> Ladda ner som PDF-fil

Plats och tid: KPR — Kommunala pensionärsrådet
Mötesrum: Lokföraren, Bergius
2014-05-08, kl. 16.00-18.35

Ordinarie ledamöter: Förtroendevalda:
Ebba Busch Thor (KD), kommunstyrelsen, ordförande
Rickard Malmström (MP), kommunstyrelsen §53-59
Mats Hansén (M), äldrenämnden, §53-59
Dick Jansson (S), kulturnämnden

Ordinarie ledamöter: För UPS (Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd):
Jan Ask, vice ordförande
Sven-Olov Larsson
Ewon Enqvist

Ersättare: För UPS:
Majvor Fredin
Gunnar Ekman
Mats Hallor

Adjungerad:
Karin Udenius, äldreombudsman

Övriga deltagare: Tjänstepersoner:
Tomas Odin, t.f. direktör HVK
Carina Kumlin, avdelningschef HVK
Magnus Johannesson, avdelningschef HVK
Daniel Karlsson, sekreterare HVK
Per-Anders Öhman, seniorguide HVK §60
Gert Karlsson, seniorguide HVK §60
Lena Thalén, delprojektledare HVK §61
Brita Christiansen, planarkitekt KSU §59
Sofie Andersson Roseli, planarkitekt KSU §58
Ingrid Anderbjörk, chef mark- och exploatering KLK §57

Utses att justera:
Jan Ask  Paragraf 53-63

§53 Val av justerare och fastställande av justeringstid

Jan Ask utses att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringstid bestäms till måndag 19 maj kl. 11.30 i receptionen, plan 4, Stationsgatan 12.

§54 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns enligt utsänt förslag.

§55 Genomgång av föregående protokoll

Föregående protokoll gås igenom.

UPS påpekar att närvaron bland de förtroendevalda i kommunen fortsatt är låg och att detta inte är acceptabelt.

Ebba Busch Thor svarar att man tar denna synpunkt med sig och att man kommer att framföra detta till KPR:s politiska representanter. Den politiska gruppen i KPR kommer också att hålla ett halvtimmes förmöte innan nästa KPR-möte i höst.

§56 Rapport från nämnder

Kommunstyrelsen:

På kommuncentral nivå pågår en omfattande nämndorganisationsöversyn. Förslaget till ny nämndorganisation har varit ute på remiss och innebär att äldrenämnden får ett renodlat äldreomsorgsansvar.

Äldrenämnden:

Ett antal LOV-ansökningar för vårdboende har kommit in till äldrenämnden. En rambudget för nämnden har tagits.

Kulturnämnden:

Enligt förslaget till ny nämndorganisation får kulturnämnden ett totalansvar över både beställar-och utförarperspektivet vilket nämnden också är positiv till. En diskussion pågår också om nämnden ska bli en kombinerad kultur- och fritidsnämnd. Enligt förslaget tillkommer även barn-och ungdomskultur till nämndens ansvarsområde.

§57 Planer på äldreboende, krav vid markupplåtelse

Ingrid Anderbjörk KLK informerar:

I kommunen ansvarar kommunstyrelsen för markfrågor och den strategiska lokalförsörjningen. Tidshorisonten rör sig från konkreta projekt i närtid till översiktlig kommunal planering med ett 30-årsperspektiv. Bevakning av ytor i kommunen för olika typer av ändamål, ex. vårdverksamhet, görs oftast i ett femårsperspektiv. I dagsläget är tre områden på gång för vårdverksamhet, Stenhagen (korttidsboende) samt områden i Slavsta och Flogsta.

Tillskapande av trygghetsboenden är något som är upp till den enskilde fastighetsägaren att svara för. Problematiken kvarstår att det fortfarande är dyrt att flytta till de flesta trygghetsboendena jämfört med att bo kvar i sin tidigare bostad.

UPS undrar om det är fastslaget hur många som kan få plats i respektive boende. UPS tillägger att antalet äldre ökar kraftigt och undrar hur kontoret tänker se till att behovet av boendeplatser tillgodoses på lång sikt.

