Möte på Storgatan 11, kl.13-15.30

Närvarande: Karin Näslund Westman, ordf, Brittmari Ekholm, vice ordf, Sven-Erik Bergström, kassör, Britt-Marie Löfgren, sekr, Rune Hedman, Hans Granlund, Inger Sjöberg, Mats Hallor, Dag Fredriksson, Erik Knutsson, Eva Gosselman.

Ej närvarande: Leif Hällström

Inbjudna valberedningen: Lars Borg, Lars O Eriksson, Ulla Myrman

Valberedningens sammankallande Lars Borg börjar berätta om det brev som skickats ut till de olika medlemsföreningarna i UPS. Man har efter detta fått in förfrågan från 2 PRO-föreningar och en SPF-förening om brevets innehåll. Det behöver tillsättas 9 nya ledamöter inför årsmötet nästa år. Nu har PRO nominerat en person, SPF seniorerna två personer, SKPF tre personer och USU kommer nominera två, vilket gör att det kan bli 15 medlemmar i styrelsen nästa år men det står att det skall vara 16 i stadgarna. Förslag från valberedningen att det kanske kan stå antal 11-16 i stadgarna. Ordföranden fortsätter med frågor kring brevet som skickats ut och diskussion kring detta. Ordföranden berättar även att det fattas ca 50 ombud inom SÄV-gruppen där man behöver en som ansvarar för arbetet med gruppen. Efter denna inledning övergår man till kaffepaus. 

1. Mötet öppnas

Ordförande öppnar mötet och dagordningen godkännes.

2. Protokoll-utskickade

De protokoll som skickats ut godkännes 20/10, 28/10, 15/11.

3. Ekonomi

Resultatrapport utlämnad och genomgås. Tips om andra programvaror för ekonomin kommer att följas upp av kassören. Det kommer bli ett positivt resultat för 2021 och förslag är då att man kan avsätta pengar för utbildningsdagar, konferens för SÄV-gruppens deltagare, ev att förse alla inom AU med en bärbar dator och ev arvodera flera ex.vis arbetsgruppsansvariga men man bör inte föreslå någon som är så ung att man måste betala i pensionsavgift det är viktigt att tänka på.

4. Utbildningsdag-planeringsdag

Föreslås att kanske äga rum under januari månad 2022. 

5. Arbetsgrupper

Genomgång vilka som är aktuella för dagen. 

6. Rapporter från arbetsgrupperna

  1. Trafikgruppen– Erik Knutsson har rapporterat vid förra mötet
  2. Stadsplanegruppen– Inger Sjöberg rapporterar från besök i Ekeby där nybyggnation skall utföras. Kvarteret SIV vid Siviatorg där man tar bort alla träd- förslag har lagts från stadsplanegruppen. Inlaga om Sydöstra staden om spårvägen och broar över Fyrisån. 
  3. Landsbygdsgruppen– en person är nominerad till gruppen. 
  4. Stadgegruppen– skall startas upp
  5. TITA-gruppen med kommunen är avslutad. 
  6. KPR– redogörs för frågor som togs upp och avhandlades den 26/11
  7. ÄLN– inga minnesanteckningar gjordes vid förra mötet, nytt möte 1/12 eller 6/12. 
  8. SÄV– Eva Gosselman rapporterar från mötet den 19/11 där ca 30 ombud var närvarande. ÄLN´s ordförande Eva Christiernin redogör och avdchef för SÄBO berättar att av miljonerna som kommunen fått från staten 2021 har ÄLN fått 40 milj till sitt förfogande. Bland annat skall man öka digitaliseringen för dom äldre samt införskaffat elcyklar till hemtjänstpersonalen. Redovisning av nöjdheten bland kommunens äldre visar att 2019 låg Uppsala 4 från slutet men 2021 låg man sist. Nästa SÄV-möte sker den 2 mars 2022 då man skall träffas i nya stadshuset. 

7. Sammanträdeslokal from. 2022

Sammanträden kommer att hållas på nedre våningen from. januari 2022. Sammanträdesdagar har skickats ut tidigare. 

8. Information

Diskussion angående programgruppens placering- inom UPS eller tillhöra Träffpunkten, Teamsmöte 29/11 kl.15.00 med ÄLN´s representanter angående detta. 

9. Övriga frågor

Fråga från Rune Hedman om WEB-sidan hur väl den fungerar. Svar att det har börjat fungera bra nu när vi har fått en som är anställd för detta uppdrag 10 tim per vecka. 

10. Nästa styrelsemöte

Nästa möte 15/12 med julbord, start kl.12.00. Förslag att inbjuda den revisorer som deltog på ett styrelsemöte, sammankallande för valberedningen, värdinnan på Storgatan 11 och vår webbredaktör.

11. Avslutning

Ordföranden avslutar mötet och påminner om städningen av lokalen.