Datum: 2019-11-29 
Tid: 9.00-11.00 
Lokal: Bergius, Stationsgatan 12 

Närvarande 

Förtroendevalda 
Caroline Hoffstedt (5), kommunstyrelsen, ordförande KPR 
Tobias Smedberg (V), äldrenämnden 
Erik Boman (5), idrotts- och fritidsnämnden 
Alfonso Marin (KD), kulturnämnden 
Gunnel Borgegård (L), äldrenämnden 

För UPS (Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd): Ordinarie ledamöter: 
Jan Ask, ordförande UPS, vice ordförande KPR 
Karin Näslund-Westman 
Ewon Enqvist 
Lars O Ericsson 

Ersättare: 
Claes-Henrik Jonsson
Mats Hallor 
Britt-Marie Ekholm
Inger Sjöberg 

Övriga deltagare:

Tjänstepersoner 
Daniel Karlsson, utredare äldreförvaltningen, sekreterare KPR 
Carina Juhlin, direktör äldreförvattningen 
Kenny Jansson, samordnare äldrevänlig kommun äldreförvaltningen 
Helene Stenlund, äldreombudsman äldreförvaltningen 
Anna Lennartsson, projektledare stadsbyggnadsförvaltningen § 39-45 
Åsa Blomberg, landskapsarkitekt stadsbyggnadsförvaltningen g 39-45 
Liselotte Engqvist, avdelningschef omsorgsförvaltningen § 39-42 

Frånvarande 

Förtroendevalda 
Jonas Segersam (KD), kommunstyrelsen 
Salem Sarsour (S), omsorgsnämnden 
Anna-Karin Vaz Contreiras (KD), gatu- och samhällsmiljönämnden 

§ 39 
Val av justerare och fastställande av justeringstid 
Lars O Ericsson utses att jämte ordföranden justera protokollet. Protokollet justeras tisdagen den 10 december från kl. 9 i receptionen på Stationsgatan 12. 

§40 
Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan godkänns enligt utsänt förslag. 

§ 41 
Godkännande av föregående protokoll 
Föregående protokoll godkänns. 

§ 42 
Frågor från UPS till omsorgsförvaltningen 

Liselotte Engqvist ger följande svar på tidigare inlämnade frågor från UPS: 

– Vilken kompetens har de som arbetar på boenden att bemöta 65+are då de med mest vana arbetar med yngre funktionsnedsatta? 

I omvårdnadsprogrammet ingår kurser om vård av äldre. Någon specifik satsning har inte gjorts inom omsorgsförvaltningen (OMF). OMF har redan idag ett antal brukare över 65 år så det finns kompetens vid våra boenden. Den legitimerade personalen som är kopplad till boendet har kompetens i att ge vård till personer 65+ och handleder och instruerar medarbetarna i omvårdnad. 

– I vilken mån har OMF kompetens att utveckla 65+ arnas resurser? 

Se svar på föregående fråga. En del i den individuella vårdplan och rehabplan berör att ta reda på patientens egna resurser och stärka dessa om det behövs. Sjukgymnast/ fysioterapeut och arbetsterapeut arbetar med att stärka individen och bibehålla de resurser som patienten har. Vid behov kan dessa legitimerade grupper ordinera ex. gångträning eller liknande. Då får personalen signera att dessa aktiviteter blir utförda enligt ordinationen. 

– Hur får 65+arna möjlighet i ett (kanske kvarboende bland yngre) boende att utveckla full delaktighet och fortsatt inflytande över sitt liv oavsett ålder? 

OMF harbetar med brukarråd och vi utgår alltid från individens önskemål och självbestämmande. OMF arbetar även med brukarrevisioner samt delaktighetslingor på gruppbostäderna. Utifrån gällande hälso- och sjukvårdslagstiftning bl.a. patientlagen ska varje patient vara delaktig i all vård. Hur patientens vård ska ske dokumenteras i en vårdplan och utgår från personcentrerad vård. 

– Möjligheter till aktiviteter som är anpassade till ålder? 

Brukarna kan delta på vår träffpunkt, vi utgår från den enskildes önskemål gällande aktiviteter. Vid teamträffar mellan legitimerad personal och boendepersonal kan aktiviteter diskuteras och föreslås. 

– Hur tacklar OMF eventuell ålderism i boenden, finns utbildning, riktlinjer och handlingsplan för att upptäcka, identifiera och åtgärda detta? 

Frågan om ålderism inom omsorgsnämndens målgrupper kan behöva uppmärksammas ytterligare. 

– Hur arbetar OMF med frågor relaterade till sex och samlevnad? 

OMF arbetar med dokumentet Goda relationer i våra verksamheter. Vid behov kan den legitimerade personalen ta kontakt med sjukvården efter samtycke från patienten så att patienten får träffa personal med specialistkunskap, ex. uroterapeut, barnmorska mm. 

