Plats och tid: KPR — Kommunala pensionärsrådet
Mötesrum: Mötesrum Stilla oceanen, Munin
2012-06-08, kl. 9.00-12.00

Beslutande ledamöter:
För äldrenämnden:
Ebba Busch Thor (KD), ordförande
Mats Hansén (M)
Kerstin Holmberg (S)
Eva Adler (MP)

För UPS (Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd):
Percy Westerlund, vice ordförande
Roland Edwardsson
Sven-Olov Larsson
Ewon Enqvist

Ersättare:
För äldrenämnden:
Alf Hanslöf (FP)
Cecilia Bernsten (C)

För UPS:
Majvor Fredin
Mats Hallor

Övriga deltagare:

Adjungerad:
Karin Udenius, äldreombudsman
Ulla-Britt Wickström, processansvarig KSU

Tjänstemän:
Roger Jo Linder, direktör för kontoret för hälsa, vård och omsorg
Lotta Engström, sekreterare, kontoret för hälsa, vård och omsorg
Kjell Holm, planeringschef
Maria Ahrgren, kvalitetsutvecklare

Utses att justera:
Sven-Olov Larsson  Paragraf 42-52

§42 Val av justerare och fastställande av justeringstid

Sven-Olof Larsson utses att jämte ordförande justera protokollet. Justeringstid bestäms till torsdag 14 juni kl 12.30 på Munin, receptionen.

§43 Fastställande av föredragningslista

Efter att punkten höstens tider läggs till övriga frågor fastställs föredragningslistan enligt utskickat förslag.

§44 Genomgång av föregående protokoll

Percy Westerlund påminner om att punkten under§ 8, som handlar om höjda boendekostnader då områden rustas, ej togs upp på dagens sammanträde. Direktör Roger Jo Linder lovar att sätta upp punkten till höstens första sammanträde för KPR.
Protokollet läggs  till handlingarna.

§ 45 Stadsutveckling

Ulla-Britt Wickström, processansvarig KSU, berättar att det händer mycket i Uppsala just nu. Bostadsbyggandet dominerar och inflyttningen är mycket stor. Målet är att ca 2000 lägenheter skall byggas årligen. De främsta förändringarna i staden är att stadsväven förtätas och att industriområden bebyggs med lägenheter. Många stora projekt är igång.
Resecentrum fortsätter att bebyggas med bostäder och Uppsalahem bygger ett ”båghus” mot Strandbodgatan. Detta gör att en ny portal möter resenärer som kommer med tåg.
Stadsmiljön förbättras hela tiden, Årummet södra är aktuellt i dagsläget och nya broar behövs. Forumtorget blir ett nytt stadsrum. Migo-Kvamtorget planeras med butiker och lägenheter. Detta bygge har vunnit laga kraft och kan påbörjas.
Vid Universitetet byggs ny administrationsbyggnad vid Dag Hammarskjölds gata. SLU håller på med ett stort projekt vid Ultuna.
I Fyrislund kommer ca 2000 lägenheter att byggas ändes Fyrislundsgatan.

Idrott och evenemang

Fyrishov bygger en multihall utöver nuvarande sim- och idrottshallar. Gränby Arena – under hösten kommer svar från EU.
Tennishallen  Rosendahl  är nästan klar.
Cyklar och cykling ökar och Uppsala är en bra kommun för cyklister jämfört med andra kommuner.

Fråga: -Du säger att staden skall  växa inåt, hur menar  du då?
Svar: Staden ska växa genom ytterligare förtätning men att flera planer finns på utveckling av orterna utanför staden, t ex i Storvreta , Funby/Gunsta och Skölsta/Vaksala. Största efterfrågan är på centrala lägen.

Fråga: -Var finns vi äldre i planerna?
Svar: de äldre finns med i alla projekt och målsättningen är att baka in både de äldre och yngre i planerad stadsutveckling.

