Datum: 2021-04-28
Tid: 9.00-11.20
Lokal: Digitalt via Teams

Närvarande

Förtroendevalda:
Eva Christiernin (S), kommunstyrelsen, ordförande KPR
Tobias Smedberg (V), äldrenämnden
Gunnel Borgegård (L), äldrenämnden
Erik Boman (S), idrotts- och fritidsnämnden
Anna-Karin Vaz Contreiras (KD), gatu- och samhällsmiljönämnden
Salem Sarsour (S), omsorgsnämnden

För UPS (Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd):
Ordinarie ledamöter:
Karin Näslund-Westman, vice ordförande KPR
Sven-Erik Nyström
Britt-Mari Ekholm
Britt-Marie Löfgren
Ersättare:
Mats Hallor
Per Lundberg
Inger Sjöberg
Ulla Hjelmqvist §6–10

Övriga deltagare:
Tjänstepersoner:
Daniel Karlsson, utredare vård- och omsorgsförvaltningen, sekreterare KPR
Lenita Granlund, förvaltningsdirektör vård- och omsorgsförvaltningen § 1–7
Carina Juhlin, biträdande förvaltningsdirektör vård- och omsorgsförvaltningen
Kenny Jansson, samordnare äldrevänlig kommun vård- och omsorgsförvaltningen
Heléne Stenlund, äldreombudsman vård- och omsorgsförvaltningen
Yvonne Jonsson, avdelningschef vård- och omsorgsförvaltningen § 1–4
Tala Raha, chef marknad och kommunikation Uppsala Bostadsförmedling § 1-5

Frånvarande

Förtroendevalda
Jonas Segersam (KD), kommunstyrelsen
Alfonso Marin (KD), kulturnämnden

Mötespunkter

Paragraf 1–10
Utses att justera: Paragraf: 1–10
Sekreterare: Daniel Karlsson
Ordförande: Eva Christiernin
Justerande: Britt-Marie Löfgren

§ 1 Val av justerare och fastställande av justeringstid

Britt-Marie Löfgren utses att jämte ordföranden justera protokollet. Protokollet skickas ut för godkännande per mejl den 7 maj och justeras sedan per post.

§ 2 Fastställande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkänns enligt utsänt förslag med följande ändringar:
Punkt om mål och budget utgår på grund av sjukdom. Föredragande handläggare bjuds in till separat möte med UPS innan sommaren för dragning.
Punkt tillkommer gällande utvärdering av krishantering inom äldreomsorgen under coronapandemin.

§ 3 Godkännande av föregående protokoll

Föregående protokoll godkänns.

§ 4 Kösituation vård- och omsorgsboende

Yvonne Jonsson, avdelningschef vård- och omsorgsförvaltningen informerar:
I dagsläget så finns ett betydande överskott av lägenheter inom särskilt boende i kommunen och ansökningarna har inte varit i nivå med antalet lediga lägenheter. Vecka 15 i år fanns 202 lediga lägenheter. Under perioden januari-mars så öppnades totalt 40 nya lägenheter i kommunen och fler kommer att öppnas i närtid. Antalet boendebeslut var dock ungefär lika många 2019 som 2020, vilket ändå visar på att det var många som flyttade in, även under pågående pandemi.

UPS framför följande synpunkter/frågor:
Hur länge efter att man tackat ja tar det innan man får flytta in på särskilt boende?
Tidigare så har väntetiderna ofta varit betydande för att flytta in på boende. Att det finns ett överskott på platser måste betyda att situationen är betydligt bättre idag. Dock så har det inkommit synpunkter till UPS om att det ändå kan vara svårt för den enskilde att få en plats.
UPS har länge velat att jämförelseverkstyget på kommunens hemsida gällande de särskilda boendena uppdateras, vad är läget gällande detta?

Eva Christiernin framför följande frågor:
Nu under pandemin när fysiskt avstånd måste hållas, har man då ändå kunnat ordna så att den enskilde kunnat besöka lägenheten innan inflytt?
Hur stor är andelen tomplatser på boendena?

Vård- och omsorgsförvaltningen ger följande svar:
Yvonne Jonsson framhåller att det går ganska snabbt att erbjuda platser till den enskilde, nu när det finns ett stort överskott. När erbjudande skickats ut har man tio dagar att tacka ja med vissa undantag. I vissa fall kan det till och med gå väl fort för den enskilde, som inte alltid hinner förbereda sig mentalt på flytten.

