Plats och tid: KPR — Kommunala pensionärsrådet. Mötesrum: Stora salen, Träffpunkten Storgatan 11, 2019-02-25 kl. 9.00-11.00

Ordinarie ledamöter: Förtroendevalda
Caroline Hoffstedt (S), kommunstyrelsen
Jonas Segersam (KD), kommunstyrelsen
Tobias Smedberg (V), äldrenämnden
Gunnel Borgegård (L), äldrenämnden
Salem Sarsour, (S), omsorgsnämnden

Ordinarie ledamöter: För UPS (Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd):
Jan Ask, ordförande UPS, vice ordförande KPR
Karin Näslund-Westman
Sven-Olov Larsson
Ewon Enqvist

Ersättare: För UPS:
Eva Gosselman
Lars O Ericson
Mats Hallor

Övriga deltagare: Tjänstepersoner:
Daniel Karlsson utredare äldreförvaltningen, sekreterare KPR
Kenny Jansson samordnare äldrevänlig kommun, äldreförvaltningen
Helffie Stenlund äldreombudsman äldreförvaltningen
Carina Juhlin, direktör äldreförvaltningen
Sampo Hinnemo, trafikplanerare stadsbyggnadsförvaltningen
Tala Raha, kommunikationschef Uppsala bostadsförmedling

Utses att justera: Karin Näslund-Westman Paragraf 1-11

§1 Val av justerare och fastställande av justeringstid
Karin Näslund-Westman utses att jämte ordföranden justera protokollet. Protokollet justeras torsdagen den 14 mars från kl. 9 i receptionen på Stationsgatan 12.

§2 Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns enligt utsänt förslag med följande tillägg:

 • Ventilationen i boulehallen i Gottsunda
 • Uppgifter om KPR på kommunens hemsida

Punkter som bordläggs till kommande sammanträde:

 • Äldrevänligt boende
 • Vad tänker kommunen göra med de hyrcyklar som står överallt i staden?
 • Hur ser den sociala situationen ut på landsbygden, ex. vis i Björklinge, Skyttorp m.fl. avseende nedskräpning och skadegörelse?
 • Gångtrafikanter/cykelstaden, vad händer i höst när nya studenter kommer till Uppsala. Vilken info får de om cykelvett?
 • Hur kommer situationen med trygghetsboende och trygghetsboende med biståndsbedömning att se ut i framtiden avseende antalet lägenheter?
 • Kommer de som står i nuvarande kö och som sedan får trygghetsboende med biståndsbedömning att kompenseras för inbetald avgift?
 • Kommer trygghetsboende med biståndsbedömning att jämställas med särskilt boende?

§3 Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkänns.

§4 Signalprioritering för kollektivtrafiken i Uppsala kommun
Sampo Hinnemo trafikplanerare stadbyggnadsförvaltningen informerar:
Ett exempel på signalprioritering i kommunen är Luthagsesplanaden. Systemet installerades 2011 och trimmades sedan i två år. Resultatet av detta projekt har varit väldigt positivt.
Förstudier har även genomförts för Kungsgatan och Tycho Hedéns väg som visar på olika möjligheter och utmaningar. På Kungsgatan finns utmaningar logistiskt med alla ombyggnationer och den komplexa trafikmiljön. Studien pekar dock på att signalprioritering trots detta är en billig åtgärd som kan ge positiva effekter.
När det gäller Tycho Hedéns väg så har statsbidrag beviljats för en utbyggnad av signalprioriteringen i närtid. På denna väg passerar tre stomlinjer för kollektivtrafiken, samtidigt är detta en viktig led för biltrafiken utan större bullerproblematik. Det är därför viktigt att signalprioriteringen inte leder till att stora bilflöden trycks bort från denna väg.
I arbetet med signalprioritering måste hänsyn även tas till gång och cykel, som liksom kollektivtrafiken är prioriterade färdsätt.
För mer information se bilaga 1.