HVK svarar att förfrågningsunderlaget tillåter ett flexibelt antal platser och att man är i en ständig dialog med utförare och byggföretag. De intresseanmälningar som har kommit in från utförarna matchas mot demografiutvecklingen och det gäller hela tiden att bevaka att utbudet svarar mot behovet. I dagsläget känner HVK att man ligger rätt och har god kontroll över situationen.

§58 Handläggning av planfrågor, påverkan under processen

Sofie Andersson Rosell informerar:

Planhandläggarna utgår alltid från översiktsplanen när man tar fram detaljplanerna som är ett tydligare ställningstagande än översiktsplanen och begränsat till ett specifikt område. Kommunen har planmonopolet, men i framtagandet av detaljplanerna arbetar planhandläggarna också nära de byggföretag som är involverade i respektive detaljplaneprocess. Att detaljplaneprocesserna ibland blir långa beror ofta på att underlaget är otillräckligt.

UPS får som remissinstans både samrådshandlingen och granskningsversionen skickad till sig. Personer och organisationer som inte är remissinstanser kan gå in på kommunens hemsida och ta del av samrådshandlingen och granskningsversionen.

UPS framhåller att kommunen särskilt bör framhålla framkomlighetsperspektivet i planprocessen. UPS tillägger att det är ett problem att överklagandetiderna blir så pass långa vilket förlänger byggprocessen. Kontaktvägarna till kommunens tjänstemän behöver även samordnas på ett tydligare sätt.

Sofie Andersson Rosell svarar att tillgängligheten prövas i detalj i bygglovsskedet. Framkomlighet (som ex. kan innefatta entréer, gång- och cykelvägar mm.) har inte använts som begrepp även om detta perspektiv finns med i planprocessen. Om det skulle vara så att det inte tydligt framkommer att så är fallet kanske man skulle fundera på att tydligare understryka detta perspektiv i processen. När det gäller samordningen på tjänstemannanivå har steg tagits och man är på väg mot ”en väg in” inom mark och exploatering och trafik.

§59 Innerstadsstrategi

Brita Christiansen KSU informerar:

Innerstadsstrategins huvudsyfte är att formulera visionen för innerstaden för 2030 och tanken är att strategin ska gå hand i hand med kommunens översiktsplan. I direktiven till strategin ingick att särskilt lyfta de ”mjuka” värdena. Under arbetet har dialog förts internt och externt och en referensgrupp har också deltagit i arbetet. Strategin kommer behöva följas upp med en handlingsplan och ett brett samrådsförfarande kommer också att hållas.

Innerstads strategin har inte avgränsat och definierat innerstaden ”skarpt” utan använt ”suddiga” gränser.

UPS framhåller att det är bra att en innerstads strategi nu kommer till stånd och att det är bra att man inte sätter någon definitiv gräns för innerstaden. I en växande stad som Uppsala är det viktigt att vara flexibel i avgränsningar och definitioner. Många seniorer bor i stadskärnan och UPS undrar därför vilken roll pensionärerna spelar i planeringen av innerstaden.

UPS tillägger att det är bra att gång/cykel prioriteras i strategin och att ett framtagande av en cykelpolicy därför behöver prioriteras framöver. Problem kan dock uppstå när gående får samsas med cyklister i hög fart och UPS undrar därför hur långt in i stadskärnan de s.k. cykelmotorvägarna kommer att gå.

Brita Christiansen svarar att gångtrafikanter är en prioriterad grupp och att det därför är viktigt att cykelmotorvägarna inte kommer för långt in i stadskärnan. Pensionärerna är en viktig grupp i planerandet av innerstaden men i arbetet med strategin har inte några intressegrupper bjudits in. Däremot ser man det som mycket värdefullt att komma till KPR och här få möjlighet att informera och ta emot synpunkter i frågan.

