> Ladda ner som PDF-fil

Plats och tid: KPR — Kommunala pensionärsrådet Mötesrum: Bergius, Stationsgatan 12, 2015-03-27, kl. 09.00-11.30

Ordinarie ledamöter: Förtroendevalda:
Erik Pelling (S), kommunstyrelsen, ordförande
Jonas Segersam (KD), kommunstyrelsen
Monica Östman (S), äldrenämnden
Elisabeth Ståhle (MP), kulturnämnden
Louise Bill (M), gatu- och samhällsmiljönämnden
Björn Lind (V), omsorgsnämnden

Ordinarie ledamöter: För UPS (Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd):
Jan Ask, ordförande
Roland Edwardsson
Sven-Olov Larsson
Ewon Enqvist

Ersättare: För UPS:
Karin Näslund-Westman
Eva Gosselman
Mats Hallor

Adjungerad:
Karin Udenius, äldreombudsman

Övriga deltagare: Tjänstepersoner:
Jari Heikkinen, förvaltningsdirektör äldreförvaltningen
Carina Kumlin, avdelningschef äldreförvaltningen
Daniel Karlsson, sekreterare äldreförvaltningen
Thomas Österberg, tillgänglighetssamordnare kommunledningskontoret §7
Kennet Fröberg, Uppsalahem §7

Utses att justera:
Jan Ask  Paragraf 1-13

§1 Val av justerare och fastställande av justeringstid

Jan Ask utses att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringstid bestäms till fredag 10 april i receptionen, plan 4, Stationsgatan 12.

§2 Fastställande  av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns enligt utsänt förslag.

§3 Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll gås igenom och godkänns.

§4 Presentation av ledamöter

Samtliga ledamöter och deltagande tjänstepersoner ger en kort presentation av sig själva.

§5 Presentation  av rådets föreskrifter

Äldreförvaltningen ger en kort presentation och sammanfattning av rådets föreskrifter. Föreskrifterna har reviderats men innehåller fortfarande vissa felaktigheter och inaktuella uppgifter. Behov finns därför att ytterligare revidera föreskrifterna så de stämmer bättre överens med verkligheten.

UPS framhåller att ett av KPR:s sammanträden enligt föreskrifterna ska hållas under ett sådant skede av behandlingen av kommunens verksamhetsplaner och budget, att det föreligger möjligheter för pensionärerna att påverka beslutet. UPS ville ha en föredragning av budgeten förra året, men framhåller  att så inte har skett.

UPS tillägger att sammanträdena i KPR borde vara öppna för allmänheten och undrar hur politiken ställer sig till detta.

Erik Pelling beklagar att detta inte skedde och tillägger att nästa KPR-sammanträde är inplanerat så att mål och budget då ska kunna tas upp. De förtroendevalda är positiva till att ha öppna KPR­ sammanträden  och förvaltningen kommer att undersöka möjligheterna till detta.

I tredje stycket i föreskrifterna nämns samarbetsavtalet mellan kommunstyrelsen och UPS vilket skrevs under 2003, UPS framhåller att detta avtal bör ses över i samband med översynen av föreskrifterna.

Erik Pelling svarar att förslag till reviderade föreskrifter och reviderat samarbetsavtal tas upp på nästa KPR-sammanträde.

§6 Rapport  från nämnder

Aktuellt från äldrenämnden:

Nämnden har nyligen tagit fram en reviderad verksamhetsplan för 2015 och kommer bl.a. att ha fokus på följande under året:

 • Ordning och reda i ekonomin.
 • Det förebyggande arbetet med bl.a. satsning på psykisk hälsa, fallprevention och rehabteam
 • Välfärdsteknologi som hjälpmedel  inom äldreomsorgen
 • Ökat medborgarinflytande och kvalitetsjämförelser som ett led i ökade möjligheter till informerade  val för kommunens invånare.
 • Den strategiska kompetensförsörjningen inom nämndens ansvarsområde.
 • Tillgänglighets- och kvarboendeåtgärder för att möta den demografiska utvecklingen och möjliggöra för  äldre att vara kvar längre hemma.

Aktuellt från omsorgsnämnden:

 • Fokus på att höja välbefinnandet och kvaliteten på insatserna inom det psykosociala området.

