Dnr PBN 2014-000244

Planprogrammet noterar att vid en nyplanering av hela kvarteret Hugin bedöms programområdet kunna inrymma cirka 65 000 m2 bruttoarea ovan mark (så kallad ljus BTA) nya lägenheter, kontor, verksamheter, handel och förskola som fyller gator och platser med liv.

I det följande finns inte ett ord om planering för äldres behov. Planprogrammet är således ett typexempel på stadsplanering utan äldreperspektiv. Det är UPS uppgift att inte bara tillföra utan också kräva detta perspektiv.

En utgångspunkt är Uppsala äldreförvaltnings planering för äldres boende. Det antagna boendeprogrammet berör äldres hela boendesituation och –behov. I bilaga till § 55 äldrenämndens sammanträdesprotokoll från den 28/4 2016 finner vi att inom Uppsala tätort prognostiseras ett betydande underskott av lägenheter år 2020 om inte nya lägenheter tillskapas. Vidare läste vi i Uppsala Nya Tidning den 16/4 att äldreförvaltning utreder möjligheten att få till stånd serviceboenden för äldre med behov av gemenskap och närhet till service utan att vara sjuka nog för plats på vårdboende.

Detta, tillsammans med kvarterets Hugins storlek och läge i centrala Uppsala, gör att UPS finner det idealiskt för olika typer av boende för äldre: vård- och omsorgsboende, trygghetsboende, seniorboende och, om äldreförvaltningen finner ett fungerande koncept härför, serviceboende. Med närhet till torg, park, årummet, vård och tillkommande service är denna lokalisering idealisk.

Vi finner delområde A lämpligast, men viktigast är att denna satsning kommer till stånd inom kvarteret Hugin.

Hamnesplanadens utveckling med ett väl tilltaget parkstråk från Fyrisån mot Kungsängstorg blir därmed särskilt viktig. Befintliga träd och buskar bör bevaras i så långt möjligt. Där måste finnas en väl avgränsad promenadväg försedd med sittplatser för vila och som inte blir cykelväg.

Ut- och ombyggnad av Dragarbrunns- och Kungsängsgatorna är välkomna, men de får inte bli barriärer för promenadstråk och cykelväg.

Årummet ligger inom bekvämt avstånd. Det avgränsas idag av omfattande fordonstrafik på Östra Ågatan. Denna trafik måste begränsas avsevärt och tillgängligheten och attraktiviteten förbättras. Hamnplanen måste göras om till en plats att vistas på som del i allmänhetens årum.

Kvarteret Hugin måste bevaras från alltför höga och påträngande byggnader längs Östra Ågatan. Byggnader bör inte bryta för mycket mot den äldre bebyggelsen längs gatan mot Islandsbron. Detta motiveras också av den rikliga grundvattenförekomsten. Visserligen talas om skyddande lager. Höga hus kräver djup pålning och vertikala sprickor i lagret ovanför grundvattnet kan bildas. Därmed kan skyddet lätt penetreras. Ett grönområde närmast gatan måste sparas.

Sammanfattningsvis kräver UPS följande:

  • Kvarteret Hugin blir ett nödvändigt tillskott med olika boendeformer för Uppsalas växande äldre befolkning.
  • Möjligheterna att åstadkomma attraktiva närmiljöer med torg, park och årum tillvaratas.
  • Ut- och ombyggnad av Dragarbrunns- och Kungsängsgatorna välkomnas – men de får inte bli barriärer för gång-och cykelvägar.
  • Bebyggelse mot Östra Ågatan begränsas både utifrån stadsbild och som värn för grundvattnet. Ett avskärmande grönområde närmast gatan bevaras.

 

Uppsala den 4/5 2016

För Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd
Enligt uppdrag

Sven-Olov Larsson

 

> Detaljplaner öppna för synpunkter (Uppsala kommun)

> Avslutade samråd eller granskning 2016 (Uppsala kommun)