Fråga: -Många cykelbanor är ej separerade från gångbanonar och detta försvårar för de äldre (vid snabb cykling)?
Svar: Delade gång- och cykelbanor är en del i planeringen, försök görs hela tiden för att förbättra detta så de blir  tryggare  för alla.

Ordförande Ebba Busch informerar om att det i andra kommuner finns cykelstomlinjer.

När det gäller trygghetsboenden så styr ej kommunen över detta utan bostadsföretagen bestämmer själva om de vill bygga trygghetsbostäder. Äldrenämnden kan inte uppdra att de ska bygga. Däremot ger äldrenämnden stöd i form av bidrag och ersättning för värd/värdinna.

§46 Boulebana

Inger Söderberg, ordförande i Idrotts- och fritidsnämnden (IFN), och Sten Larsson KSU, samordnare för idrotts- och fritidsfrågor. Ett ärende ligger på KSU som handlar om boulebana. Tidigare fanns en boulebana på UTK-hallen. Gottsunda tennishall flyttar sin verksamhet till Rosendahl. Gottsundahallen blir en allmän sporthall och planeras en boulebana. Ett önskemål, från Boulealliansen (där inte all bouleverksamhet ingår!), är att två banor. IFN tittar på detta. Gottsundahallen kommer att finnas tillgänglig från 1 juli.

Roland Edwardsson påtalar att i IVE saknas fritidssysselsättning för äldre. Överge inte planerna för en boulebana i Fålhagen.

Idrotts- och fritidsnämnden menar att prioritering för nämnden är barn- och ungdomsverksamhet men alla nämnder ska ha ett helhetsperspektiv.
Ebba Busch förtydligar att de huvudsakliga bidragen ges till barn- och ungdomsverksamheten.

Kerstin Halmberg menar att pensionärer idag vill ha valfrihet när det gäller aktiviteter.

Percy Westerlund önskar att Träffpunkten på Storgatan får en boulebana i parken vid Österplan och att träningsredskap för äldre placeras på gräsmattan eller i parken.

Beslut kommer att tas i år om det blir en eller två banor i Gottsunda.

Ordförande Ebba Busch avslutar med att mer information kommer under hösten. Det är bra att vidga frågorna och att fler nämnder representeras i kommunala pensionärsrådet.

§47 IVE 2013-2016

Ordförande Ebba Busch gav en grundlig genomgång av IVE 2013-2016. Budgetdebatten sker 11-12 juni kl 10.00-22.00 på UKK, Uppsala Konsert och Kongress. Vård- och omsorgsdebatten sker på tisdagen.

En ny standard läggs på hur budget skall läggas i framtiden utifrån demografi och utveckling. Basen är utfallet från 2011 som nämnderna utgår ifrån. Äldrenämnden hade fler vårdboenden som startade sent på året och inte hann visa helårseffekt. Ett förslag är att det blir krav på nämnderna att effektivisera verksamheterna. De flesta inriktningsmål finns kvar.

Äldrenämnden hade 1 715 miljard i budget för 2012 och för 2013 är förslaget 1 805 miljard. En ökning med 90 miljoner.

Tre nya uppdrag föreslås:

 • ”En  väg in” –  att medborgare endast behöver ringa ett telefonnummer
 • Ökat samarbete med Landstinget om de mest sjuka äldre
 • Utöka arbetet med de förebyggande insatserna

Alf Hanslöf undrar vad målet om att ha 50% själfinansieringsgrad innebär?

Ordförande Ebba Busch svarar att det handlar om att de investeringar som görs skall bära sig själva.

Sven-Olof Larsson undrar kring logiken i att kommunen skall gå med  2% överskott? Ordförande Ebba Busch förtydligar att i det 2% överskottsmålet ligger pensionsavsättningar och marginaler för tuffare ekonomiska tider. Detta mål frångick  vi under finanskrisen.  Vi går dock upp till 1,5% överskott under den planlagda !VE-perioden.

Cecilia Bernsten påtalar att informationen på nätet måste bli bättre när det gäller valfrihetssystemet bl a för att kunna följa kvaliten på ett bättre sätt.