Lenita Granlund framhåller också att det är bra att det snabbt går att erbjuda den enskilde en plats på särskilt boende. Dock ska en balans av behovet och utbudet eftersträvas då ett stort antal tomma lägenheter inte är önskvärt. Arbete pågår därför för att uppnå balans mellan utbudet och behovet av lägenheter.

Yvonne Jonsson tillägger att det finns totalt 38 särskilda boenden i kommunen. Samtidigt som det finns ett betydande överskott av platser totalt så kan det därför, om man söker sig till boenden som är särskilt populära, upplevas som att det finns en platsbrist.

Daniel Karlsson svarar att arbete pågår med jämförelseverktyget med målet att detta ska kunna sjösättas under nästkommande år.

Yvonne Jonsson svarar att de flesta boenden försökt få digital kontakt med anhörig för att visa lägenheten digitalt. Boendena erbjuder nu också i vissa fall skyddsutrustning för att möjliggöra besök av lägenheter på plats. Yvonne Jonsson svarar att beläggningsgraden i dagsläget är 71 procent på LOV-boenden och 86 procent på boenden inom ramen för LOU och egen regi. Tidigare innan den pågående pandemin har beläggningsgraden varit ca 85–90 procent totalt.

För mer information se bilaga 1 (OBS: saknas)

§ 5 Kösituation inom Uppsalas seniorbostäder

Tala Raha, chef marknad och kommunikation på Uppsala Bostadsförmedling informerar: Under pandemin har visningar inte kunnat erbjudas. Ambitionen är att digitala visningar ska kunna erbjudas, detta har dock inte gått lika fort som förmedlingen önskat.
Bostadsförmedlingen rekommenderar båda äldre i ett hushåll med två personer att ställa sig i bostadskön. Detta då hyrestiden endast kan överlåtas vid dödsfall och inte om exempelvis ens partner flyttar in på särskilt boende.

UPS framför följande synpunkter/frågor:
Landsbygden behöver också seniorboenden och fler av dessa behöver byggas utanför Uppsala stad.
Det som byggs i dagsläget är dyrt och i vissa fall enligt onödigt hög standard. Det borde kunna gå att tillskapa dessa bostäder billigare. En lösning skulle kunna vara att omvandla en del av det överskott på kontor som uppstått efter pandemin till bostäder istället. Det viktiga är att det finns funktioner och mervärden kring bostaden som äldre efterfrågar, exempelvis grönområden och möjlighet till umgänge i gemenhetslokaler.
Avgiften i bostadskön har höjts men detta har inte informerats om och förmedlats ut på ett tillfredsställande sätt.

Tala Raha ger följande svar:
Bostadsbehovet för den äldre målgruppen kan variera väldigt mycket från person till person. Det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv då alla äldre inte vill bo i just seniorbostäder. Det byggs väldigt mycket nytt, många äldre kan vilja flytta till nya ordinarie bostäder som är tillgängliga.
Bostadsförmedlingens verksamhet behöver gå runt men ska inte gå med vinst. Förmedlingsavgiften har reducerats sedan starten och köavgiften har därför höjts. Bostadsförmedlingen är en digital förmedlingstjänst och höjningen har kommunicerat via nyhetsbrev och via webb. Stöd från förmedlingen erbjuds dock även till den äldre åldersgruppen via telefon. Bostadsförmedlingen tar med sig UPS synpunkt i frågan.

Eva Christiernin framhåller att det finns tydliga tecken på att det saknas seniorbostäder i Uppsala, även om det är svårt att dra slutsatser utifrån de lägenheter som förmedlats på grund av att de är så få. Kommunen har arbetat med detta under de senaste åren men de höga hyresnivåerna i nyproduktion gjorde att frågan inte kom vidare. Ett omtag har nu inletts där en del av fokus ligger på ombyggnation av det befintliga beståndet. Samtidigt så pågår en hel del projekt, bland annat projektet ”Max 4lax” som är ett seniorboende som fokuserat på målgruppen äldre kvinnor med lägre inkomster.

För mer information se bilaga 2 (OBS: saknas)

§ 6 Aktivitetsdagar för äldre

Erik Boman, idrotts- och fritidsnämnden informerar:
Aktivitetsdagarna är ett samarbete med RF-SISU Uppland. På idrotts- och fritidsnämndens sammanträde framfördes även synpunkter på att aktiviteterna endast fanns i Uppsala stad. Stadsbyggnadsförvaltningen tog därför med sig att om dessa dagar faller väl ut kan detta även utvidgas till platser på landsbygden.

