Bakgrund till förslaget är ”Utredning rörande möjligheterna att tillämpa lagen om valfrihetssystem vid upphandling av särskilda boenden”. Denna utredning lämnar en del frågor att få svar på, varför våra tankar därom bifogas. Vad gäller förslaget till förfrågningsunderlag vill vi framföra följande: förslaget är baserat på erfarenheter från LOU-upphandling och på erfarenheter från andra kommuner. Därför är förslaget som helhet välgrundat. Likväl finns några punkter som föranleder påpekanden och frågor.

>> Läs UPS:s remissvar (PDF-fil)