Roland Edwardsson påtalar att när det gäller korttidsplatser och mellanvårdsplatser för de mest sjuka äldre så måste skillnaden förtydligas.
Ordförande Ebba Busch informerar om att frågan kommer att diskuteras framledes. Landstinget har lyft frågan om att de vill leverera mellanvårdsplatser och inte korttidsplatser. De har också gjort ett utspel om detta men den skarpa diskussionen har ej startat ännu. Skillnaden mellan korttids- och mellanvårdsplatsema är att mellanvårdsplatserna är mycket tyngre.

§48 Äldrenämndens uppdragsplan 2013-2016

Kjell  Holm, planeringschef, föredrog muntligt.

Ett första förslag har skickats till Äldrenämndens juni-sammanträde för beslut i augusti. Kontoret  är mitt i processen  med att flytta Kronparksgården till Genetikcentrum.

Uppdrag riktade specifikt till Äldrenämnden:

 • Att införa ”en väg in” för äldrefrågor
 • Att utveckla samarbetet med landstinget kring de mest sjuka äldre
 • Att utöka arbetet med öppna förebyggande insatser

Allmänt inriktade uppdrag till alla nämnder:

 • Garanti- och handläggningstider
 • Innovationsupphandling
 • Intern kontroll
 • Medarbetarskapet – att bättre fånga upp medarbetares synpunkter till förbättringar

Inriktningsmålen är mer tydliggjorda, positionerna har flyttats fram beträffande vissa mål.

Nya inriktningsmål:

6.3: Människor med funktionsnedsättning deltar i kultur- och idrottslivet på likvärdiga villkor
6.5: Uppsala kommun o Uppsala landsting skall ha ett väl fungerande samarbete med individen i centrum avseende vård och omsorg.
6.5: Personer med psykisk och fysisk funktionsnedsättning skall uppleva en hög livskvalitet

Äldrenämndens effektmål:

18 mål och 28 indikatorer, (16, 21 år 2011) operationella, mätbara för att möjliggöra uppföljning och återrapportering. Vid målformulering skall alltid beskrivning göras på hur uppföljning skall ske.

 • Jämställdhetsintegrering – ”Biståndsbedömning och verkställighet av beslut sker på könsneutrala grunder”
 • Närvårdsreformen – ”Samverkan enligt närvårdsreformen leder till positiva effekter för nämndens målgrupper”
 • Våld i nära relationer – medel ska sökas från Socialstyrelsen när det gäller projekt om våld mot äldre kvinnor
 • Deltagande i träffpunktsverksamheterna
 • Matskola för äldre
 • Lokala värdighetsgrunder
 • Målet ska vara att inom 24 timmar skall förfrågningar vara besvarade.
 • Ambitionslistan (nämndens beslut för att förverkliga sin politik) numrerad ambitions­ /aktivitetslista, 53 st, inom respektive verksamhetsområde men som inte har statusen av effektmål. Exempel på ambitioner som uttrycks: strategisk kompetensförsörjning (5000 medarbetare fram till 2020, ett par personer varje dag). FaR.

Ordförande Ebba Busch påtalar att beslut om detta tas av Kommunfullmäktige och gäller hela kommunen. Äldrenämndens uppdragsplan ska vara på ”vår” nivå.

Ewon Enqvist påtalar att för att få fram indikatoren om hur många som deltar på Träffpunkt Storgatan 11 så behöver de få en lista dit.
Hon påtalar också att när det gäller medicinsk behandling på kvinnor anpassat till den enskildes behov så  finns en önskan  att kommunen  är med och bidrar till forskningen.

Percy Westerlund undrar hur den könsneutrala biståndsbedömningen går till samt hur man uppfyller önskemål könsneutralt?
Ordförande Ebba Busch svarar att biståndshandläggaren skall titta på önskemålen och bemöta dessa på ett könsneutralt sätt.

