Plats: Storgatan 11, Uppsala. Tid: 13.00-16.00

1. Sammanträdets öppnande

Mötet öppnas av ordförande och sedan sker en presentation av de närvarande och vi får en tillbakablick på året som gått och hur läget ser ut idag, både av ordförande och av kassör, och hur läget såg ut före 20191231 då kommunen tog över träffpunkten från UPS.

2. Närvarande:

Karin Näslund-Westman, ordförande, Sven-Erik Nyström, kassör, Brittmari Ekholm, vice ordförande, Britt-Marie Löfgren, sekrreterare, Hans Granlund, Eva Gosselman, Dag Fredriksson, Mats Hallor, Per Lundberg, Ulla Hjelmqvist, Inger Sjöberg, Erik Knutsson.

Gäst: Stig Roos, revisor

Meddelat förhinder: Leif Hällström, Rune Hedman.

3. Dagordning

Genomläses och godkännes med tillägg av punkt 9 e.

4. Justerare

Till att justera dagens protokoll valdes Hans Granlund.

5. Anmälan av protokoll

a)Styrelseprokoll 20120526, b) AU protokoll 20210517 och 20210816, godkändes samtliga som tidigare skickats ut.

6. Ekonomi

a)Kommunbidrag  b)Verksamhetsplan  c)UPS arbetsordning

Kommunbidrag är sökt för 2022-viktigt att ansvarig för varje arbetsgrupp redovisar hur många som deltar vid varje möte i gruppen för att få ut bidraget. Programgruppen söker separat bidrag finns för närvarande 40 tusen som inte är använda pga pandemin. 

UPS arbetsordning (organisation). Stig Roos ger sin syn på UPS arbete och framhåller vikten med attestordningen. Diskussion om UPS arbetsordning som godkändes av mötet. 

KAFFEPAUS– under vilken det beslutades att kaffegruppen får inköpa plastmuggar, pappersassietter och plastskedar för att slippa disk. 

Verksamhetsplanen har genomlästs av mötesdeltagarna och godkändes och skickas till höstmötet. 

d) Kassören tar upp angående ej inbetalda medlemsavgifter, för 2020 är det 6 föreningar och för 2021 är det 18 föreningar som ej betalat. Viktigt med antal medlemmar, belopp och år på inbetalningsavin. 

Förslag kommer från Mats Hallor för att man kanske kan vara ombud för flera än sin egen förening och informera. AU tar upp detta vid nästa möte.

7. Arbetsgrupper

Krav att ha 4 möten/år om 2 tim samt att minnesanteckningar måste skrivas vid varje möte med angivande av tid och antal deltagare. Man kan ta in deltagare utanför styrelsen men då måste detta anmälas till AU. Därefter genomgång av de olika grupperna vilket godkändes av styrelsen.  

8. Planering för HT 2021

Ordförandekonferens 8 oktober, AVK som tema inbjudna Kenny Jansson, Helene Stenlund och någon representant från polisen. 

Höstmöte 28 oktober i Korskyrkan. Malin Sjöberg Högrell, landstingsråd, kommer deltaga. Till att pricka av deltagande medlemmar valdes Eva G, Brittmari E och Hans G. 

Årsmöte i Korskyrkan 31 mars 2022 dit ÄLN`s ordförande Eva Christiernin blir ordförande. Förslag att Karin N-W tar kontakt med Birgitta Dahl om deltagande. 

Planeringsdag föreslås äga rum på båt men få vill åka varför Karin får i uppdrag att hitta annan lösning. 

ÄLN 16/9 och KPR 17/9 där lokal måste beställas. Karin sammanställer de olika ämnena att ta upp, t ex tema säkerhet för äldre, våld i nära relationer. Ulla H sammankallar och skickar till Karin. 

9. Rapporter

ÄVK, KPR 17/9, ÄLN 16/9, Hemsidan, SÄV.

Information om hemsidan där Karin och Sven-Erik haft möte med hemsidesansvarig, som skall jobba 10% för UPS, om vad som skall ligga på hemsidan.

10. Information

MAR-ansvarig rehabiliteringssköterska har varit i kontakt med Karin med förfrågan om vad UPS känner till om MAR. Journalist Matilda Jerry varit i kontakt med fråga vad känner UPS till om pensionärers skulder. LÖK 2/9 per e-post. UPS kontor hålls stängt. 

11. Kulturhuvudstad 2029

Inger Sjöberg informerar om att Uppsala vill bli kulturhuvudstad 2029.

12. Nästa styrelsemöte

22 september på Storgatan 11 kl.13-16

13. Avslutning

Ordförande avslutar mötet och tackar styrelsen.