Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd har beretts möjlighet att yttra sig över: Bro över Fyrisån, Uppsala kommun 2014-02-28, Dnr 2012/20082

Världsarv, påverkan och tillgänglighet
Med tanke på att det finns långt framskridna planer att göra områden kring Åstråket till världsarv bör väg dras för att orsaka minst skadeverkan. Viss risk finns att utsläpp  kan skada unik växtlighet kring Kungsängen, intressant fågelliv, aspen i Fyrisån  och minskar möjligheten att inrätta världsarv. Strövområden bör förses med anslutningar som underlättar framkomlighet för handikappade och rullstolsburna, detta behöver förtydligas i avsnittet om tillgänglighet.

Grundvatten, inre skyddszon
Genom hårt uttag av grundvatten har St Eriks källa, Hospitalskällan. Slottskällan sinat. Man lånar vatten från Fyrisån som efter filtrering genom grusåsar kompenserar dricksvattenbehovet. Med tanke på att planerad väg passerar inre skyddszon behöver särskilda skyddsåtgärder vidtas för att inte trafik eller annan verksamhet kan skada grundvatten. Alla förändringar inom inre skyddszon som kan skada dricksvattenförsörjning måste undvikas. Undantag som kan skada den långsiktiga vattenförsörjningen kräver därför tydliga beskrivningar hur extra skydd ska anläggas.  Studier borde ha presenterats som visar att grundvatten skyddas av de tänkta åtgärderna – inte bara planer.
Viss begränsning av trafik med farligt gods och petroleumprodukter bör inrättas med hänsyn till gällande bestämmelser.

Vattenreningsverk, kontaminering och påverkan av ökad biltrafik
Upptaget av föroreningar i reningsverkets dammar behöver beaktas då luftning och sedimentering kan påverkas av ökad trafik.
Vattenkvalitén bör även ses över då man informerats om att dricksvatten har höga uranhalter men inget påtagligt har gjorts. Socialstyrelsen förordar en rekommendation av 15 mg U/L mot nuvarande 20-30 mg U/L men trots rekommendation har man valt att inte vidta åtgärd.

Hälsoaspekter, behov av frisk luft
Enligt studier av LVF 2009, 2010 har Uppsala haft problem med bristande luftkvalité, t.ex. partikelflöde, nitrösa gaser. Då dessa komponenter kan förväntas öka med ökat trafikflöde, 12000 bilar/dygn bör krav ställas på t.ex. dubbfritt i den planerade leden för att minska mängden skadliga partiklar.
Om ozonhalten tillåts öka, riskerar man vidare att öka astmaattacker, allergier varför det är tveksamt att tillåta högt bilflöde om man samtidigt avser att klara miljökvalitetsnormerna. Nya mätpunkter  för partikelutsläpp, NOx, PAH inrättas som visar att miljömålen klaras.

För Plan och byggruppen inom Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd,

Sten Lundgren
Sammankallande