Anna-Karin Vaz Contreiras framhåller att det är positivt att aktiviteterna är tillgänglighetsanpassade och att det är bra att landsbygden inkluderas.

För mer information se bilaga 3 (OBS: saknas)

§ 7 Utvärdering av krishantering inom äldreomsorgen under coronapandemin

Lenita Granlund och Eva Christiernin informerar:
I höstas beslutade äldrenämnden och kommunstyrelsen att en extern granskning skulle göras av Uppsala kommuns hantering av Coronaepidemin. Rapporten blev klar i förra veckan och pekar i mångt och mycket på liknande brister som den nationella Coronakommissionens delbetänkande och IVO:s granskningar gjort. Nu har en kraftsamling för äldreomsorgen påbörjats där åtgärder för att möta SWECO:s rekommendationer omhändertas inom ramen för en plan för välfärdsutveckling. Planen framarbetas i samverkan med bland annat fackliga representanter och UPS och ska antas i äldrenämnden den 6 maj.

Salem Sarsour undrar, utifrån att det saknas sjuksköterskor, om det är möjligt att kompetensutveckla de många undersköterskor som utbildas till sjuksköterskor.

UPS framhåller att dagens föredragning inger hopp och att den sammanslagna HSL-organisationen ger möjligheter för en bättre effektivitet framöver.

Lenita Granlund svarar att det förelåg en brist på sjuksköterskor och en alltför hög andel bemanningssjuksköterskor redan innan pandemin och att denna situation kvarstår. En särskild projektledare har tillsatts kopplat till detta. Sjuksköterskor är legitimerade vilket innebär att undersköterskor inte snabbt kan vidareutbildas till sjuksköterskor. Däremot så kan undersköterskor utföra delegerad hälso- och sjukvård för att avlasta sjuksköterskorna. Detta kan göras i högre utsträckning, men kräver då sjuksköterskor på plats för lära undersköterskorna detta.

UPS framhåller vikten av att säkerställa basala hygienrutiner inom äldreomsorgen. Inspiration kan hämtas från exempelvis flyget. Det handlar om enkla rutiner som kan läras ut genom exempelvis filmer, språkkunskaper ska inte behövas för att man ska kunna tillgodogöra sig dessa.

Anna-Karin Vaz Contreiras tillägger att detta är en ledningsfråga och att chefer måste se till att medarbetare inte tillåts gå ut i verksamheten innan man kan hygienrutinerna och fått en introduktion. Det behövs därför stöd till chefer och ledare i detta.

Lenita Granlund instämmer i att chefer och ledare måste äga denna fråga och ges förutsättningar för detta. Förvaltningen arbetar med detta kontinuerligt, exempelvis genom att nöta rutinerna kontinuerligt och genom samverkan mellan Region Uppsala och förvaltningens chefer och ledare.

För mer information se bilaga 4 (OBS: saknas)

§ 8 Lägesrapport äldrevänlig kommun

Kenny Jansson och Heléne Stenlund framhåller att det finns möjlighet att utforma den återkommande dragningen om äldrevänlig kommun på KPR efter önskemål och behov på det aktuella sammanträdet. Detta skulle även göra att det finns möjlighet att bjuda in någon som är mer lämpad att svara på specifik fråga, om särskilt intresse av detta finns i förväg.

Eva Christiernin svarar att detta är en bra idé och att detta kan stämmas av och samlas ihop innan dagordningen fastställs för respektive möte. Dessutom behöver kommunturnén inom ramen för äldrevänlig kommun återupptas så snart som smittläget tillåter.

UPS instämmer i att det är väldigt viktigt att så sker så snart som möjligt.

För mer information se bilaga 5 (OBS: saknas)

§ 9 Dagordning för kommande möte

Följande punkter tas med till dagordningen för kommande möten i KPR:

  • Bostäder för äldre i staden och på landsbygden, vad är på gång?
  • Grönytor i Uppsala kommun
  • Fysiska miljön i Uppsala stad/trafikmiljön
  • Dragning av kommunens äldrevägledare
  • Bidrag för äldre för fysisk aktivitet
  • Dragning av mobila närvårdsteamet

§ 10 Sammanträdet avslutas

Ordförande Eva Christiernin avslutar dagens sammanträde i Kommunala Pensionärsrådet.