UPS framhåller att det är positivt att det genomförts åtgärder för signalprioritering på olika ställen i kommunen, bl.a. på Luthagsleden och har följande frågor/synpunkter:

 • Kan man sätta transponder på rullstolar och rollatorer och koppla detta till systemet med signalprioritering?
 • Hur samverkar UL och kommunen i frågan? Kan UL besluta om ljusprioritering utan att samråda med kommunen?
 • Hur ser tidplanen ut för det fortsatta arbetet med ljusprioritering?
 • Hur säkerställs säkerheten i systemet? Ett fullt ut digitaliserat system borde innebära att det också blir sårbart för störningar.

Sampo Hinnemo ger följande svar:

 • Det finns teknik med rörelsedetektorer och särskilda tryckknappar vid vissa övergångsställen som kan förlänga tiden som ges att ta sig över gatan. Detta är frågor som kommunen bör arbeta vidare med. Däremot finns svårigheter att koppla detta till själva signalprioriteringen.
 • Kommunen och UL samarbetar när det gäller tekniken och det finns en samsyn gällande behovet av att utveckla det nya digitaliserade systemet över servrar som blir både billigare och lättare att övervaka.
 • Arbetet pågår just nu med Tycho Hedens väg. UL har meddelat att den nya digitaliserade tekniken ska bli klar under våren.
 • Säkerheten är inget som det kompromissas om. Det finns alltid en grundstruktur som säkerställer att inte flera har grönt samtidigt.

Tobias Smedberg undrar varför arbetet med signalprioritering tar så lång tid och varför detta system inte finns överallt i kommunen.

Sampo Hinnemo svarar att det pågått ett stort arbete inom UL med tekniken och upphandling av ny plattform. Det har tidigare inte varit tydligt vilken teknik som ska gälla, men både UL och kommunen är nu överens om att radiosystemen ska fasas ut och övergå till ett digitaliserat system.

§5 Kö till trygghetsbostäder i Uppsala kommun
Tala Raha, kommunikationschef Uppsala bostadsförmedling informerar.
För mer information se bilaga 2.

UPS har följande frågor/synpunkter:

 • Hur definieras kötiden till trygghetsboenden, vilka parametrar används för detta?
 • Den överdrivna digitaliseringen innebär ett problem för många äldre, det gäller även när äldre ska söka/ställa sig i kö till en bostad
 • Förs det statistik över hur länge man bor på ett trygghetsboende?
 • Hur säkerställs det att bostadsansökan mm. går till på rätt sätt för de äldre som har hjälp/representeras av ett ombud eller en anhörig?

Tala Raha ger följande svar:

 • Kötiden för den som söker trygghetsboende blir aktuell först när man söker en specifik bostad som är ledig. Det går alltså inte att ställa sig i ”trygghetsboendekö” till kommunens trygghetsbostäder, utan man ställer sig i kö till varje enskilt objekt som blir ledigt.
 • Uppsala bostadsförmedling har kännedom om att äldre med mindre datavana ofta upplever digitaleringen som problematisk. Bostadsförmedlingen har gjort studiebesök och anordnat fokusgrupper och arbetar för att göra tjänsten tillgänglig för alla. Det går även att ringa till bostadsförmedlingen eller komma in på det fysiska kontoret och få hjälp och vägledning med exempelvis inloggning.
 • Kön till trygghetsbostäder har än så länge hanterats av Uppsala Bostadsförmedling under en ganska kort tid och därför saknas hittills sådan statistik.
 • När man skapar ett inloggningskonto på bostadsförmedlingen kan man använda bank-id eller lösenord och inget går att göra utan att först logga in. När det gäller kontraktsskrivning så sker detta alltid direkt mellan hyresvärden och hyresgästen.

TIPS framhåller att mer insatser måste till för att säkerställa att personer i digitalt utanförskap inte ska drabbas av hinder i kösystemet.

Caroline Hoffstedt tillägger att önskemålet om möjligheten till andra kanaler än de digitala skickas med till bostadsförmedlingen.