§60 Årsrapport uppsökande hembesök

Per-Anders Öhman och Gert Karlsson informerar:

Denna årsrapport är den åttonde rapporten i ordningen och präglas i stort av samma frågor som tidigare rapporter. Under 2014 kommer den uppsökande verksamheten bl.a. att ha fokus på att göra sig känd på träffpunkter och hos pensionärsföreningarna som är mötesplatser för många seniorer där man kan nå ut med information.

Under 2013 har, precis som under tidigare år, seniorernas bostadssituation varit i fokus. Den uppsökande verksamheten har goda kunskaper i hur kommunens seniorer bor och upplyser också de äldre om vad det finns för boendealternativ. Det är dock alltid upp till den enskilde själv att fatta det ev. beslutet om att flytta. Många seniorer funderar på att flytta men man kan se att ju äldre senioren blir desto svårare blir det att flytta. Många faktorer påverkar att en flytt inte blir av och det handlar inte sällan om ekonomin. Att flytta till en annan lägenhet innebär ofta en betydligt högre boendekostnad än tidigare.

UPS framhåller att rapporten lyfter fram att vissa seniorer tror att man inte har rätt att äta på restaurangerna på vårdboendena om man inte själv bor på boendet. UPS undrar därför hur man kommer ut med information om detta till seniorerna på ett bra sätt. UPS tillägger att många seniorer i Uppsala bor på landsbygden där servicen ofta är dålig och undrar hur man från den politiska nivån avser att förbättra denna situation.

Ebba Busch Thor svarar att äldrenämnden gett HVK ett utredningsuppdrag att hitta sätt att utveckla seniorlunch utanför Uppsala tätort. Detta är inte helt enkelt då besöksfrekvensen utanför tätorten ofta är ofta låg och det därför blir relativt kostsamt. Man behöver därför titta på särskilda lösningar som att ev. kombinera trygghetsbostäder och seniorbostäder tillsammans.

Gert Karlsson tillägger att en kompletterande lösning kan vara att hitta sätt där skolor erbjuder seniorer att äta. Idag erbjuds detta bara på ett fåtal skolor då man har problem med att hantera pengar och kuponger som betalning för luncherna.

§61 Första hjälpen psykisk hälsa – äldre

Lena Thalén informerar.

Utbildningen i Första hjälpen till psykisk hälsa – äldre, som ges under två heldagar, är utformad av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting. Utbildningen genomförs av HVK:s utbildade instruktörer. Fem utbildade instruktörer finns på HVK. Nästa steg är att utbilda värdegrundsledarna i hemvården. Under hösten kommer utbildningen även att erbjudas till ledamöter i KPR.

UPS framhåller att man tycker att det är mycket bra att denna utbildning erbjuds och undrar om det kommer ställas som krav på utförarna i förfrågningsunderlagen att man ska gå utbildningen.

HVK svarar att man försöker ge samma erbjudande till privata och kommunala utförare men att man inte ställer detta som krav i förfrågningsunderlagen.

§62 Kommande särskilda boenden, senior- och trygghetsboenden

HVK informerar om att följande utförare planerar att starta nya boenden/boendeplatser:

Livets Ord (lokal ej klar) Frösunda (Gottsunda)

Diakonistiftelsen Samariterhemmet (10 nya platser).

Intresseanmälningar om att tillskapa nya boendeplatser har även inkommit från andra utförare.

UPS framhåller att detta handlar om vilka som är beredda att bygga, men att det verkliga behovet av boendeplatser och vad som verkligen byggs är oklart.

HVK svarar att det i förfrågningsunderlagen finns prognoser över behoven av boendeplatser som också uppdateras. Just idag råder balans mellan utbud och efterfrågan och för de kommande 2-3 åren är kunskapen om behovsutvecklingen god. HVK skickar ut en lista över kommande boenden som en bilaga till detta protokoll.

§63 Sammanträdet avslutas

Ordförande Ebba Busch Thor avslutar dagens sammanträde i Kommunala pensionärsrådet.