Under kommundelstiden (1987-2002) hade varje kommundel ett eget pensionärsråd. Därefter delades kommunen upp i socialdistrikt och äldreboendet följde dessa gränser. Inom varje område fanns pensionärsråd som utsågs av pensionärsföreningarna. De hade i uppgift att diskutera med utförarna om vårdens utformning utifrån de äldres behov.

Pensionärsråden bevakade dock endast den kommunala äldreomsorgen. När sedan kommunen öppnade för privata vårdgivare inom äldreomsorgen uppstod problemet att det bara var den kommunala verksamheten som omfattades. Percy Westerlund påpekade detta i UPS som gav honom i uppdrag att lösa detta. Så föddes SÄV-grupperna, Samråd Äldres Vård.

De kommunala verksamheterna var vana vid pensionärsråd och tyckte att det fungerade bra. SÄV-grupperna hade bidragit på ett positivt sätt till ett bättre arbete bland de äldre. De var inga poliser som skulle granska verksamheten och leta fel. Om fel begicks blev det rubriker i tidningen vilket skadade alla utförare och oroade boende och deras anförvanter. SÄV-grupperna skulle arbeta förebyggande och bidra till verksamhetens bästa. Alla utförare av äldreomsorg ville delta.

I början, februari 2008, var det bara fyra grupper, varav två sysslade med hemvård, en med vårdboende och en med jour och stöd. Attendo Care, Förenade Care. Aleris och Carema var de fyra privata bolagen. Ganska snart, 2010, utökades antalet till sex grupper och hösten 2013 fanns 13 grupper.

SÄV är inte en anhöriggrupp, inte heller en facklig sådan, utan snarare ett bollplank, en möjlighet att föra vidare problem uppåt i organisationen, ett sätt att bidra till en bättre verksamhet. I början var SÄV:s roll svår att förstå för många, vilket bidrog till att det från början endast blev ett tiotal grupper. Svårigheten blev sedan att behålla SÄV-grupperna när utförarna skiftades. Många insåg dock att det var då SÄV:s stora betydelse kom in för att föra traditioner och kontakter vidare. Samarbete och kontinuitet är viktigt för en bra äldrevård.

Nu finns 35 särskilda boenden i Uppsala kommun. Vid de flesta finns SÄV-grupper. Varje SÄV-grupp besöker ”sitt” särskilda boende minst två gånger per år för att diskutera verksamheten med verksamhetschefen. Till sin hjälp har SÄV-grupperna en checklista som reviderats vid flera tillfällen. UPS ordnar också gemensamma möten för SÄV-ombud och verksamhetschefer vid fyra tillfällen per år. Vid dessa möten tas olika ämnen upp som t ex trycksår, utevistelse, välfärdsteknologi, etc.

Ulla Hjelmqvist