Närvarande:
SÄV-ombuden Ann-Britt Schedin och Lena Nyström-Nilson
Verksamhetschef Eva Eriksson och biträdande chef Eva Kilmore på Björkgården. 

Boendet Björkgården har 22 platser varav 5 korttidsplatser och 1 för växelboende

Det finns inga inrättade platser för dementa och inga platser speciellt för par. De erbjuds två rum om det är aktuellt. Kommunal uppföljning sker vartannat år av avtalet samt av andra planer. Låsta dörrar finns bara på natten.

Personal: Bemanning är alltid 2 nattpersonal 5 på förmiddagar 4 på kvällar och helger. Silviasystrar finns inte då det inte finns demensboende.

Undersköterskor finns i hög grad. Några vårdbiträden har visstidsanställningar. Personalomsättningen är låg.  Tvätt av kläder sker på avdelningen av vård-personalen. Städning genomförs av vårdpersonalen. Hörsel (rengöring av apparat) görs. Språkkunskaper hos personalen är god. All personal talar och förstår svenska bra. Det finns dessutom en finsktalande personal. Värdighetsgarantin diskuterades inte. Värdegrunden tas upp vid samtal med personalen. 

Maten levereras från Almunge skola och det fungerar bra. Efterrätt serveras varje lunch. Möjlighet att påverka val av rätter finns inte. Livsmedelskontroll fungerar.

De boendes omsorg: APO-mediciner fungerar men svårare med de som kommer på korttidsplatser. Viktkontroll genomförs varje månad samt när någon flyttar in och när det påtalas av läkare eller sköterska. Läkare besöker boendet en gång per vecka. Det är en allmänläkare från vårdcentralen i Almunge. Fysioterapeut finns 3 dagar per vecka. Arbetsterapeut 1 dag per vecka. Joursjukvården finns att tillgå kvällar, nätter och helger. Trycksår arbetar man med att förebygga. Om det uppstått kan man 

Tandläkare och tandsköterskor kommer regelbundet till boendet. Gratis tandvård (över 85 år) och besök görs vid behov hos tandläkare

När det är palliativa vård bedöms av sjuksköterska eller läkare. Avvikelserapportering görs i systemet. Fallskador registreras i avvikelserapporter. Speciella madrasser på golvet används för att undvika fallskador. Anhöriggrupp finns inte.

Utevistelse (även vintertid) kan bli mer, det ska åtgärdas genom att ansvar för planeringen skall läggas på någon personal

Levnadsberättelser finns inte för alla, det är kontaktpersonens ansvar och behöver förbättras.

Brandövningar genomförs ej men brandutbildning för personalen finns.

Service Frisör från närsamhället besöker boendet. Fotvård genomförs för de som önskar och behöver på boendet regelbundet av fotvårdsterapeut från närområdet.

Optiker finns inte att tillgå.

Aktiviteter har varit sviktande då den aktivitetsansvarige har varit långtidssjuk-skriven. Det ska åtgärdas genom att ansvar läggs på någon personal.

Kulturaktiviteter genom Kultur i vården som erbjuder besök av artister.  Biblioteksbussen kommer med böcker som byts regelbundet. 

Svenska kyrkan har andakt varannan vecka och det ska utökas med fler besök från Svenska kyrkan. Volontärer finns inte men intresse finns för att få besök.

Djur på boendet finns inte.

Synpunktshantering kan bli bättre.

Minneslådor kommer med olika teman kommer från Kultur i vården.

Nästa möte 25 maj kl. 14.00

Vid minnesanteckningarna

Lena Nyström-Nilsson
SÄV-ombud.