> Ladda ner som PDF
Mellan pensionärsrörelsen i Uppsala kommun, företrädd av Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd (UPS), och Uppsala kommun har följande samverkansavtal tecknats.

Syfte
Avtalet syftar till att tillföra kommunstyrelsen, nämnderna, de kommunala bolagen och produktionsstyrelserna den kunskap och erfarenhet pensionärsrörelsen besitter. Avtalet syftar också till att underlätta för pensionärsrörelsen att tillvarata äldres intressen i den kommunala planeringen och verksamheten.

Med pensionärsrörelsen avses här alla pensionärsorganisationer som är verksamma i Uppsala kommun.

Samarbetsformer
Kommunstyrelsen, nämnderna, Uppsala Stadshus AB, och produktionsstyrelserna ska tillsammans med pensionärsrörelsen fatta beslut om sina samverkansformer. Inom ramen för dessa skall man se till att man tillhandahåller dagordning, handlingar och protokoll från nämndernas sammanträden. UPS åtar sig att vara mottagare av alla handlingar för vidare information till de pensionärsföreningar som omfattas av avtalet.

Kommunstyrelsen, nämnderna, de kommunala bolagen och produktionsstyrelserna ska bereda pensionärsrörelsen insyn och/eller medverkan i den omfattning och i de former parterna överenskommer. Detta innebär att pensionärsrörelsen, ska beredas möjlighet att ingå i utredningar, arbetsgrupper och referensgrupper inom området, ska erbjudas möjligheter till samråd under beredning av ärenden, samt beredas möjlighet till yttrande inför beslut.

I ärenden som ingår i kommunens årliga planeringsprocess (mål och budget), nämndernas inriktning (verksamhetsplaner) och produktionsstyrelsernas åtaganden (verksamhetsplaner) samt i andra ärenden av större vikt, skall kommunstyrelsen svara för tidig information i syfte att pensionärsrörelsens erfarenheter och synpunkter kan vägas in förebeslut.

Kommunala pensionärsrådet (KPR)
Kommunstyrelsen ansvarar för att det finns ett kommunalt pensionärsråd. I pensionärsrådet kan samverkan ske kring alla frågor som berör kommunens äldrepolitik. Kommunstyrelsen beslutar efter samråd med UPS hur rådets sammansättning skall vara.

Tjänstemän från alla kontor, förvaltningar, och bolag ska på rådets uppmaning förse rådet med information.

Till KPR:s uppgift hör också att arbeta med informationsspridning och opinionsbildning inom äldrepolitikens område.

Ekonomisk ersättning
UPS representanter i KPR skall ersättas enligt samma regler som kommunens förtroendevalda. För att möjliggöra för UPS att sköta sitt åtagande till pensionärsrörelsens olika föreningar erhåller UPS ett årligt verksamhetsstöd.

Giltighet
Detta samverkansavtal förutsätter godkännande av kommunstyrelsen och Uppsala Stadshus AB. Det gäller från den 1 november 2015 och tillsvidare. Om någon av parterna så önskar kan avtalet sägas upp med en uppsägningstid på sex månader.

 

Uppsala den 6/11 2015

För Uppsala kommun
Marlene Burwick (S)
Ordförande kommunstyrelsen och Uppsala stadshus AB

För Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd UPS
Jan Ask
Ordförande Uppsala pensionärsföreningars samarbetsråd