– Hur arbetar OMF med terminalvård? 

OMF samarbetar med palliativa teamet samt med vår legitimerade personal. Det finns rutin och riktlinje som vi följer. Sjuksköterskorna är palliativa ombud och deltar på utbildning tillsammans med Region Uppsala. Vi har nära samarbete med läkare, palliativa teamet och det mobila teamet av läkare vid behov. 

– Hur arbetar OMF med drogproblematik? 

Om denna problematik uppstår samarbetar vi med vårdcentralen, habiliteringen, vår legitimerade personal, samt socialförvaltningen och läkare. 

– Hur arbetar OMF för att förebygga självmord? 

Om risk förekommer finns rutin, vi samarbetar med vårdcentral, habiliteringen och psykiatrin samt vår legitimerade personal. Rutin finns. Ett länsövergripande arbete är påbörjat där personal ska få utbildning i psykisk ohälsa och suicidprevention. Vi har en närvårdsstrateg som arbetar riktat med dessa frågor. 

– Hur arbetar OMF med tandstatus, och att säkerställa att brukarna får tillgång till folktandvården som alla andra medborgare i Uppsala? 

Mycket viktig fråga. Personer får tandvårdsintyg via biståndshandläggare när de bor vid gruppbostad. När det gäller socialpsykiatrin är det sjuksköterskan som skriver tandvårdsintyg. OMF har en rutin för Mun och tandhälsa. Vi samarbetar med Region Uppsala gällande utbildning om intyg. Varje person med intyg får ett erbjudande om munhälsobedömning som sker individuellt. Viss nödvändig tandvård kan ske i hemmet om patienten har svårt att ta sig till tandvården. Varje gruppbostad kan boka tid med Folktandvården så de kan komma på ett APT eller liknande för utbildning lggr/ år generellt till personalen. Detta sker i alltför liten utsträckning på våra boenden och där behöver vi bli bättre. 

– Undernäring, trycksår och fallskador 

OMF samarbetar med legitimerad personal och habiliteringen. Finns rutin om fallprevention, sår och nutrition. Personer över 65 år erbjuds att delta i kvalitetsregistret Senior alert. För de under 65 år görs annan riskbedömning 

UPS framhåller följande ytterligare synpunkter/frågor: 

UPS har träffat medarbetare inom omsorgsförvaltningen och upplever att de aktuella frågorna inte är tillräckligt implementerade bland personalen. UPS har SÄV-grupper (samråd äldres vård) som följer kommunens särskilda boenden. UPS önskar att SÄV-grupperna även kan komma till omsorgsförvaltningens boenden en eller två gånger per år. 

Många äldre med låg pension har inte råd att besöka tandvården. Det finns därför risk att personer ramlar mellan stolarna. 

Det är viktigt att också omsorgsförvaltningen arbetar aktivt med frågan om terminalvård. Äldreförvaltningen har jobbat hårt med frågan, genom ex. webbutbildning och genom att utse palliativt ombud. Just p g a att dödsfall sker så pass sällan inom OMF får man inte glömma bort frågan. Det är även viktigt att medarbetarna har en medvetenhet om de kulturella skillnader som kan förekomma bland anhöriga i denna fråga. 

UPS tillägger att man träffat omsorgsförvaltningen två gånger per år förra mandatperioden och att man fortsatt vill träffa både omsorgsförvaltningen och omsorgsnämnden regelbundet framöver. UPS tillägger att man inte fått någon återkoppling från nämnd och förvaltning tidigare under mandatperioden om samverkan och återkommande träffar. 

Caroline Hoffstedt konstaterar att det är önskvärt att UPS tar kontakt direkt med ordföranden i omsorgsnämnden. Frågan tas även med genom närvarande tjänsteperson till förvaltningen. 

§ 43 
Lägesrapport äldrevänlig kommun 
För mer information se bilaga 1

Kenny Jansson och Helene Stenlund ger en nulägesrapport gällande arbetet med äldrevänlig kommun.

UPS framhåller att kommunikationen gällande äldrevänlig kommun måste förbättras. När UPS är ute och träffar äldre och pensionärsföreningar framgår att kunskapen om projektet och vad som händer är låg. Det är allvarligt att kommuninvånarna inte vet vad som görs, kommunen måste försöka få ut mer info i tidningarna och andra informationskanaler. UPS konstaterar att det är bra att utgå från landsbygden, eftersom landsbygden ofta har andra utmaningar som ex. bristfällig kollektivtrafik. UPS tillägger att man har en landsbygdsgrupp som borde involveras i arbetet med äldrevänlig kommun. 

