Plats och tid: KPR — Kommunala pensionärsrådet Mötesrum: Stora Salen, Kungsgatan 62 2017-06-09 kl. 13.00-15.15

Ordinarie ledamöter: Förtroendevalda:
Erik Pelling (S), kommunstyrelsen, ordf. KPR
Stefan Hanna (C), kommunstyrelsen
Jonas Segersam (KD), kommunstyrelsen
Björn Lind (V), omsorgsnämnden

Ordinarie ledamöter: För UPS (Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd):
Jan Ask, vice ordförande KPR
Karin Näslund-Westman

Ersättare: För UPS:
Eva Gosselman
Mats Hallor

Adjungerad:
Karin Udenius, äldreombudsman
Rune Hedman, UPS

Övriga deltagare: Tjänstepersoner:
Daniel Karlsson utredare äldreförvaltningen, sekreterare KPR
Maria Ahrgren planeringsledare, kommunledningskontoret

Utses att justera: Jan Ask Paragraf 23-26 

§23 Val av justerare och fastställande av justeringstid
Jan Ask utses att jämte ordförandenjustera protokollet. Protokolletjusteras måndagen den 19 juni i receptionen på Stationsgatan 12.

§24 Fastställande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkänns enligt utsänt förslag.

§25 Workshop mål och budget 2018-2020
Maria Ahrgren planeringsledare kommunledningskontoret informerar:

Ett starkt ekonomiskt resultat är nödvändigt för att säkra välfärden i framtiden, bl.a. i ljuset av den demografiska utvecklingen. Kommunen har därför arbetat hårt med att sänka nettokostnaderna förhållande till skatteintäkterna.

I delårsboksluten för mars och april 2017 framgår att de sociala nämnderna i sin helhet prognostiseras göra ett negativt resultat för året, vilket inneburit att kostnadsbesparande och intäktshöjande åtgärder har satts in.

Mål och budget består av nio inriktningsmål. Sju mål uppvisar positiv eller oförändrad trend medan två mål uppvisar en negativ trend.

Måluppfyllelsen har blivit mycket lättare att följa upp än tidigare eftersom antalet mål nu är mycket färre. Det innebär också att det är lättare att analysera och se trender och att styrningen blir tydligare.

UPS instämmer i att målen var alldeles för många tidigare och att nio mål låter mer rimligt. Att det finns 81 uppdrag utifrån målen låter däremot väldigt mycket och UPS undrar hur kommunen har resonerat här.

UPS tillägger att kommunen tidigare arbetade med hållbarhetsbokslut och undrar om detta finns kvar.

Maria Ahrgren svarar att det finns en ambition om att begränsa antalet styrsignaler, t.ex. uppdragen. Blir mängden för stor blir det alltid målkonflikter och risk för att olika styrsignaler pekar åt olika håll.

När det gäller hållbarhetsbokslut har nya lagkrav kommit med hållbarhetskrav som i första hand kommer att påverka vissa av de kommunala bolagen. Från och med 2018 kan detta bli aktuellt även för andra delar av kommunen.

Erik Pelling tillägger att andra styrsignaler för hållbarhet finns integrerade i själva mål och budget.

UPS framhåller att tidpunkten för när budgeten antagits har ändrats under årens gång. När man ändrade förra gången till att besluta i juni motiverades detta med att nämnderna skulle kunna hinna anpassa sin verksamhet efter nya förutsättningarna för nästa år.

UPS undrar därför hur man med det nya tidsschemat (med beslut i november) kommer att ge nämnderna möjlighet att anpassa verksamheten till de nya förutsättningarna.

Stefan Hanna svarar att intentionerna i mål och budget läggs fast redan i juni och att möjligheterna till större förändringar därefter är väldigt små. I princip har alltså nämnderna redan i juni stora möjligheter att anpassa nästa års verksamhet efter de nya förutsättningarna.

Erik Pelling tillägger att tjänstemannaförslaget läggs redan i maj och att förslaget går ut till nämnderna på remiss i september.

UPS framhåller att man tidigare varit kritisk till att man inte fått delta och lämna synpunkter i mål- och budgetprocessen. UPS tillägger att man därför att väldigt nöjda med att nu få möjlighet till detta, även om det kanske sker lite väl sent i processen. Avslutningsvis informerar UPS om att man i samband med detta möte avser att lämna in en skriftlig sammanställning av synpunkter på mål- och budget 2018-2020.

Maria Ahrgren informerar avslutningsvis om att fokus i workshopen är tänkt att vara inriktningsmålen 1,2,4 och 7 men att UPS är välkomna att lämna synpunkter även på andra inriktningsmål. Den skriftliga sammanställningen av UPS synpunkter kommer att läggas in och diariföras i mål- och budgetärendet 2018-2020.

Mål 1, Uppsala kommun ska ha en jämställd och hållbar ekonomi
Följande synpunkter framfördes i workshop:

Det finns en risk att inriktningsmålen kan bli för fluffiga vilket kan försvåra styrningen.

Viktigt att jämföra olika typer av indikatorer/jämförande analyser gentemot andra kommuner och använda kunskaperna utifrån detta till åtgärder och utveckling av verksamhet.

