra påverkan från pensionärsorganisationerna på utformandet av kollektivtrafiken.

§16 Cykelstrategi

Percy Westerlund undrar varför kommunen först skickar ut trafikpolicy på remiss och sedan en cykelpolicy och varför detta inte sammanförts, samt hur dessa policier/strategier sammanförs med gångtrafiken.

Kjell Holm svarar att gatu- och samhällsmiljönämnden har fått uppdrag att utarbeta förslag till cykelstrategi. Denna strategi gynnar cykeltrafiken på bilarnas bekostnad. Det som skickats på remiss är både övergripande policy och riktlinjer. I äldrenämndens yttrande framgår att nämnden saknar fotgängarperspektivet, helhetsperspektivet och att det inte finns en tydlig separering mellan gång- och cykelbana i förslaget.

Ebba Busch tillägger att dessa ärenden ska samlas i ett stort ärende/beslut till kommunfullmäktige.

§17 Styrgrupp välfärdsfrågor

Inga-Lill Björklund informerar om att syftet med gruppen är att åstadkomma ett helhetsperspektiv kring sociala frågor och samhällsplanering ex. gällande bostäder och tillgänglighet. I styrgruppen ingår både direktörer från ”hårda” och ”mjuka” kontor samt politisk representation.

Ebba Busch tillägger att styrgruppen har inrättats på uppdrag av kommunstyrelsen.

§18 Tillgänglighetsinventering

Percy Westerlund framhåller att vissa trygghetsboenden och seniorboenden byggs långt från allmän service som affärer och kollektivtrafik och att denna problematik även finns i befintliga områden. En tillgänglighetsinventering för att titta på detta i ex. Tuna Backar skulle behöva göras.

Ebba Busch svarar att det är marknaden som styr över var dessa bostäder byggs men att KPR tar upp frågan igen  på nästa sammanträde.

§19 Sammanträdet  avslutas

Ordförande Ebba Busch avslutar dagens sammanträde i Kommunala pensionärsrådet.