Aktuellt från kulturnämnden:

 • Revidering av biblioteksplanen.
 • Översyn av regler för konstnärlig utsmyckning i offentliga miljöer.
 • Kartläggning av hembygdsgårdar och andra mötesplatser.

Gatu-  och samhällsmiljönämnden:

 • Fokus på tillgänglighetsfrågor, ex. tillgänglighet till natur och frilutsliv. Finns ofta bra lösningar för god tillgänglighet som inte behöver kosta så mycket.
 • Ett nytt regelverk för färdtjänsten har antagits och en del inkörningsproblem har kunnat identifieras.
 • Översyn av reglerna för ledsagare  och resegarantin görs.

UPS framhåller att man har mycket aktiviteter på gång kopplat till välfärdsteknologi och att man saknar program från politiken och den etiska diskussionen i detta. Bostadsförsörjningen och samverkan med landstinget  är andra exempel på frågor där man är aktiv. UPS tillägger  att man vill fortsätta  arbeta med dessa frågor i nära samverkan  med kommunen.

Äldreförvaltningen svarar att man välkomnar diskussionen om etik kopplat till välfärdsteknologi och att de tekniska lösningarna måste tillämpas med den enskildes samtycke och leda till ökad självständighet.

UPS framhåller att rapport från nämnder är en viktig punkt på KPR:s dagordning och att det i detta ingår att rapportera aktuella frågor, både från sin nämnd till KPR och till sin nämnd från KPR.

Erik Pelling föreslår att man på kommande sammanträden låter en nämnd hålla en mer utförlig presentation av vad som är aktuellt i just den nämnden.

UPS instämmer i detta förslag.

§7 Tillgänglighetsinventering av flerbostadshus

Thomas  Österberg, kommunledningskontoret, informerar:

Boverket har beviljat stöd till en tillgänglighetsinventering av allmänna ytor och allmänna utrymmen i Uppsalahems hyresbestånd i Eriksberg. Efter inventeringen ska en rapport lämnas in till Boverket.  Kommunen kommer även att träffa de andra fastighetsföretagen i kommunen för att berätta och sprida kunskap om projektet.

UPS framhåller att det är glädjande att kommunen kommit i gång med en inventering och undrar om det med den nya bostadsförmedlingen i kommunen finns tankar om att koppla sådant som ex. hantering av äldre personers önskemål om att flytta ner till bottenvåningen i  samma fastighet.

Kennet Fröberg, Uppsalahem, svarar att denna frågeställning är en del av det större kvarboendeprojektet som handlar om hur man på bästa sätt kan underlätta för äldre att bo kvar i sin invanda miljö.

Janas Segersam undrar om inventeringen bara avser hyresrätter och om man även har undersökt de installationer som satts in sedan tidigare för öka tillgängligheten i fastigheterna.

Tomas Österberg svarar att inventeringen endast avser hyresrätter och att man i inventeringen även kommer att tittar på tidigare gjorda installationer. Installationerna kommer även att tas med i inventeringen  och kommenteras där.

Erik Pelling undrar om det finns möjligheter att ytterligare medel från Boverket för inventeringar  hos andra fastighetsägare.

Thomas Österberg svarar att denna inventering handlar om att hitta en modell. För tillfället bedöms möjligheterna till att ytterligare medel som relativt små. Förhoppningen är att modellen ska kunna visa på nyttan och värdet av ett gott arbetsätt för god tillgänglighet för samtligt fastighetsägare i kommunen.

(För mer information  om inventeringen, se bilaga 1)

§8 Äldreombudsmannens årsrapport

Karin Udenius, äldreombudsman informerar:

Äldreombudsmannen är anställd av äldreförvaltningen men har en fristående roll inom Uppsala kommuns organisation. Äldreombudsmannens fysiska arbetsplats har sin placering bakom kommuninformationen på Stationsgatan 12.

Äldreombudsmannen har telefontid fyra förmiddagar i veckan och det är många personer som tar kontakt gällande många olika frågor. I äldreombudsmannens uppdrag ingår att ta fram en rapport varje år. Årsrapporterna föredras i äldrenämnden och skickas sedan vidare till kommunfullmäktige. I rapporten lyfts bl.a. särskilda teman som varit aktuella under året. Frågor som var särskilt aktuella under 2014 var bl.a. nedläggningen av SJ:s butik i resecentrum samt de tre hållplatserna som tas bort för bokbussen.