Caroline Hoffstedt svarar att det stämmer att kommunikationen behöver utvecklas. En kommunikationsplan håller nu på att tas fram om hur nämnden och media ska informera om aktiviteterna som verkställs. Det kan annars bli brister i förtroende om kommunen inte visar på vad vi gör. UPS är också viktiga som budbärare ut till äldre och föreningar. När UPS har synpunkter på sådant som ligger inom Region Uppsalas ansvarsområde, såsom kollektivtrafiken, är det viktigt att det framförs direkt till Region Uppsala. 

§ 44 
Fråga från UPS: Vad händer med pensionärsbusskortet på UL? 

Caroline Hoffstedt informerar: 

Uppsala kommun och Region Uppsala har haft möten på politisk nivå och på förvaltningsnivå. Diskussioner har förts om hur man praktiskt ska kunna administrera ett sådant kort och vem som ska ta kostnaderna. Tanken har varit att UL vinner på detta under lågtrafik utifrån att Regionen får större möjlighet att nå målen med fler resenärer. Kortet skulle inte medföra så stora merkostnader för UL och kommunen och UL hoppas kunna hitta varandra i prisfrågan inom kort för att sedan praktiskt utforma själva kortet. Kommunen inväntar just nu besked från Region Uppsala. 

UPS undrar varför frågan om pensionärsbusskortet ska vara så svårt att lösa. Ett stort antal kommuner i Sverige har avgiftsfri trafik för seniorer, de flesta under hela trafikdygnet. UL har tidigare signalerat att de gärna ser ett sådant kort men att Uppsala kommun då får stå för kostnaderna. UPS tillägger att det är märkligt att UL inte kan vara mer flexibla, då ett pensionärskort inte borde kosta några stora summor för Region Uppsala. Att uppmuntra seniorer att åka buss skulle även kunna leda till att den enskilde inte övergår till sjukresor så snabbt när hälsan blir lite sämre, om man sedan tidigare har en god bussvana. 

Gunnel Borgegård framhåller att rabatten borde gälla hela dygnet då de flesta kulturaktiviteter äger rum på kvällstid och att äldres deltagande i dessa bör främjas. 

Tobias Smedberg tillägger att det är positivt att UPS lyfter upp denna fråga och sätter tryck på de förtroendevalda i kommunen och Region Uppsala. 

§ 45 
Lägesrapport sittplatsstrategin 
För mer information se bilaga 2

Anna Lennartsson och Åsa Blomberg informerar om nuläget med kommunens sittplattsstrategi. 

UPS framhåller att man vill berömma berörda tjänstpersoner och kommunen som helhet för en bra insats inom området och tillägger att man är väldigt nöjda med strategin. UPS framhåller att man vill få strategin skickad till sig när den är antagen av nämnden och ställer därtill följande frågor/synpunkter: 

– Det saknas bänkar där när man väntar på taxi vid Akademiska sjukhuset, detta borde åtgärdas. 

– Det finns många bänkar i Stabbyskogen, som är mycket välfrekventerad men det är synd att slingan inte är plogad på vintern då denna blir livsfarligt hal. 

Erik Boman undrar även om sittplattsstrategin också gäller kommunen motionsspår.

Anna Lennartsson svarar att marken kring Akademiska tillhör Region Uppsala och att det är de som har rådighet över marken. 

När det gäller snöröjning så tas denna fråga med till kommunens fritidsstrateger som ansvarar för detta område. 

Sittplatser i motionsspår ingår i den nya riktlinjen, i motionsspåren gäller ett något längre intervall mellan sittplatserna än annars. 

§ 46 
Äldrenämndens innovationsstrategi 
För mer information se bilaga 3 och bilaga 4

Carina Juhlin informerar om äldrenämndens innovationsstrategi. 

UPS framhåller att det är bra att äldreförvaltningen fokuserar på innovation och inte bara på uppfinning. Innovationsarbetet får inte begränsas till robotisering och det är viktigt att framhålla och främja professionalismen i verksamheterna och de goda idéer som växer fram bland medarbetarna. Dessa idéer behöver ta sin utgångspunkt i samtalet mellan den som vårdar och den som vårdas. En positiv effekt av innovationsutvecklingen kan även vara att tekniska hjälpmedel kan ge större utrymme för ”kvalitetsbesök” av vårdpersonal, vilket kan lindra den enskildes ensamhet. 

§ 47
Dagordning för kommande möte 

Följande punkter tas med på dagordningen till nästkommande möte den 6 mars 2020: 

• Kommunens arbete med trygghetsvakter 
• Boulehallen 

§ 48 
Sammanträdet avslutas 

Ordförande Caroline Hoffstedt avslutar dagens sammanträde i Kommunala Pensionärsrådet och önskar tillsammans med vice ordföranden Jan Ask samtliga närvarande en God Jul.