> Ladda ner som PDF-fil

Plats och tid: KPR — Kommunala pensionärsrådet Mötesrum: Bergius, Stationsgatan 12, 2015-11-27, kl. 09.00-11.45

Ordinarie ledamöter: Förtroendevalda:
Erik Pelling (S), kommunstyrelsen, ordförande §36-39
Jonas Segersam (KD), kommunstyrelsen
Elisabeth Ståhle (MP), kulturnämnden
Björn Lind (V), omsorgsnämnden

Ordinarie ledamöter: För UPS (Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd):
Jan Ask, vice ordförande §36-39, ordförande §40-46
Sven-Olov Larsson
Ewon Enqvist
Roland Edwardsson

Ersättare: För UPS:
Karin Näslund-Westman
Eva Gosselman

Övriga deltagare: Tjänstepersoner:
Carina Kumlin, äldreförvaltningen
Daniel Karlsson, sekreterare, äldreförvaltningen
Brita Christiansen, stadsbyggnadsförvaltningen §40
Ingrid Anderbjörk, stadsbyggnadsförvaltningen §41
Tomas Odin, omsorgsförvaltningen §42
Mikael Franzen, stadsbyggnadsförvaltningen §43

Utses att justera:
Ewon Enqvist   Paragraf 36-46

§36 Val av justerare och fastställande av justeringstid

Ewon Enqvist utses att jämte ordförandenjustera protokollet.

§37 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns enligt utsänt förslag.

§38 Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll gås igenom och godkänns.

§39 Den äldrevänliga staden

Sven-Olov Larsson UPS informerar om WHO-nätverk för den äldrevänliga staden.

För mer information se bilaga 1-2.

UPS framhåller att man önskar att Uppsala kommun ska arbeta för att bli äldrevänlig enligt denna modell. I dagsläget salmas enligt UPS äldreperspektivet i den kommunala verksamheten. UPS ser inte hur den äldrevänliga staden ska kunna komma till stånd utifrån dagens planarbete/politiska prioriteringar. En kommun kan anmäla sig till att bli en äldrevänlig stad, i Sverige har Göteborg redan gjort detta, detta är något som även Uppsala bör göra.

Erik Pelling svarar att den äldrevänliga staden kan användas som ramverk för det framtida arbetet i rådet. Äldreförvaltningen kommer att ta kontakt med kommunledningskontoret för en beredning av frågan om under vilka former kommunen kan arbeta enligt WHO-nätverkets definition av äldrevänlig stad.

§40 Innerstadsstrategi

Brita Christiansen informerar om innerstadsstrategin.

För mer information se bilaga 3.

Just nu sammanställs en samrådsredogörelse utifrån inkomna synpunlcter. Synpunlctema ska sedan bearbetas. Därefter kommer utställningshandlingen att färdigställas.

Innerstadsstrategin anger ingen exalct avgränsning av innerstaden men utgår från en gångtid från Stora Torget eller Resecentrum på ca 10 minuter. Strategin prioriterar särskilt gångtrafiken.

UPS framhåller att kollelctivtrafiken har problem med framkomligheten i innerstaden, då det ofta är trångt på många gator.

Erik Pelling svarar att gångtrafiken är högst prioriterat och att därefter följer cykel och kollektivtrafik. Kommunen ska successivt bli tydligare i vilka trafikslag som prioriteras. Framkomlighetsåtgärder kommer att sättas in för att prioritera kollektivtrafiken.

UPS framhåller att gåfartsgatorna i innerstaden bidrar till oro för de äldre och undrar om flera sådana gator planeras. Hinder laävs för att hastigheterna för bilarna ska kunna hållas nere och trafiksäkerheten och tryggheten ska kunna förbättras.

Brita Christiansen svarar att kommunen generellt ser över hur man kan sänka hastigheten i innerstaden.

Erik Pelling tillägger att det finns forskning som stöder att gåfartsgator ökar tryggheten för gångtrafikanter, även om det kanske inte alltid upplevs på detta sätt.

UPS framhåller att det i innerstaden ofta uppstår konflikter mellan gående och cyklister.

Brita Christiansen svarar att denna strategi ska ses som kommunen övergripande inriktning och ett långsiktigt dokument. Strategin anger bl.a. att gående ska prioriteras och att inga snabbcykelleder ska uppföras i innerstaden.

Björn Lind framhåller att sänkta priser leder till att fler åker kollektivtrafik. Kollektivtrafiken behöver göras så tillgänglig som möjligt och ett lägre pris kan leda till stor ökning av resandet. Priset kan inte finansiera hela kollektivtrafiken.

Erik Pelling tillägger att inte bara priset påverkar resandet utan även faktorer som standarden på bussarna, turtäthet mm.

UPS framhåller att förslaget till innerstadsstrategi inte uppfyller kriterierna för en strategi som bidrar till en äldrevänlig stad. Äldreperspektivet saknas i strategin och äldre och personer med gångsvårigheter (rollator, rullstol) finns inte med på bild i strategin. Detta innebär att äldre och personer med nedsatt funktionsförmåga exkluderas från kommunens planering. Ett exempel på detta är att strategin inte nämner någon om hur gångbanor ska planeras för att möjliggöra för personer med gångsvårigheter/ rollatorer/ rullstolar att tas sig fram.

UPS undrar vidare om det fortsatt kommer att finnas busstrafik på Stora Torget. I dag är det svårt att byta bussar, framför allt vid stadshuset där man måste korsa gatan för detta ändamål. Fler och bättre parker behöver även tillskapas som också är anpassade för äldre. Grus är exempel på ett underlag som innebär svårigheter för personer med gångsvårigheter/ rollator/ rullstol.