Tillgänglighet och trygghetsbostäder har varit återkommande teman under året. Det framförs ofta att det är svårt att ställa sig i kö till trygghetsboendena och att väntetiden är lång.

Anhöriga  tar ofta kontakt  gällande saker som inte fungerar. De anhöriga efterlyser flexibilitet och delaktighet i utförandet av service och vård- och omsorgsinsatser. Anhöriga framhåller att anhörigstöd behöver ges, både utifrån den enskildes och utifrån den anhöriges behov. Många framför också att man upplever att man tappas bort som anhörig när den enskilde kommer in på särskilt boende.

Inom hemvården har fokus oftast varit på kontinuitetsfrågor om vem som kommer, när personen kommer och hur stödet  ges. Inom särskilt boende  har många samtal rört bemanningsfrågor och då främst  inom demensvården.

UPS informerar om att man vill utveckla en digital mötesplats kallad Minnesforum  för anhöriga till demenssjuka som har svårt att lämna hemmet. En ansökan om medel till detta har skickats in till äldrenämnden.  UPS tillägger  att det finns uppgifter som pekar på att 90 000 kvinnor och

50 000 män går ner i arbetstid för att utföra anhörigvård. Kommunen därför har ett ansvar för att arbeta för att ojämställdheten inom anhörigvården ska minska.

Jonas Segersam undrar hur äldreombudsmannen bemöts i sin roll, om det sker någon   återkoppling från ex. utförare och förvaltning gällande de synpunkter som lämnas, samt om man kan se exempel  på konkreta förbättringar  under den tid som denna roll funnits.

Karin Udenius svarar att hon blir väl mottagen i sin roll och att rollen som äldreombudsman är att betrakta som en bro mellan de enskilda och verksamheterna. Som äldreombudsman arbetar man alltid konstruktivt och i samverkan med andra för att hitta lösningar. När behov finns lyfts frågor  även vidare till äldreförvaltningens olika avdelningar.

Ett konkret exempel på något som blivit bättre under det senaste åren är att man nu i verksamheterna har ett större fokus på upplevelser, aktiviteter och utevistelse, samt individuellt anpassade insatser.

§9 Fastställande av mötestider för KPR 2015

KPR fastställer följande mötestider för sina sammanträden 2015:
12 juni kl. 9-11.30
21 augusti kl. 9-11.30
30 oktober kl. 9-11.30

UPS framhåller att man tycker att mötena egentligen är för korta och att man behöver längre tid för att hinna med de frågor som ska behandlas. UPS tillägger att man även vill framföra  att kl. 9 är väl tidigt som starttid och att man bör ta med dessa synpunkter  till mötestiderna för nästa år.

Erik Pelling svarar att man tar med sig dessa synpunkter inför nästa år.

§10 Den nya majoritetens syn på de äldres roll i samhället

Erik Pelling informerar att den nya majoriteten avser att prioritera och arbeta utifrån bl.a. nedanstående punkter:

 • Konkurrensplanen ersätts med en kvalitetsplan
 • Vill utveckla egen regi, men ha kvar mångfald
 • Förebyggande arbetet prioriteras
 • Fokus på delaktighet och inflytande
 • Fokus  på tillgänglighet och kvarboende
 • Samverkan med forskning och universitet
 • Mat och måltider
 • Ordning och reda i ekonomin.

Majoriteten avser att återkomma till UPS i denna fråga, för en mer utförlig beskrivning och dialog.

§11 Den nya majoritetens syn på äldres boende i Uppsala

Se under § 10.

§12 Minneslots Storgatan 11

UPS framhåller att den person som arbetar deltid som minneslots på Storgatan 11 har blivit nominerad till årets guldskalpell av Dagens Medicin. UPS tillägger att kommunen bör uppmärksamma detta på något sätt.

Äldreförvaltningen svarar  att man tar med sig denna synpunkt från UPS.

§13 Sammanträdet avslutas

Ordförande Erik Pelling avslutar dagens sammanträde i Kommunala pensionärsrådet.