§6 Lägesrapport Äldrevänlig kommun
Kenny Jansson, samordnare för äldrevänlig kommun informerar om nuläget och den fortsatta processen.
För mer information se bilaga 3.

Helene Stenlund, äldreombudsman informerar om att det på äldreförvaltningen har påbörjats ett arbete gällande situationen för målgrupperna döva, vuxendöva och hörselskadade. Dessa målgrupper har tidigare ofta blandats ihop.

Caroline Hoffstedt tillägger att äldrenämnden har beslutat att skjuta på tidplanen för antagande av program och handlingsplan för äldrevänlig kommun. Bakgrunden till detta har varit att den nya nämnden velat ha möjlighet att sätta sig in materialet och ha tillräcklig med tid att förankra processen.

UPS svarar att man inte har några invändningar mot att kommunen skjuter på tidplanen för programmet och handlingsplanen för äldrevänlig kommun.

UPS tillägger att man ser positivt på att äldreförvaltningen uppmärksammat hörselfrågan och de tre olika målgrupperna döva, vuxendöva och hörselskadade och att man ser fram emot återkoppling från förvaltningen hur situationen för dessa målgrupper kan förbättras.

§7 Hur blir det med det i valet utlovade stadskortet för buss och tåg a 150 kr/mån för pensionärer?
UPS framhåller att denna fråga lyftes fram av socialdemokraterna innan valet och undrar vad som kommer att hända med detta framöver. Det finns förväntningar om att Seniorkortet för kollektivtrafiken ska komma nu, inte dra ut på tiden.

Caroline Hoffstedt svarar att seniorkortet var ett vallöfte från socialdemokraterna innan valet. Efter valet har ett mittenstyre bildats i Uppsala kommun. Inom ramen för detta har en överenskommelse förhandlats fram om en lösning gällande införande av seniorkort under mandatperioden. Tanken är att under våren initiera en diskussion med Region Uppsala om införandet, förhandling om kostnaderna mm. Tanken är också att kommunen ska gå in med delfinansering, men förhoppningen är att även Region Uppsala ska bidra ekonomiskt.

Det är bra att UPS är aktiva och driver denna fråga och därigenom kan vara ett stöd i kommunens dialog med Region Uppsala.

§8 Sammanträdestider 2019
KPR beslutar om följande sammanträdestider för 2019:

 • Torsdag 11 april kl. 9-11 (extra sammanträde om mål och budget 2020)
 • Fredag 24 maj kl. 9-11
 • Fredag 20 september kl. 9-11
 • Fredag 29 november kl. 9-11

UPS framhåller att det är osäkert om två timmar kommer räcka till som sammanträdestid.

Caroline Hoffstedt svarar att tidsåtgången kommer att utvärderas efter hand av ordföranden i samråd med vice ordföranden.

§9 Ventilationen i boulehallen i Gottsunda
Daniel Karlsson, utredare äldreförvaltningen informerar:
Det har under lång tid inkommit synpunkter från UPS på att ventilationen i boulehallen i Gottsunda inte fungerar på ett bra sätt. Besked har nu getts från UKFAB att fuktkvoten har ändrats vilket väsentligt ska ha förbättrat situationen. Den aktuella mejlkonversationen i ärendet skickas ut till UPS för kännedom.

§10 Uppgifter om KPR på kommunens hemsida
UPS framhåller att vissa av UPS ledamöter på KPR:s hemsida fortfarande anges med partibeteckning, vilket inte är acceptabelt då ledamöterna på UPS sitter i KPR på ett opolitiskt mandat. Dessutom saknas foto på flertalet ledamöter i KPR och annan information på sidan är inte uppdaterad.

Äldreförvaltningen tar med sig frågan och säkerställer att informationen uppdateras.

§11 Sammanträdet avslutas
Ordförande Caroline Hoffstedt avslutar dagens sammanträde i Kommunala Pensionärsrådet.