För att säkerställa att ekonomin ska kunna vara hållbar måste upphandlingar genomföras professionellt.

Stor del av vården och omsorgen sköts av anhörigvårdare, vilka till övervägande del är kvinnor. Jämställdhetsproblematiken i detta bör lyftas.

Mål 2, Uppsala kommun ska vara attraktivt att leva, verka och vistas i
Följande synpunkter framfördes i workshop:

Viktigt att kommunen är aktiv med att ta tillvara de möjligheter som välfärdsteknik kan ge.

Förtätningen i staden ger negativa effekter för äldres hälsa, detta visar sig också i att indikatorn om ohälsotalen har försämrats i mål och budget. De flesta vill bo i centrum, men det är inte möjligt, då måste man tänka efter i stadsplaneringen.

För det flesta äldre har närområdet större betydelse än för andra åldersgrupper, det är därför viktigt att ha med detta perspektiv i förtätning och planering och att det finns små gröna områden med småparker och gårdar.

Staden är inte gjord för äldre med gångsvårigheter. Cyklister och bussar försvårar för äldre med gångsvårighet att ta sig fram i staden.

God tillgänglighet och trygghet är av central betydelse för äldre och viktigt framför allt när man är mindre rörlig. Tillgänglighets- och trygghet perspektivet behöver därför betonas.

Väldigt viktigt att behålla och utveckla träffpunkterna och seniorrestaurangerna, för att motverka ohälsa. Priset på seniorluncherna bör ligga kvar på 50 kr.

Viktigt att utnyttja användarvänlig teknik och stötta äldre som inte är ”infödda” med att använda IT.

Närområden behöver utvecklas med generationsövergripande mötesplatser och aktivitetsplatser/lekplatser.

Det livslånga lärandet och folkbildningen kan bidra långt upp i åldrarna till en god folkhälsa och behöver därför uppmärksammas vid sidan av den ”reguljära” utbildningssektorn.

Nya linjedragningen av kollektivtrafiknätet innebär att man glesar ut och tar bort hållplatser.

Tillgängligheten på kulturinstitutioner som UKK (hiss) och Stadsteatern behöver förbättras.

Omsorgsboenden (LSS/socialpsykiatri) behöver planeras för alla generationer i nya områden. God tillgång till dessa boenden behöver finnas i centrala lägen i staden då många i nuläget tackar nej till att bo i boenden utanför staden.

Mål 4, Uppsala ska vara jämlikt, med goda levnadsvillkor för invånarna
Följande synpunkter framfördes i workshop:

Kommunen måste ta sitt ansvar i att bidra till att de äldre kan bibehålla en god hälsa. Det behöver därför förtydligas att det tobakspreventiva arbete gäller äldre i lika hög grad som de yngre åldersgrupperna.

Det finns oro och synpunkter kring det nya linjenätet för kollektivtrafiken. Det vore därför önskvärt att skicka ut nya tidtabellen/linjenätet på papper i samband med omläggningen.

Det är kö till att träna på träffpunkterna. Kommunen bör därför fundera på vad man ska stå för gratis och vad som exempelvis Friskis och Svettis kan erbjuda, med och utan stöd från kommunen.

Lokalbristen i kommunen är stor vilket gör det svårt för ideella föreningar att bedriva verksamhet.

Ålderismen är ett stort samhällsproblem, också i Uppsala. Ålderismen som attityd är svår att ändra på och det är därför viktigt att äldres behov också framgår i mål och budget.

Information på modersmålet behöver erbjudas i högre utsträckning, även till äldre.

Insatser behöver sättas in för att äldre att delta i skolverksamhet.

Friskvård för äldre behöver tillgängliggöras mera, exempelvis genom uppsättande av fler utegym.

Mål 7, I Uppsala ska invånare leva ett oberoende liv och få stöd, vård och omsorg utifrån sina behov
Följande synpunkter framfördes i workshop:

Wifi behöver erbjudas på all vård- och omsorgsboenden.

Kommunen har svårt att hitta jobb för ungdomar, man skulle kunna koppla ihop ungdomar med äldre på boenden och träffpunkter och låta ungdomarna hjälpa de äldre med datoranvändning.

Psykisk ohälsa är ett stort problem och kommunen behöver göra ännu mer för att uppmärksamma ensamhetsproblematiken. Den psykiska ohälsan och självmordsfrekvensen är hög bland äldre och framförallt bland äldre män.

Det finns en potentiell konflikt i inriktningsmålet om att leva ett oberoende liv och den enskildes situation som brukare/biståndsbedömningen.

Måltidssituationen för äldre är mycket viktig och behöver uppmärksammas

Kommunen behöver ta ansvar för att fler trygghetsboenden ska kunna byggas

Kommunen måste arbeta förebyggande för att äldre ska kunna bo kvar hemma och planera tidigt för hemtagning.

Uppsökande hembesök bör erbjudas från 75 år.

§26 Sammanträdet avslutas
Vice ordförande Jan Ask avslutar dagens sammanträde i Kommunala Pensionärsrådet och önskar alla deltagare en Glad Sommar.