Inriktningsmålen är 4-åriga och uppdragsmålen är 1-åriga och det är Kommunfullmäktige som beslutar.
Uppdragsplaner och indikatorer  äger äldrenämnden.

Sven-Olov Larsson undrar om remissförfarandet. Ordförande Ebba Busch svarar att träffar sker med pensionärsorganisationerna en gång i början av processen och en gång vid ett senare skede.

§49 Kvalitetsledningssystem

Maria Ahrgren höll en muntlig föredragning och visade en power point-presentation om ett förslag på ett ledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete.
Detta system ska vara ett stöd för planering, ledning, kontroll, uppföljning, utvärdering och förbättringar.
Många krav ställs på oss som vi måste följa.
Strukturen av ledningssystemet presenterades.
En kvalitetsmanual håller på att utformas.
Förslag på nämndens ansvar presenterades.
Dokumentation skall ske genom en årlig kvalitetsredovisning och en ledningsgenomgång 1-2 ggr/år.
Kontorets perspektiv är att den består av tre processer: kärn-, stöd- och en ledningsprocess.
Verksamhetsplanen/-berättelsen  skall ha fyra perspektiv:  medborgar-, ekonomi-, medarbetar- och kvalitetsperspektivet.
Kvalitetsledningssystemet skall vara till för att skapa struktur för att säkra och förbättra verksamheten.
Delaktigheten skall ske med medarbetarna och medborgarna genom bl a brukarenkät, samverkan, uppsökande verksamhet.

Ordförande Ebba Busch menar att detta är en genomgång av kontorets och äldrenämndens  sätt att arbeta på.

Sven-Olof Larsson påtalar medarbetarnas (allas) skyldighet att rapportera missförhållanden. Ordförande Ebba Busch svarar att detta kvalitetsledningssystem inte är Vård & bildnings.
Maria Ahrgren berättar  att på vårdboenden kan andra metoder användas, intervjuer tex.

Percy Westerlund undrar om även nämnden för hälsa och omsorg också kommer att ha detta kvalitetsledningssystem? Han undrar också vad det mest kritiska är i systemet?
Direktör Roger Jo Linder berättar att NHO kommer att ha sin egen version.
Maria Ahrgren berättar att det mest kritiska är förankringsarbetet ända ut till alla medarbetare.

Vid frågor ta kontakt med Maria Ahrgren 018-727 78 20.

§50 Föreskrifter KPR/Rådsremiss

Ordförande Ebba Busch föredrar ärendet muntligt. Per Davidsson på kommunledningskontoret fick under hösten 2011 i uppdrag att titta på hur alla råd är uppbyggda. Avstämning skall göras på vilkas närvaro som skall krävas och en skärpning av återkopplingen mellan råden –  nämnderna kommer att ske. Färre politisk medverkan mot att fler nämnder är representerade. Det blir inga radikala förändringar och inga råd försvinner.

Utredningen går upp på kommunstyrelsen i juni och remissförfarande sker under hösten och kommer att gälla från 1 januari 2013. Äldrenämnden äger föreskrifterna för kommunala pensionärsrådet och ser positivt på att representationen utökas.

Percy Westerlund tycker det är bra att något är på gång men att UPS har ej fått svar på hur fullmäktigebeslutet ser ut och om det är borttaget. Alla ärenden som rör äldre måste behandlas i kommunala pensionärsrådet innan äldrenämnden.

§51 Övriga frågor – Höstens möten

Beslut: kommunala handikapprådet beslutar att höstens möten ändras till 14 september 9.00-12.00 och 16 november 9.00-12.00

§52 Sammanträdet  avslutas

Ordförande Ebba Busch tackar för denna termin och påtalar vikten av återkoppling för att få dessa möten så givande som möjligt.

Direktör Roger Jo Linder slutar på kontoret under hösten och kommer då att arbeta med arenafrågor i kommunen. Ny direktör Ingalill Björklund börjar 13 augusti.

Ordförande avslutar därmed dagens sammanträde i kommunala pensionärsrådet.