Trafikgruppen för UPS består av följande deltagare:

Eric Knutson, sammankallande
018.460392@telia.com
0767773555

Mats Hallor
mats.hallor@gmail.com
0733788758

Hans Granlund
hans.granlund@hotmail.se
0730943830

Dag Fredriksson
dag.e.fredriksson@gmail.com
0706569780

Arbetsgruppen Trafik har tagit upp följande områden med krav på konkreta åtgärder:

 1. Luftkvalitéer och olika föroreningar som påverkar oss.
 2. Tillgänglighet för cyklister och fotgängare på våra gator och parker.
 3. Eriksbergs skogar och även andra har en livsviktig funktion.
 4. Tidigare inkomna krav på förbättringar för oss trafikanter.

1 – Luftkvalitéer och olika föroreningar som påverkar oss.

Största problemet med luften i Uppsala är partiklar från all vägsand som används vid halkbekämpning. Partiklar av dubbdäck är högst obefintlig och ska jämföras med all den sand som mals sönder av däcken och då bildar fina partiklar, damm. Vid sopning på våren rör man upp dammet som därmed förflyttas.
Kommunen ska dammsuga upp allt som ligger på gator o torg inte borsta inkl damm.

Kväveoxider och marknära ozon är den stora boven i vägtrafiken för vår lokala luftkvalitet.
Kommunen skall undersöka halterna av kväveoxider och marknära ozon.

Kännedom finns att sopförbränningen släpper ut lite otrevligheter som blåser iväg och hamnar någon annanstans som diffusa föroreningar.
Kommunen skall undersöka detta och åtgärda att all sopförbränningens utsläpp tas omhand.

Kännedom finns att verkstäder och industrier stundtals är ett problematiska med tex lacker, lösningsmedel etc som släpps ut till luften.
Kommunen skall undersöka detta och åtgärda det.

2 – Tillgänglighet för fotgängare på våra gator och parker.

Uppgrävning av trottoarer med därefter dålig lappning medför stora risker av skarvar och  håligheter. Fall och snubbelrisken är stor.
Kommunen skall genom tillsyn undersöka och åtgärda detta.

El-sparkcyklar skall förbjudas i Uppsala trafiken, de far fram utan hänsyn till gångtrafikanter och är totalt laglösa. De använder ingen hjälm och slänger el-sparken efter användning.
Kommunen skall genom lokala föreskrifter förbjuda alla el-sparcyklar och öva tillsyn och undersöka åtgärder för detta.

Kommunen bygga mer hus på parkeringsplatser och med förtätning har problem uppstått för viktig trafik, och att vi dessutom fått avsmalnande gångbanor.
Kommunen skall vid planering byggnation och genom tillsyn undersöka och åtgärda detta.

Trottoarer sluttar från huskroppar ned mot gatuplanet som medför otaliga problem för äldre, handikappade och familjernas barnvagnar. Man känner obehaget av snedden mot gatan och en del ramlar och slår sig illa. Vid flera tillfällen går man hellre på gatan. Viss lutning ska förekomma för vattnets och regnets avrinning
Kommunen skall ha tillsyn och undersöka och åtgärda att räta upp sneda trottoarer.

3 – Eriksbergs skogar och även andra grönområden har en livsviktig funktion.

Uppsalas föråldrade byggplaner saknar till stora delar en rättvisande riskanalys och saknar helt den klimat-och miljötänk som fordras för planering av en framtida hållbar miljö.
Den massiva nedhuggningen av träd i staden bidrar till tanken att politiker saknar insikter i den omsättning av koldioxid till syre som är viktig för oss Uppsalabor. Träden bidrar till en (viktig, oundgänglig?) eftersträvansvärd friskare luftmiljö i staden.
Kommunen skall vid planarbetet och vid tillsyn, undersöka och åtgärda så att onödigt många större träd inte tas bort.

4 – Tidigare inkomna krav på förbättringar för oss trafikanter.

 • Kollektivtrafiken måste förbättras med fler hållplatser.
 • Hållplatserna måste byggas in för att lämna fram övrig trafik.
 • Oskyddade trafikanter måste skyddas på alla sätt även vintertid.
 • Anropstrafik måste förbättras speciellt för landsbygden.
 • Snömassor skall inte skyfflas över på trottoarer eller framför portar eller utfart.
 • Varje vinter skall snöröjning och sandning ske frekvent runt Stabbyskogen.
 • Uppgjorda skidspår skall inte förstöras av fotgängare, hundar, hästar eller cyklar.