Brita Christiansen svarar att stadsbyggnadsförvaltningen tar med sig UPS synpunkter. Stora Torget kommer att finnas kvar som hållplats men minska i betydelse i takt med att mycket av trafiken flyttas till Kungsgatan. Inriktningen är att skapa bättre knutpunkter för kollektivtrafiken i innerstaden.

§41 Hållbarhetsbedömning  Ulleråker

Ingrid Anderbjörk informerar om hållbarhetsbedömningen och program för Ulleråker:

För mer information se bilaga 4.

Samrådstiden har avslutats och 200 yttranden har kommit in, varav 150 från privatpersoner. Kommunen har nu rådighet över marken i Ulleråker. I dagsläget finns enklare bostäder med undermålig kvalitet p.g.a. bristande underhåll. Detta kan delvis förklara varför hyrorna har kunnat hållas så låga under den senaste tiden.

Synpunkter som inkommit på samrådshandlingen handlar bl.a. om att kommunen förvärvat marken till ett alltför högt pris. Andra synpunkter rör den höga exploateringen. För att spara grönområden men samtidigt bygga många bostäder vill kommunen bygga relativt högt. En första rivning av delar av nuvarande bebyggelse är påbörjad, men det finns också stora kulturhistoriska värden som behöver vårdas och utvecklas.

Mycket av Uppsala är byggt på dricksvattentäkten. Arbetet med att säkra Ulleråker är viktigt för att säkra upp andra delar av staden. Utvecklande av bättre teknik skapar bättre förutsättningar för helheten i kommunen och är en kunskapsinvestering.

UPS undrar hur kommunen ser på dessa risker kopplat till den hållbarhetsbedömning som hör till samrådshandlingen.

Ingrid Anderbjörk svarar att hållbarhetsutredningen pekar på riskerna och utmaningarna vi står inför och är utgångspunken för utredningen som nu görs.

UPS framhåller att man känner en oro för vattenförsörjningen och att transportsystemet måste ses över i syfte att bort bensin- och dieselanvändningen som innebär stora risker vid läckage vid ex. olyckor.

Ingrid Anderbjörk svarar att den kommunalekonomiska analysen även bygger på att säkra upp för detta. I och med att detta måste göras för den bilflotta som finns idag kommer kommunen att ha ”översäkrat” för framtidens bil- och kollektivtrafikflotta.

UPS framhåller att man är orolig för hur Dag Hammarskjölds väg hanteras. Om det finns planer att bygga högt utmed Dag Hammarskjölds väg är det förkastligt, bl.a. med tanke på utsläppen från trafiken. Det är även viktigt att livet mellan husen främjas, då äldre i hög utsträckning främst ofta främst rör sig i närområdet.

Ingrid Anderbjörk svarar att kvalitetsprogram för allmän plats är en viktig utgångspunkt för detta. Belastningen i Ulleråker blir hög men kommunen har ambitionen att öka tillgängligheten till grönområdena. Dag Hammarskjölds väg har hanterats särskilt i den fördjupade översiktsplanen för Södra staden. När det gäller trafikutsläpp finns luftkvalitetsnormer som kommunen måste förhålla sig till.

§42 Rapport från omsorgsnämnden

Tomas Odin informerar:

För mer information se bilaga 5.

UPS framhåller att man borde träffa omsorgsnämndens arbetsutskott/presidium på samma sätt som man har samverkan med äldrenämndens arbetsutskott/presidium. UPS vill därför etablera kontakt att ett par gånger per år med omsorgsnämnden. Formerna för samverkan med UPS behöver formaliseras, enskilt eller tillsammans ,med äldrenämnden, i syfte att nå ut till omsorgsnämndens äldre målgrupper.

Tomas Odin föreslår att någon gång per år hålla ett enskilt möte för att säkerställa att fokus blir på omsorgsnämndens ”äldremålgrupp”.

UPS svarar att man kommer att initiera ett sådant möte utifrån samverkansavtalet mellan UPS och kommunen.

§43 Lokalförsörjningsplanering idrott och fritid

Mikael Franzen informerar:

För mer information se bilaga 6-7.

Stadsbyggnadsförvaltningen vill involvera olika målgrupper i arbetet för att säkerställa att olika perspektiv inkluderas på ett bra sätt i framtagandet av kommunens nya lokalförsörjningsplan för idrott och fritid. Ett av dessa perspektiv är senior/äldreperspektivet. Idrotts- och fritidsanläggningarna är i dag väl smala och tryggheten och tillgängligheten behöver främjas bättre för att underlätta livslångt idrottande. Arbetet med framtagandet av planen påbörjas i början av nästa år och stadsbyggnadsförvaltningen vill ha besked om deltagare i referensgrupperna så snart som möjligt, gärna 10-15 personer i varje referensgrupp.

UPS svarar att man utsett Roland Edwardsson och Inger Sjöberg som representanter. UPS kommer att återkomma med förslag på fler representanter.

§44 Information från myndigheten för samhällskydd och beredskap angående olyckor för äldre

Bordläggs till nästa sammanträde.

§45 Sammanträdestider  2016

Nästa KPR-möte äger rum den 19 februari kl. 9-12.

§46 Sammanträdet  avslutas

Ordförande Jan Ask avslutar dagens sammanträde i Kommunala pensionärsrådet och önskar samtliga närvarande en God Jul och ett Gott Nytt År.