Remissvar på:

Planbeskrivning
Detaljplan för Östra Sala backe, etapp 2
Normalt planförfarande
Dnr PBN 2014-001124

Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd svarade utförligt på samrådet rörande detaljplanen den 3/11 2015. Vårt yttrande finns inte med i samrådsredogörelsen. Hur det kan komma sig undrar förstås vi. Av denna orsak återges svaret in extenso som bilaga nedan.

En jämförelse mellan denna planbeskrivning och 2015 års detaljplan visar att några för oss väsentliga förändringar inte gjorts. Därför kvarstår våra synpunkter och krav sådana de framgår i bilagan.

Som exempel på en brist ser vi att bilagan ”Platsspecifika utformningsprinciper”, som förvisso är väl utformad, helt saknar äldreperspektiv.

För UPS enligt uppdrag,

Sven-Olov Larsson

 

>> Detaljplanen på Uppsala kommuns hemsida.